Peirianneg a Chyfrifiadureg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hariannu gan KESS II: Modelu digidol integredig ar gyfer datblygu ynni cynaliadwy

Dyddiad cau: 2 Mawrth 2018

Gwybodaeth Allweddol

KESS logo ESF logo

*Ariennir yr ysgoloriaeth hon yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.*

Ysgoloriaeth PhD ar gyfer ymgeiswyr o'r DU/UE ym maes: Peirianneg a Chyfrifiadureg

Pwnc yr Astudiaeth: Modelu digidol integredig ar gyfer datblygu ynni cynaliadwy

O ganlyniad i bwysau cynyddol ar gyflenwi ynni cynaliadwy mae'r cwmnïau olew a nwy yn ystyried datblygiad parhaus sydd â'r effaith leiaf ar yr amgylchedd sy'n dibynnu fwyfwy ar dechnolegau efelychu uwch. Bydd y prosiect yn mynd i'r afael ag elfennau amrywiol systemau modelu digidol integredig ar gyfer datblygu ynni cynaliadwy. Bydd natur gwaith ymchwil y PhD yn cynnwys modelu a gosodiadau cyfrifiadurol a gosodiadau/prosesau geodechnegol. Rhoddir pwyslais arbennig ar integreiddio systemau modelu digidol gwahanol yn effeithlon. Mae'r prosiect PhD yn ddi-ben-draw a cheir llawer o ryddid i archwilio ymhellach i nifer o gyfeiriadau cysylltiedig mewn cyfrifiadura paralel, efelychu cyfrifiadurol, dadansoddi data a gosodiadau peirianneg. Mae'r prosiect ar y cyd rhwng tîm ymchwil academaidd mawr a phartner diwydiant blaengar.

Anogir ymgeiswyr â chefndir mewn peirianneg a ffiseg (sifil, mecanyddol, awyrofod, geodechnegol, neu bynciau cysylltiedig), cyfrifiadureg a mathemateg i wneud cais a byddwn yn gwerthfawrogi ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â gradd MSc mewn pynciau perthnasol.

Bydd yr ysgoloriaeth yn darparu cyllid am dair blynedd ynghyd â chyfnod o chwe mis i gwblhau'r traethawd ymchwil. Mae cyflawni dyfarniad datblygu sgiliau ôl-raddedig (PSDA) yn orfodol i bob ysgolhaig KESS II, ac mae'n seiliedig ar ddyfarniad 60 credyd.

Cymhwyster

Dylai ymgeiswyr feddu ar 2.1 neu'n uwch ar gyfer eu gradd israddedig mewn Peirianneg (sifil, mecanyddol, awyrofod, peirianneg geodechnegol neu bynciau cysylltiedig), Cyfrifiadureg, Mathemateg neu Ffiseg. Dylent hefyd fod yn gymwys am Ffioedd Cartref y DU/UE (gweler http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status am ragor o wybodaeth).

Am ragor o wybodaeth am feini prawf cymhwyso, gweler adran C Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau’n ymwneud ag Adran C – Cymhwysedd, cysylltwch â KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU/UE, yn ogystal â chyflog. Caiff y fwrsariaeth ei chyfyngu i uchafswm o £14,198 y flwyddyn, yn dibynnu ar amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd, fel yr asesir yn Adran C Pwynt 4 y Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr.

Yn ogystal, bydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer treuliau ymchwil.

Sut i Ymgeisio

Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â Dr Chenfeng Li ynghylch gwybodaeth am y maes ymchwil, yn enwedig drwy e-bost (c.f.li@abertawe.ac.uk).

I wneud cais:

1. Cwblhewch Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr

2. Cwblhewch Ffurflen Gais Atodol KESS

3. Bydd angen darparu copïau o'r ddogfennaeth ganlynol hefyd:

Dychwelwch y ffurflenni cais a’r dogfennau ategol i Swyddfa KESS yn y cyfeiriad a nodir ar y ffurflen gynnig KESS II i gyfranogwyr (llofnodion inc gwreiddiol yn unig).

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â: KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.