Ariannu i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Ariannu i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Yn annhebyg i israddedigion nid oes hawl gan fyfyrwyr ôl-raddedig dderbyn ariannu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Yn hyn o beth, wrth gyllido cwrs ôl-raddedig, disgwylir i fyfyrwyr ystyried cost ffioedd dysgu, llety a chostau byw'n gyffredinol.

Cyllid Sydd Ar Gael

Benthyciadau

Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol Gall myfyrwyr ôl-raddedig ystyried Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol (PCDL), sydd yn fenthyciad banc gohiriedig.  Mae'n rhoi cymorth ariannol ar gyfer addysg neu hyfforddiant galwedigaethol. Cewch fenthyca rhwng £300 i hyd at uchafswm o £10,000.  Cewch geisio am y benthyciad hwn hyd at dri mis cyn cychwyn eich cwrs. 

I archebu pecyn cais neu am ragor o gyngor/ gwybodaeth am y benthyciadau hyn, galwch linell gymorth PCDL ar 0800 585 505 neu ewch i www.direct.gov.uk/pcdl.

Os cewch eich cynghori gan fanc neu y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol fod y radd rydych â ddiddordeb ynddi, heb gael ei chofrestru ar y rhestr Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol rhowch wybod i ni drwy e-bostio StudentFinance@swansea.ac.uk. Os bydd y rhaglen yn gymwys byddwn wedyn yn trefnu iddi gael ei chofrestru.

Bydd Student Funder yn benthyg rhwng £2,000 a £25,000 i fyfyrwyr ôl-raddedig sydd wedi derbyn cynnig lle mewn sefydliad yn y DU. Mae’r cwmni preifat hwn yn defnyddio cyfraniadau gan fuddsoddwyr unigol i gynnig benthyciadau gohiriedig ar raddfa log sefydlog o 7% (8.3% Cyfradd Ganrannol Flynyddol). Mae cost gychwynnol o 4% am drefnu benthyciad, ar ôl hynny bydd ad-daliadau misol yn aros yn £1 am hyd at 17 o fisoedd. Yn dilyn y cyfnod gras hwn, bydd ad-daliadau misol yn codi ar sail gwerth eich benthyciad ac mae’n rhaid ad-dalu’r benthyciad o fewn 66 o fisoedd. Disgwylir i fenthyciadau Student Funder fynd tuag at ffioedd dysgu, ond mae modd defnyddio hyd at 20% ar gyfer costau byw.

Hefyd mae gan Student Funder blatfform cyllido torfol sy’n eich galluogi chi i  hyrwyddo eich hun i fuddsoddwyr. Mae hyn yn cynnig ffordd o godi cyllid na fydd o reidrwydd angen i chi ei ad-dalu. Fodd bynnag, mae Student Funder yn cyfyngu’r gwasanaeth hwn yn ystod cyfnodau brig y flwyddyn felly dylech chi edrych ar eu gwefan am wybodaeth.”

Bydd Benthyciadau Erasmus+ a Meistr yn galluogi myfyrwyr i ymgeisio am gymorth ariannol ar gyfer eu hastudiaethau meistr dramor. Cynigir benthyciadau gan fanciau ac asiantaethau benthyciadau myfyrwyr sy’n rhan o’r cynllun gydag amodau ffafriol i fyfyrwyr symudol, yn cynnwys cyfraddau llog sy’n well na rhai’r farchnad a chaniateir dwy flynedd i raddedigion ddod o hyd i swydd cyn bod yn rhaid iddynt ddechrau ad-dalu.

Gwaith Rhan-amser

Os ydych yn chwilio am waith y tu allan i'r Brifysgol, fe'ch cynghorir i gysylltu â'r Swyddfa Gyrfaoedd er mwyn cofrestru ar gyfer y "Siop Swyddi”.

Ceir argymhellion ynghylch faint y dylech weithio y tu allan i'r Brifysgol ac fe'ch cynghorir i drafod unrhyw waith rhan-amser posib gyda goruchwyliwr eich cwrs i wneud yn siwr na fydd yn cael effaith negyddol ar eich astudiaethau.

Os oes diddordeb gennych fod yn ysgrifennwr nodiadau neu'n weithiwr cynorthwyol yn y Brifysgol, cysylltwch â Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr ar llety@abertawe.ac.uk.

Mae swyddi Wardeniaid Lles ar gael ym Mhreswylfeydd y Brifysgol ar y campws ac oddi ar y campws. Mae'r swyddi hyn yn cynnig llety a bwyd am ddim yn gyfnewid am ddyletswyddau bugeiliol.  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â llety@abertawe.ac.uk.

Chwilio am Nawdd

Y mae amrywiaeth o sefydliadau sy'n cynnig arian ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig.

Heblaw am bori gwefannau cyrff dyfarnu unigol, gellwch ddod o hyd i ysgoloriaethau ôl-raddedig yn y llefydd hyn hefyd:

Ariannu LPC a GDL

I Fyfyrwyr Rhyngwladol ac i bob myfyriwr sy'n astudio'r LPC sy'n talu eu ffioedd yn llawn cyn cychwyn y rhaglen, y mae disgownt o 2.0% ar gyfanswm cost y cwrs (ac eithrio unrhyw ysgoloriaeth neu fwrsariaeth).

Nid oes ariannu statudol ar gael i fyfyrwyr GDL na LPC. Disgwylir i fyfyrwyr wneud darpariaeth ar gyfer eu ffioedd dysgu a chostau byw hanfodol cyn cychwyn eu rhaglen astudio. Gall myfyrwyr LPC wneud cais am PCDL Anogir myfyrwyr LPC a GDL i edrych ar bob opsiwn ariannu arall ar y wefan hon yn ogystal â:

The Alternative Guide to Postgraduate Funding

Sail y Canllaw Amgen Ar-lein i Gyllid Myfyrwyr yw ffynonellau cyllid amgen – yn enwedig elusennau – sy’n gallu rhoi dyfarniadau (ffioedd, cynhaliaeth, costau ymchwil) i unrhyw fyfyriwr beth bynnag ei bwnc, neu ei genedligrwydd.


Mae’n cynnwys cronfa ddata enfawr o gyfleoedd cyllido, cyngor cynhwysfawr, ac arfau i’ch helpu chi i lunio cais grant llwyddiannus. Mae Prifysgol Abertawe wedi prynu trwydded ar gyfer y Canllaw, felly mae modd i chi gael mynediad iddo yn rhad ac am ddim.


Sut i gael mynediad: Anfonwch e-bost at alternative.funding.guide@abertawe.ac.uk a byddwn yn anfon e-bost atoch chi yn dweud wrthych chi sut i gael mynediad i’r Canllaw.

Female scientist

Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Grantiau

Cynghorir myfyrwyr i gysylltu â'r adran maent yn bwriadu astudio ynddi am ragor o wybodaeth ar yr ysgoloriaethau, bwrsariaethau, a grantiau penodol i bynciau a allai fod ar gael. 

Mae gan y Brifysgol hefyd amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau cyffredinol. Darllenwch fwy yma...

Male scientist

Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn

Mae'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol yn gweinyddu'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe.  Mae'r Gronfa hon yn gronfa ddewisol, ar sail prawf moddion, a'r bwriad yw cynorthwyo myfyrwyr sy'n wynebu costau annisgwyl trwy roi grant iddynt. 

Mae ar gael i bob myfyriwr "cartref" (h.y. nid myfyrwyr rhyngwladol na myfyrwyr o'r UE). Disgwylir y bydd myfyrwyr ôl-raddedig wedi gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer ffioedd dysgu a chostau byw hanfodol cyn cofrestru. Rhaid i bob myfyriwr ôl-raddedig ddarparu datganiad ariannol gyda'i gais/chais yn dystiolaeth o hyn.  

Mae ffurflenni cais a thaflenni cyllid ar gael o'r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol.