Peirianneg a Mathemateg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hariannu gan KESS II: Cyfrifiadura Paralel ar gyfer Efelychiadau Peirianneg Uwch

Dyddiad cau: 2 Mawrth 2018

Gwybodaeth Allweddol

KESS logo ESF logo

*Ariennir yr ysgoloriaeth hon yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.*

Ysgoloriaeth PhD ar gyfer ymgeiswyr o'r DU/UE ym meysydd: Peirianneg, Mathemateg a Chyfrifiadureg

Pwnc yr astudiaeth: Cyfrifiadura paralel ar gyfer efelychiadau peirianneg uwch

Bydd y prosiect yn ymchwilio ac yn datblygu fframwaith lle defnyddir y peiriannau cyfrifiadura paralel enfawr diweddaraf (unedau prosesu graffeg/cyd-brosesyddion) ac unedau prosesu canolog aml-graidd mewn system peirianneg efelychu er mwyn cyflymu meysydd a dargedir yn y model cyfrifiadol. Mae natur y gwaith ymchwil PhD yn amlddisgyblaethol, gan gynnwys cymwysiadau mathemateg, cyfrifiadureg a pheirianneg yn y sectorau deunyddiau, gweithgynhyrchu ac ynni. Mae'r prosiect PhD yn benagored, ac yn cynnig digon o ryddid i ymchwilio ymhellach mewn sawl cyfeiriad cysylltiedig mewn cyfrifiadura paralel, efelychu cyfrifiadurol, dadansoddi data a chymwysiadau peirianneg. Prosiect cydweithredol yw hwn, rhwng tîm ymchwil academaidd mawr a phartner diwydiannol blaenllaw.

Mae ysgoloriaethau yn ddyfarniadau ar y cyd â phartneriaid allanol gan gynnwys BBaCh a microgwmnïau, yn ogystal â sefydliadau o'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Bydd yr ysgoloriaeth yn darparu cyllid am dair blynedd ynghyd â chyfnod o chwe mis i gwblhau'r traethawd ymchwil. Mae cyflawni dyfarniad datblygu sgiliau ôl-raddedig (PSDA) yn orfodol i bob ysgolhaig KESS II, ac mae'n seiliedig ar ddyfarniad 60 credyd.

Cymhwyster

Dylai fod gan ymgeiswyr radd israddedig ail ddosbarth uwch neu'n well mewn Peirianneg (peirianneg sifil, fecanyddol, awyrofod, geodechnegol neu bynciau perthynol), Cyfrifiadureg, Mathemateg neu Ffiseg. Dylent hefyd fod yn gymwys am Ffioedd Cartref/y DU (gweler http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status  am ragor o wybodaeth).

Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr â chefndir cryf mewn peirianneg a ffiseg (peirianneg sifil, fecanyddol, awyrofod, geodechnegol neu bynciau perthynol), cyfrifiadureg a mathemateg, a byddai graddau MSc perthnasol yn ddymunol.

Am ragor o wybodaeth am feini prawf cymhwyso, gweler adran C Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud ag Adran C – Cymhwysedd - i KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU/UE, yn ogystal â chyflog. Caiff y fwrsariaeth ei chyfyngu i uchafswm o £14,198 y flwyddyn, gan ddibynnu ar amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd, fel y'u hasesir yn Adran C Pwynt 4 y  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr.

Yn ogystal, bydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer treuliau ymchwil.

Sut i Ymgeisio

Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â Dr Chenfeng Li ynghylch gwybodaeth am y maes ymchwil, yn enwedig drwy e-bost (c.f.li@abertawe.ac.uk)

I wneud cais:

  1. Cwblhewch Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr
  2. Cwblhewch Ffurflen Gais Atodol KESS
  3. Bydd angen darparu copïau o'r ddogfennaeth ganlynol hefyd:

Dychwelwch y ffurflenni cais a’r dogfennau ategol i Swyddfa KESS yn y cyfeiriad a nodir ar y ffurflen gynnig KESS II i gyfranogwyr (llofnodion inc gwreiddiol yn unig).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.