Benthyciadau Ôl-raddedig

Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Mae Student Finance England wedi cadarnhau y bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cynnig benthyciadau i fyfyrwyr rhaglenni gradd Meistr ôl-raddedig o’r flwyddyn academaidd 2016/17.

Bydd benthyciadau o hyd at £10,000 ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yn Lloegr, sy’n astudio ar gyrsiau lefel Meistr mewn prifysgol yn y DU, gan gynnwys Prifysgol Abertawe.

Mae’r prif nodweddion a amlinellwyd gan Student Finance England yn cynnwys:

Cyfle i fenthyca hyd at £10,000 tuag at gostau astudio ôl-raddedig, gan gynnwys ffioedd dysgu a chostau byw (wedi’i dalu i’r myfyriwr yn uniongyrchol). 

Ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yn Lloegr (gan gynnwys y rhai sy’n astudio yng Nghymru ar hyn o bryd).

Ar gael i fyfyrwyr sydd o dan 60 oed. 

Nid oes prawf modd (nid yw’n dibynnu ar incwm eich teulu).

Mae cyrsiau Meistr a addysgir a chyrsiau Meistr drwy ymchwil yn gymwys, gan gynnwys cyrsiau MA, MSc, LLM, Mhres, MPhil, MA drwy Ymchwil, a MSc drwy Ymchwil.

Maent ar gael i fyfyrwyr sy’n dilyn rhaglenni Meistr amser llawn a rhan-amser (mae’n rhaid bod cyrsiau cymwys naill ai am gyfnod o flwyddyn neu 2 flynedd yn amser llawn neu am gyfnod o 2 neu 4 blynedd yn rhan-amser. Mae’n rhaid bod cyrsiau rhan-amser yn cyfateb i isafswm o ddwysedd 50% ar ddechrau’r cwrs, o’i gymharu â hyd y cwrs amser llawn cyfatebol, y flwyddyn academaidd). 

Mae modd lawrlwytho llyfryn gwybodaeth yma: http://www.practitioners.slc.co.uk/media/6854/sfe_pgl_qg_1617_d.pdf 

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Student Room: http://www.thestudentroom.co.uk/content.php?r=5659-Student-Finance

Disgwylir iddynt ddechrau derbyn ceisiadau yn hwyr ym mis Mehefin 2016 a thrwy wefan Gov.uk: https://www.gov.uk/postgraduate-loan

Sylwer, nid yw myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru, Yr Alban na Gogledd Iwerddon yn gymwys ar gyfer y cynllun benthyca hwn. Hyd yma, nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi a fydd system debyg ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru.

Caiff manylion pellach eu hychwanegu at y wefan hon wrth iddynt ddod i law, neu gellwch chi gysylltu â’r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol am wybodaeth bellach:

E-bost: moneydoctors@abertawe.ac.uk

Ffôn: +44 (0)1792 606699

Benthyciadau Datblygiad Proffesiynol a Gyrfaol

Cynigir Benthyciadau Datblygiad Proffesiynol a Gyrfaol (PCDLs) gan nifer fach o fanciau’r stryd fawr i fyfyrwyr sy’n dilyn cwrs gradd Meistr a addysgir. Efallai y gellwch chi fenthyg rhwng £300 a £10,000 a’r Llywodraeth sy’n talu’r gyfradd log wrth i chi astudio. Bydd eich ad-daliadau yn cychwyn ar ôl i chi orffen eich cwrs (fel arfer ar ôl 1 i 2 fis), felly mae’n rhaid i chi fod yn hyderus y bydd modd i chi ad-dalu’r benthyciad. Mae’n rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno i’ch dewis fanc o leiaf 3 mis cyn i’ch cwrs gychwyn. 

I archebu pecyn ymgeisio neu i dderbyn cyngor/gwybodaeth bellach ffoniwch linell gymorth PCDL ar 0800 121 8989 neu ewch i wefan direct.gov

Os cewch eich cynghori gan fanc neu’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol nad yw’ch gradd wedi’i chofrestru ar y rhestr Benthyciadau Datblygiad Proffesiynol a Gyrfaolrhowch wybod i ni drwy anfon e-bost i StudentFinance@abertawe.ac.uk. Os yw’r rhaglen yn gymwys, byddwn yn trefnu iddi gael ei chofrestru.

Benthyciadau Gradd Meistr Erasmws+

Mae Benthyciadau Gradd Meistr Erasmws+ yn galluogi myfyrwyr i geisio am gymorth ariannol ar gyfer eu hastudiaethau gradd Meistr dramor. Caiff benthyciadau eu cynnig gan fanciau ac asiantaethau benthyciadau myfyrwyr cyfrannog ar amodau ffafriol i fyfyrwyr symudol, gan gynnwys cyfraddau llog sy’n uwch na’r farchnad a hyd at ddwy flynedd i alluogi graddedigion i ennill swydd cyn cychwyn yr ad-daliadau.

Ceir gwybodaeth bellach am Fenthyciadau Gradd Meistr Erasmws+ yma: 
https://www.erasmusplus.org.uk/master-loan