Digwyddiad Tai i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Mae posib archebu nawr

Mae posib archebu nawr ar gyfer digwyddiad Ôl-raddedig Chwilio am Dai.

I archebu’ch lle i fynychu, cwblhewch y  Ffurflen Archebu Ôl-raddedig Chwilio am Dai a dilyn y cyfarwyddiadau.

Ewch i’n tudalennau llety am fwy o wybodaeth am ganfod rhywle i fyw yn Abertawe.

Tynnwch y straen o chwilio am lety...

Ar ôl i chi ymgeisio am le ar gwrs astudio ôl-raddedig a derbyn cynnig, bydd dod o hyd i rywle i fyw yn uchel ar eich rhestr o flaenoriaethau. Nid oes yn rhaid iddi fod yn dasg frawychus – os ydych chi’n anghyfarwydd â’r ddinas, nid ydych chi’n byw yn lleol, neu os nad oes gennych chi grŵp o gyd-letywyr i rannu tŷ, bydd ein digwyddiad Chwilio am lety yn tynnu’r straen ychwanegol o ddod o hyd i rywle i fyw mewn dinas newydd. 

Mae Chwilio am Lety yn ddigwyddiad ddeuddydd blynyddol â’i ddiben yw helpu ymgeiswyr ôl-raddedig i ddod o hyd i gyd-letywyr a chyd-lety yn Abertawe.

Mae’r digwyddiad Chwilio am Lety i Ôl-raddedigion yn berffaith i chi os ydych chi:

  • Wedi derbyn cynnig lle i astudio yn Abertawe
  • Yn chwilio am gyd-lety
  • Yn dymuno cwrdd â myfyrwyr ôl-raddedig eraill i rannu llety â nhw

Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi’r cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr eraill sy’n cychwyn ar raglenni ôl-raddedig ym mis Medi a dod i’w hadnabod. Darperir llety dros nos yn neuaddau preswyl y Brifysgol fel y gallwch chi a’ch cyd-letywyr newydd – wedi’ch tywys a’ch cynghori gan ein harbenigwyr yn yr adran Gwasanaethau Preswyl – archwilio’r llety sydd ar gael a gwneud trefniadau i ymweld ag eiddo a gosodiadau posib.

Mae’r digwyddiad Chwilio am Lety i Ôl-raddedigion yn cynnwys:

  • Gweithgareddau helfa cyd-letywyr, gan gynnwys cinio, gemau a chwisiau
  • Chwilio am eiddo ac ymweld ag eiddo
  • Cyngor ar gytundebau tenantiaeth
  • Llety dros nos

Pwy fydd yn elwa gan y digwyddiad Chwilio am Lety i Ôl-raddedigion?

Ar y cyfryw, am fod cyfranogwyr y digwyddiad Chwilio am Lety i Ôl-raddedigion yn defnyddio asiantaeth osod y Brifysgol (sy’n cynrychioli llety amlddeiliadaeth i fyfyrwyr), mae’r digwyddiad hwn ar gyfer y rhai sy’n chwilio am lety a rennir. Byddai’n fwy llesol i’r rhai sy’n chwilio am lety deiliadaeth sengl gysylltu â Gwasanaethau Llety Myfyrwyr.

Am fod y Brifysgol yn sybsideiddio cost y digwyddiad hwn, y rhai sydd wedi derbyn cynnig gan Brifysgol Abertawe neu fyfyrwyr sy’n dychwelyd yn unig fydd yn gallu ei fynychu.

Beth yw’r gost?

Cost y digwyddiad Chwilio am Lety ar gyfer Ôl-raddedigion 2017 yw £40 y person yn unig gan gynnwys 1 noson o lety yn un o neuaddau preswyl y Brifysgol ar ddydd Iau 9 Awst.

Mae croeso i chi aros am ail noson ar ddydd Gwener 10 Awst am £25 ychwanegol (sef cyfanswm o £65). 

Amlinelliad o’r Digwyddiad

Dydd Iau

Bydd y sesiwn cyrraedd a chofrestru rhwng 11:30 a 12:30. Dilynir hyn gan ginio a chyflwyniad byr i rentu yn Abertawe. Wedyn bydd cyfle i ddod i adnabod eich cyd-helwyr llety trwy ‘helfa cyd-letywyr ar wib’, gemau a chwisiau. Bydd cyfrifiaduron ar gael i chi chwilio am eiddo a threfnu i ymweld â llety (os ydych chi’n barod i wneud hynny) rhwng 16:00 a 17:00 ac yn y nos bydd cyfle i chi fynd i gael bwyd mewn tafarn leol (nid yw’n orfodol).

Dydd Gwener  

Chwilio am lety – chwilio am eiddo, trefnu ymweliadau ac archwilio Abertawe. Bydd staff wrth law drwy’r dydd i’ch helpu a’ch cynorthwyo er bydd yn rhaid i chi drefnu eich ffordd eich hun o deithio i’r ymweliadau. Darperir mapiau, cyfarwyddiadau, llwybrau bws, a manylion am gwmnïau tacsi. 

Dydd Sadwrn  

Cyfle pellach i ymweld â llety ac archwilio Abertawe. 

Sylwer: Bydd yn rhaid i chi adael y neuadd breswyl erbyn 10:00 ar y bore y byddwch chi’n gadael.