Rheolaeth Busnes (Delweddu Meddygol): PhD a Ariennir gan KESS II: Datblygu platfform awtomataidd i ddadansoddi delweddau tomosynthesis o'r fron (DBT) er mwyn cynyddu effeithlonrwydd y broses sgrinio

Dyddiad cau: 2 Mawrth 2018

Gwybodaeth Allweddol

*Ariennir yr ysgoloriaeth hon yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.*

Ysgoloriaeth PhD ar gyfer ymgeiswyr o’r DU neu’r UE ym maes: Delweddu a dadansoddeg feddygol

Crynodeb o’r prosiect:

Nod yr ysgoloriaeth ymchwil PhD hon yw datblygu a gwerthuso algorithmau dysgu dwfn a meddalwedd i gymharu delweddau DBT yn gyflym ar gyfer claf, o sgrinio ar adegau gwahanol. Bydd y prosiect yn cynnwys ymchwil newydd i gefnogi datblygiad y system ddadansoddi ac i ddatblygu'r meddalwedd, drwy bartneriaeth rhwng Topia Systems Ltd, Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 

Amcanion y Prosiect

Prif amcanion yr ysgoloriaeth ymchwil yw:

  • Datblygu dulliau 'dysgu dwfn' i gofnodi delweddau DBT, adnabod nodweddion, cyflawni cymhariaeth dymhorol o ddelweddau.
  • Cynnal astudiaeth ôl-weithredol er mwyn gwerthuso algorithmau ar famogramau tymhorol.
  • Cynnal astudiaeth ragfynegol i bennu sensitifrwydd/penodolrwydd, canfod newidiadau mewn meinweoedd a gwerthuso amserau darllen delweddau ar gyfer carfan o gleifion dethol.
  • Cynorthwyo gyda datblygu meddalwedd (Topia Systems Ltd)

Allbynnau:

  • Cyfleusterau algorithmau dadansoddi delweddau DBT
  • Cynnyrch meddalwedd clinigol
  • Astudiaethau gwerthuso algorithmau ôl-weithredol a rhagfynegol y gellir eu cyhoeddi
  • Cyfle i'r myfyriwr PhD feithrin sgiliau dadansoddi delweddau a datblygu
  • Mae cyflawni dyfarniad datblygu sgiliau ôl-raddedig (PSDA) yn orfodol i bob ysgolhaig KESS II, ac mae'n seiliedig ar ddyfarniad 60 credyd

Cymhwyster

Dylai fod gan ymgeiswyr radd israddedig 2.1 neu uwch, neu gymhwyster cyfwerth, ynghyd â phrofiad o raglennu cyfrifiaduron, yn ddelfyrdol. Yn ogystal, dylai ymgeiswyr fod yn gymwys ar gyfer ffioedd dysgu’r DU/UE (Ewch i http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status am ragor o wybodaeth).

I gael rhagor o wybodaeth am y meini prawf cymhwyso, gweler adran C  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌

Dylid anfon unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud ag Adran C – Cymhwysedd - i KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU/UE, yn ogystal â chyflog. Caiff y fwrsariaeth ei chyfyngu i uchafswm o £14,340 y flwyddyn, gan ddibynnu ar amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd, fel y'u hasesir yn Adran C Pwynt 4  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌

Yn ogystal, bydd arian ychwanegol ar gael ar gyfer treuliau ymchwil.

Sut i Ymgeisio

Cynghorir ymgeiswyr yn gryf i gysylltu â'r Athro Paul Lewis i gael gwybodaeth am y maes ymchwil, yn enwedig drwy e-bostio P.D.Lewis@abertawe.ac.uk.

I wneud cais:

1. Cwblhewch y  Ffurflen Gynnig KESS II i Gyfranogwyr‌

2. Cwblhewch Ffurflen Gais Atodol KESS

3. Bydd angen darparu copïau o'r ddogfennaeth ganlynol hefyd:

Dychwelwch y ffurflenni cais a’r dogfennau ategol i Swyddfa KESS yn y cyfeiriad a nodir ar y ffurflen gynnig KESS II i gyfranogwyr (llofnodion inc gwreiddiol yn unig).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm ar 2 Mawrth 2018.