Peirianneg a Gwyddor Chwaraeon: Ysgoloriaethau PhD Zienkiewicz y Coleg Peirianneg

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2016

Gwybodaeth Allweddol

Mae’n bleser gan y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gyflwyno’r ail rownd o’r Ysgoloriaethau Zienkiewicz nodedig. Enwir yr ysgoloriaethau hyn er anrhydedd i’r Athro O.C. Zienkiewicz (1921-2009) a oedd yn arloeswr ym maes dulliau elfennau meidrol. Dechreuodd yr Athro Zienkiewicz ei waith ym Mhrifysgol Abertawe, gan chwyldroi’r diwydiant peirianneg, ac, erbyn hyn, caiff ei ddefnyddio’n helaeth yn niwydiannau awyrofod, cemegol, sifil, meddygaeth, deunyddiau a gweithgynhyrchu.

Disgwylir i 4 ysgoloriaeth gael eu dyfarnu ar gyfer astudio PhD llawn ym maes Peirianneg neu Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar Gampws y Bae newydd sbon Prifysgol Abertawe.

Mae’r Coleg Peirianneg yn gydnabyddedig yn rhyngwladol am ei ymchwil arloesol. Mae 94% o’r ymchwil a gynhyrchir gan y staff academaidd o safon sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang neu o safon ragorol yn rhyngwladol. Rydym ymhlith y 10 o Golegau Peirianneg gorau yn y DU ac mae ein Hamgylchedd Ymchwil yn ail yn y DU y tu ôl i Brifysgol Caergrawnt. Mae effaith ein hymchwil Peirianneg yn y 10fed safle yn y DU. Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, barnwyd bod Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn Abertawe yn 5ed yn y DU am Effaith ei Ymchwil ac yn 15fed yn y DU ar gyfer ansawdd ei ymchwil yn gyffredinol.

Mae’r ysgoloriaethau hyn wedi’u dylunio i ariannu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ymchwil. Bwriedir y bydd astudiaethau PhD yn arwain at y posibilrwydd o geisiadau ar gyfer cymrodoriaeth RCUK. Disgwylir i ysgolheigion Zienkiewicz lunio cyhoeddiadau o safon Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2020 yn ystod cyfnod eu PhD.

Os oes gennych chi’r ysgogiad i gynnal ymchwil o’r safon uchaf bosib yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe, defnyddiwch ein gwefan i nodi meysydd ymchwil posib: www.swansea.ac.uk/engineering/research/ a www.swansea.ac.uk/sports-science/research/

Sylwer: Mae’r ysgoloriaethau hyn yn denu safon uchel iawn o ymgeiswyr, a rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr sy’n chwilio am brosiectau yn ein maes ymchwil sylfaenol gydag effaith uchel. 

Cymhwyster

Mae’r ysgoloriaethau hyn ar agor i fyfyrwyr o’r DU, yr UE a myfyrwyr o dramor.

Mae ceisiadau ar gyfer ysgoloriaethau Zienkiewicz yn hynod gystadleuol. Ni ddylech gyflwyno cais oni bai fod gennych chi eisoes, neu eich bod yn disgwyl ennill, radd anrhydedd dosbarth 1af o’r DU (neu gymhwyster rhyngwladol cyfatebol) mewn peirianneg, mathemateg, gwyddoniaeth, neu wyddor chwaraeon ac ymarfer corff.

Yn ogystal â chanlyniadau academaidd ardderchog, mae’n rhaid bod yr ymgeiswyr yn unigolion sydd â lefel uchel o ysgogiad a sgiliau cyfathrebu ardderchog ac yn dangos potensial clir fel arweinwyr ymchwil yn y dyfodol.

Cyllid

Caiff cronfa’r ysgoloriaeth ei dyrannu i ystod o fyfyrwyr a byddant yn ysgoloriaethau amrywiol. Bydd rhai ar gyfer talu ffioedd dysgu yn unig, lle mewn meysydd eraill y dyfernir  costau ffioedd llawn a chyflog costau byw.

Sut i Ymgeisio

Ewch i www.swansea.ac.uk/engineering/research neu www.swansea.ac.uk/sports-science/research/  i weld a yw’ch diddordebau ymchwil yn cydweddu ag un o’n grwpiau/ academïau ymchwil.

Ar ôl i chi wneud hyn, anfonwch e-bost at yr academydd sydd, yn eich tyb chi, yn fwyaf addas ar eich cyfer chi gan gyflwyno mynegiant o ddiddordeb. Dylech wneud hyn trwy atodi eich CV a thrawsgrifiad academaidd. Efallai y byddwch hefyd yn dewis cyflwyno cynnig am brosiect er ei sylw.

Yn dilyn hynny, caiff ceisiadau i academyddion unigol eu hystyried fesul grŵp gan Bwyllgor Ymchwil y Coleg a gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gyflwyno cais ffurfiol i’r Brifysgol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Mehefin 2016. Erbyn y dyddiad hwn, mae’n rhaid eich bod wedi cyflwyno eich CV a’ch trawsgrifiadau i’r academydd yr hoffech astudio am PhD gydag ef ac wedi cytuno ar gynnig am brosiect posib gydag ef.

Peidiwch ag ymgeisio yn uniongyrchol drwy wefan y Brifysgol ar gyfer Ysgoloriaethau Zienkiewicz.