Benthyciadau Ôl-raddedig

Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru wedi cyhoeddi bod benthyciadau i fyfyrwyr ôl-raddedig ar gael nawr i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n dechrau astudio cwrs lefel meistr mewn unrhyw brifysgol yn y Deyrnas Unedig (gan gynnwys Abertawe) yn y flwyddyn academaidd  2017/18.

Mae'r manylion llawn yn aros am gymeradwyaeth reoleiddiol, ond maent yn cynnwys:

 • Benthyciad o hyd at £10,280 tuag at gostau astudio am gymhwyster ôl-raddedig, gan gynnwys ffioedd dysgu a chostau byw (sy'n cael eu talu'n uniongyrchol i chi).
 • Ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru.
 • Ar gael i fyfyrwyr o dan 60 oed.
 • Nid yw'n destun prawf modd (nid yw'n amodol ar incwm eich teulu).
 • Mae cyrsiau meistr a addysgir a chyrsiau ymchwil yn gymwys, gan gynnwys cyrsiau MA, MSc, LLM, MRes, MPhil, MA drwy Ymchwil  ac MSc drwy Ymchwil.
 • Ar gael ar gyfer rhaglenni Meistr amser llawn a rhan-amser (rhaid bod y cyrsiau cymwys yn para naill ai un neu ddwy flynedd amser llawn, neu ddwy neu bedair blynedd rhan-amser). Rhaid bod cwrs rhan-amser cyfwerth ag o leiaf 50% o hyd cwrs amser llawn ar ddechrau'r cwrs, bob blwyddyn academaidd). Mae 3 chwrs rhan-amser heb unrhyw gyfatebiaeth amser llawn yn gymwys hefyd.
 • Byddwch yn dechrau ad-dalu pan fyddwch yn ennill dros £21,000 y flwyddyn. Bydd ad-daliadau’n seiliedig ar 6% o'ch incwm dros y trothwy hwn (ad-delir benthyciadau israddedig ar sail 9% o incwm).
 • Os oes gennych fenthyciad israddedig gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, byddwch yn ei ad-dalu ar yr un pryd â'r benthyciad ôl-raddedig. Er enghraifft, os ydych yn ennill £25,000 y flwyddyn, byddwch yn ad-dalu cyfanswm o £50 y mis (£30 ar gyfer y benthyciad israddedig ac £20 ar y benthyciad ôl-raddedig).

Cewch gyflwyno cais nawr am Fenthyciad Ôl-raddedig Cymru ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi 2017.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: www.studentfinancewales.co.uk/postgraduate-students.aspx#.WT-tgevyuUk

Myfyrwyr sy’n byw yn Lloegr

Mae Student Finance England yn darparu benthyciadau ôl-raddedig i fyfyrwyr sy'n byw yn Lloegr ac sy'n astudio cyrsiau lefel meistr mewn unrhyw brifysgol yn y DU (gan gynnwys Abertawe) ym mlwyddyn academaidd 2017/18.

Dyma rai o nodweddion allweddol y benthyciad:

 • Benthyciad o hyd at £10,280 tuag at gostau astudio am gymhwyster ôl-raddedig, gan gynnwys ffioedd dysgu a chostau byw (sy'n cael eu talu'n uniongyrchol i chi).
 • Ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yn Lloegr.
 • Ar gael i fyfyrwyr o dan 60 oed.
 • Nid yw'n destun prawf modd (nid yw'n amodol ar incwm eich teulu).
 • Mae cyrsiau meistr a addysgir a chyrsiau ymchwil yn gymwys, gan gynnwys cyrsiau MA, MSc, LLM, MRes, MPhil, MA drwy Ymchwil , ac MSc drwy Ymchwil.
 • Ar gael ar gyfer rhaglenni Meistr amser llawn a rhan-amser (rhaid bod y cyrsiau cymwys yn para naill ai un neu ddwy flynedd amser llawn, neu ddwy neu bedair blynedd rhan-amser). Rhaid bod cwrs rhan-amser cyfwerth ag o leiaf 50% o hyd cwrs amser llawn ar ddechrau'r cwrs, bob blwyddyn academaidd). Mae 3 chwrs rhan-amser heb gyfatebiaeth amser llawn yn gymwys hefyd.
 • Byddwch yn dechrau ad-dalu pan fyddwch yn ennill dros £21,000 y flwyddyn. Bydd ad-daliadau'n seiliedig ar 6% o'ch incwm dros y trothwy hwn (mae ad-daliadau benthyciadau israddedig yn seiliedig ar 9% o incwm).
 • Os oes gennych fenthyciad israddedig o'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, byddwch yn ei ad-dalu ar yr un pryd â'r benthyciad ôl-raddedig. Er enghraifft, os ydych yn ennill £25,000 y flwyddyn, byddwch yn ad-dalu £50 y mis (£30 ar gyfer y benthyciad israddedig ac £20 ar y benthyciad ôl-raddedig).

Gellir lawrlwytho taflen wybodaeth yma: http://media.slc.co.uk/sfe/nysf/pgl/sfe_pgl_main_guide_1617_d.pdf

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan The Student Room hefyd: http://www.thestudentroom.co.uk/content.php?r=5659-Student-Finance

Cewch gyflwyno cais nawr ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi 2017.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: www.gov.uk/postgraduate-loan/how-to-apply

Myfyrwyr sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon

Mae Adran yr Economi Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi bod benthyciadau o hyd at £5,500 yn debygol o fod ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon ac sy'n dymuno astudio cyrsiau ôl-raddedig (hyd at lefel Meistr) mewn prifysgol yn y DU ym mlwyddyn academaidd 2017/18.

Disgwylir y caiff manylion llawn y cynllun benthyciadau hwn eu cadarnhau ar 2017.  Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.nidirect.gov.uk/articles/financing-your-postgraduate-course

Myfyrwyr sy'n byw yn yr Alban

Mae Llywodraeth yr Alban wedi cadarnhau cynlluniau ar gyfer cynllun benthyciadau'r Alban yn 2017/18. Mae'n debygol y bydd myfyrwyr o'r Alban yn gallu benthyca hyd at £10,000 (i'w gadarnhau), ond ni fyddant yn gymwys oni bai eu bod yn astudio mewn prifysgol yn yr Alban.

Os ydych yn fyfyriwr sy'n byw yn yr Alban a hoffech astudio ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i'n tudalennau ysgoloriaethau a ffynonellau cyllid amgen am gyngor ar sut i ariannu'ch cwrs.

Caiff manylion pellach am yr holl gynlluniau benthyciadau eu hychwanegu at y wefan hon cyn gynted ag y byddant ar gael.

Myfyrwyr sy'n byw yn yr UE/yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu weithwyr mudol o'r Swistir/plant dinesydd y Swistir neu weithiwr mudol o Dwrci

Mae’n bosib y byddwch yn gymwys am gynlluniau benthyciadau ôl-raddedig Cymru a Lloegr.

Os hoffech astudio ym Mhrifysgol Abertawe, bydd angen i chi wneud cais am gynllun benthyciadau ôl-raddedig Cymru. Darllenwch yr wybodaeth uchod ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Cewch gyflwyno cais am fenthyciad ôl-raddedig Cymru nawr.

Benthyciadau Proffesiynol a Datblygu Gyrfa

Cynigir Benthyciadau Proffesiynol a Datblygu Gyrfa (PCDL) gan nifer bach o fanciau'r stryd fawr i fyfyrwyr ar gynlluniau gradd meistr a addysgir. Mae'n bosib y gallwch fenthyca rhwng £300 a £10,000 a bydd y Llywodraeth yn talu'ch llog tra byddwch yn astudio. Mae ad-daliadau'n cychwyn ar ôl i chi orffen eich cwrs (fel arfer ar ôl mis neu ddau), felly mae angen i chi fod yn hyderus y byddwch yn gallu ad-dalu'r benthyciad. Rhaid cyflwyno ceisiadau i'ch banc o ddewis o leiaf 3 mis cyn dechrau'ch cwrs. 

I archebu pecyn cais neu i dderbyn rhagor o gyngor/wybodaeth, ffoniwch linell gymorth PCDL ar 0800 121 8989 neu ewch i wefan direct.gov

Os cewch eich hysbysu gan fanc neu gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol nad yw'r radd mae gennych ddiddordeb ynddi wedi'i chofrestru ar restr y Benthyciad Proffesiynol a Datblygu Gyrfa, rhowch wybod i ni drwy e-bostio StudentFinance@abertawe.ac.uk. Os yw'r rhaglen yn gymwys, byddwn yn trefnu iddi gael ei chofrestru.

Benthyciadau Meistr Erasmus+

Mae Benthyciadau Meistr Erasmus+ yn caniatáu i fyfyrwyr wneud cais am gymorth ariannol i astudio dramor am eu gradd Meistr. Mae banciau ac asiantaethau benthyciadau myfyrwyr sy'n rhan o'r cynllun yn cynnig benthyciadau ar delerau ffafriol i fyfyrwyr sydd am deithio, gan gynnwys cyfraddau llog sy'n well na chyfraddau'r farchnad a hyd at ddwy flynedd i ganiatáu i raddedigion gael swydd cyn dechrau ad-dalu.

Mae rhagor o wybodaeth am Fenthyciadau Meistr Erasmus+ ar gael yn:
https://www.erasmusplus.org.uk/master-loan

Arian@BywydCampws

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyllid i ôl-raddedigion, neu os hoffech dderbyn rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Arian@BywydCampws.

E-bost: money@campuslife@abertawe.ac.uk

Ffôn: +44 (0)1792 606699