Rhestr wirio cyn cyrraedd

Cyn i chi Gofrestru

Mae angen cerdyn adnabod Prifysgol ar Fyfyrwyr Newydd :er mwyn sicrhau bod eich cerdyn yn barod i'w gasglu yn ystod yr wythnos ymrestru mae angen i chi anfon llun pasbort lliw diweddar trwy defnyddio yr "intranet" neu postio llun gyda'ch rhif myfyriwr chwe digid a'ch enw ar y cefn at :  "Desg Fenthyca'r Llyfrgell, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP, Cymru, DU" 

Er mwyn i’ch llun gael ei dderbyn, bydd angen iddo fod yn:

  • glir, mewn arddull pasbort, yn lun diweddar o’r pen gyda chi’n wynebu’n syth at y camera
  • rhaid i’ch llygaid fod ar agor ac yn glir i’w gweld (heb sbectol haul neu sbectolau arferol sy’n tywyllu a heb wallt yn gorchuddio’ch llygaid)
  • rhaid gweld eich pen i gyd, heb ei orchuddio, ar wahân i orchudd am resymau crefyddol neu feddygol
  • chi yn unig, heb neb arall yn y llun
  • mewn lliw, nid du a gwyn
  • yn unionsyth (h.y. fertigol, portread) – ni allwn droi delweddau unwaith y cânt eu cyflwyno
  • tua 150 picsel o led ac 180 picsel o hyd 

Talu'ch ffioedd eich hunan: Os ydych yn talu rhan neu'r cyfan o'ch ffioedd dysgu yn uniongyrchol rhaid sicrhau bod arian ar gael i dalu gyda cherdyn neu drwy ddebyd uniongyrchol mewn dau daliad o gyfrif  banc yn y DU neu drwy siec.

Os ydych yn bwriadu talu drwy drosglwyddiad banc, cysylltwch â'r Swyddfa Arian ar +44 (0) 1792 295,684 9:30am-3:30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Nawdd allanol: Os nad oes gennym fanylion eich cyflogwr, ymddiriedolaeth, cyngor neu lysgenhadaeth a faint y maent yn ei dalu tuag at eich ffioedd, anfonwch ffurflen gadarnhad o nawdd neu lythyr gan eich noddwr gyda'r manylion perthnasol at : "Swyddfa Cofnodion Myfyrwyr, Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP " neu Ffacs +44 (0) 1792 513,527 neu anfonwch ddelwedd wedi'i sganio at studentfinance@swansea.ac.uk

Ysgoloriaeth neu fwrsariaeth Brifysgol : Gall myfyrwyr sy'n derbyn cyfraniad gan ysgoloriaeth neu fwrsariaeth Brifysgol tuag at eu ffioedd dysgu gadarnhau bod y manylion yn gywir yn ystod cofrestru. Os nad ydynt yn gywir, cysylltwch â'r aelod o staff a wnaeth y dyfarniad gwreiddiol a gofyn iddynt fwrw mlaen ag awdurdodi eich ysgoloriaeth neu fwrsariaeth ffioedd dysgu .

Mae angen i Staff sy'n gymwys i gael bwrsariaeth staff neu fwrsariaeth cynorthwy-ydd ymchwil lenwi ffurflen gais a'i dod gyda nhw i gofrestru.

Bydd angen i fyfyrwyr rhyngwladol newydd ddod â phasport cyfredol a fisa

PWYSIG  Dylai myfyrwyr sy'n dibynnu ar fwrsariaeth neu ysgoloriaeth Brifysgol er mwyn talu eu biliau fod yn ymwybodol y bydd y taliad cyntaf yn cael ei wneud ar ôl i chi gofrestru ac efallai na fydd yn eich cyfrif banc erbyn diwrnod 1af y mis. Er mwyn osgoi mynd i orddrafft, fe'ch cynghorir i sicrhau bod gan eich debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog ddyddiad talu ar neu ar ôl ail ddydd Llun y mis. Os nad ydych wedi derbyn taliad yr oeddech yn ei ddisgwyl, cysylltwch â'r Adran Taliadau Cyllid.

 

 

Eich iechyd - gofynion wrth gyrraedd

Mae eich iechyd yn bwysig i ni, fel myfyriwr newydd, dyle chi:

Gwiriwch ein gweithgareddau croeso

Pan fyddwch yn cyrraedd

Amserlen

Digwyddiad

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ymuno â'ch cwrs

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

Cofrestru ar-lein

Cwestiynau Cyffredin Cofrestru Ar-lein 
Cylch Cofrestru (pdf)

Penwythnos Cyrraedd

Cyrraedd a Chroeso

Cofrestru Rhyngwladol

(y tu allan i'r UE)

Cofrestru yn bersonol

Wythnos Groeso a Sefydlu

Sefydlu Israddedig
Sefydlu Ôl-raddedig
Digwyddiadau Glasfyfyriwr

Dechrau addysgu

Dyddiadau'r Tymor a'r Semester 
Colegau Academaidd