Myfyrwyr DU/UE cyfredol (cyn 2016)

Ffioedd Dysgu

Fel myfyriwr cyfredol, mae eich costau ffioedd dysgu wedi eu cyfrifo ar sail y flwyddyn y dechreuoch eich rhaglen. Defnyddiwch y tabiau perthnasol isod i gael gwybod beth fydd cost eich rhaglen ar gyfer 2016/17

 

Sicrhewch fod manylion eich nawdd neu'ch arian mewn lle cyn i chi ailgofrestru.  Am ragor o wybodaeth am gofrestru, ewch i'r tudalennau gwe cofrestru.

2016/17

Ymchwil

Codir ffioedd dysgu ar bob myfyriwr yn flynyddol yn ystod cyfnod byrraf posib ymgeisyddiaeth eich rhaglen, a byddant yn codi o flwyddyn i flwyddyn.  Amlinellir y cyfnodau ymgeisiadaeth ar gyfer rhaglenni ymchwil isod:

Rhaglen

Cyfnod byrraf posibl yr ymgeisyddiaeth

Ffioedd Dysgu (2015/16)

Ffioedd Dysgu (2016/17)

PhD (amser llawn)

3 blynedd

£4,052

£4,120

PhD (rhan amser)

6 blynedd

£2,026

£2,160

MPhil (amser llawn)

2 flynedd

£4,052

£4,120

MPhil (rhan amser)

4 blynedd

£2,026

£2,160

Meistr trwy Ymchwil (amser llawn)

1 flwyddyn

£4,052

£4,120

Meistr trwy Ymchwil (rhan amser)

2 flynedd

£2,026

£2,160

EngD (amser llawn)

4 blynedd

£4,052

£4,120

  • Bydd yn ofynnol i chi dalu ffioedd am gyfnod byrraf posib yr ymgeisyddiaeth, hyd yn oed os caniatawyd i chi gyflwyno'ch traethawd hir ynghynt.
  • Mae'n bosib y codir ffioedd mainc ar ben eich ffioedd dysgu i dalu costau offer arbenigol neu gostau labordy angenrheidiol ar gyfer eich ymchwil. Os oes ffioedd mainc i'w talu, pennir y swm gan eich goruchwyliwr, a chaiff ei gynnwys yn eich Cynnig i Astudio
  • Y costau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ymweld fydd 50% o'r cyfraddau uchod.
  • Y costau ar gyfer myfyrwyr ymchwil cysylltiol fydd 25% o'r cyfraddau uchod.
  • Os ydych yn cyflawni'ch ymchwil yn eich gweithle, cewch eich cyfrif fel myfyriwr allanol, a bydd y ffioedd yn 50% o'r cyfraddau uchod.

Sylwer: Efallai y caiff ffioedd ychwanegol eu codi yn ystod eich cyfnod 'ysgrifennu', os bydd hynny'n briodol ym marn y Byrddau Dilyniant blynyddol, oherwydd goruchwyliaeth sylweddol neu ddefnydd helaeth o labordai.

Myfyrwyr a Addysgir

Os gwnaethoch ddechrau eich rhaglen ran-amser yn 2014, trowch at y rhestr A-Z sydd ynghlwm i weld costau eich Ffioedd Dysgu ar gyfer 2015/16.

Os dechreuoch eich rhaglen yn 2013, cyfeiriwch at y rhestr Fandio atodol ar gyfer eich Ffioedd Dysgu 2015/16 (a restrir o dan y pennawd cyfradd 15/16, yn seiliedig ar eich maes pwnc craidd wedi ei osod o fewn un o’r tri band pwnc)

Os gwnaethoch ddechrau eich rhaglen ran-amser cyn 2014, cysylltwch â Cyllid Myfyrwyr i gael eich costau Ffioedd Dysgu ar gyfer 2015/16.

  • Mae ffioedd dysgu ar gyfer rhaglenni meistr a addysgir yn cynnwys costau traethawd hir.

  • Isafswm y cyfnod ymgeisyddiaeth ar gyfer rhaglen ran-amser safonol yw 3 blynedd

Myfyrwyr Rhyngwladol (Graddau Ymchwil a Graddau a Addysgir)

Am restr lawn o'n ffioedd dysgu, ewch i'r adran Ffioedd Rhyngwladol.

Sut i Dalu

Am ragor o wybodaeth am sut i dalu, cliciwch ar yr adran berthnasol:-

Costau Ychwanegol

Ar ben y ffioedd dysgu a'ch costau byw, mae'n bosib y bydd angen talu costau gorfodol neu ddewisol ychwanegol ar gyfer rhai rhaglenni er mwyn i chi gyfranogi'n llawn a chwblhau'r rhaglen. Bydd angen i chi neilltuo arian ar gyfer y costau hyn ar wahân, gan nad ydynt wedi'u cynnwys yn y ffioedd dysgu a godir arnoch. Gall y fath gostau gynnwys teithiau maes, costau teithio ar gyfer lleoliadau gwaith neu leoliadau astudio, costau offer neu labordy, a gwiriadau Swyddfa Cofnodion Troseddol sy'n benodol i'ch rhaglen.

Ceir gwybodaeth am gostau ychwanegol ar gyfer eich rhaglen ar dudalennau unigol cyrsiau israddedig, cyrsiau a addysgir a rhaglenni ymchwil.

Polisi Ad-dalu

Os ydych yn Tynnu'n Ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n gohirio eich astudiaethau), efallai y byddwch yn gymwys am ad-daliad.

Gweler ein Polisi Ad-daliadau.