Sut i dalu eich ffioedd

Ydych chi’n derbyn taliad dros y we?

Ar hyn o bryd dim ond gan fyfyrwyr sy’n cofrestru ar-lein y gallwn dderbyn taliadau ar y we. Mae’r system hon yn golygu y gallwch dalu’n llawn â cherdyn debyd/credyd neu greu/diwygio cyfarwyddiadau debyd uniongyrchol. Bydd y Brifysgol yn codi ffi o 1.5% ar bob taliad a wneir â cherdyn credyd ond nid yw'n codi unrhyw ffioedd ychwanegol ar daliadau a wneir â cherdyn debyd.

Pa delerau talu sydd ar gael?

Gellir talu ffioedd dysgu yn llawn adeg cofrestru ond mae’r Brifysgol yn ymwybodol o’r baich ariannol a all godi yn sgil talu ffioedd dysgu, ac felly bydd yn caniatáu i fyfyrwyr dalu â dau randaliad cyfartal.

Mae’r trefniadau talu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir ychydig yn wahanol i'r rhai ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedigion ymchwil. Y prif reswm am hyn yw bod Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir yn dilyn strwythur y flwyddyn academaidd Israddedig yn fras, tra bod myfyrwyr Ymchwil yn cofrestru ar gylch treigl o 12 mis.

Dylwch fod yn ymwybodol nad yw unrhyw ysgoloriaethau neu fwrsariaethau y byddwch wedi'u derbyn yn cyfrif tuag at y rhandaliad cyntaf. Er enghraifft, os yw'ch ffioedd yn £5,500, ac rydych yn derbyn ysgoloriaeth am £1,000, bydd angen i chi wneud dau randaliad o £2,250 yr un (£5,500 - £1,000 = £4,500 wedi'i rannu â 2).

Os byddwch yn dewis talu drwy randaliadau, bydd gofyn i chi gyflwyno mandad debyd uniongyrchol dilys cyn cofrestru neu wrth gofrestru. Yna, byddwn yn gwneud trefniadau i gasglu'r ffioedd mewn dau randaliad ar y dyddiadau a ganlyn, yn dibynnu ar eich math o gwrs a dyddiad dechrau'r cwrs: -

 

Math o gwrs

Dyddiad dechrau

rhandaliad 1af

2il randaliad

Ôl-raddedig a addysgir

Medi 2015

12/11/2015

 12/02/2016

Ôl-raddedig ymchwil

Hydref 2015

12/11/2015

 06/04/2016

Ôl-raddedig ymchwil

Ionawr 2016

 06/04/2016

 08/07/2016

Ôl-raddedig ymchwil

Ebrill 2016

08/07/2016

11/11/2016

Ôl-raddedig ymchwil

Gorffennaf 2016

 11/11/2016

 05/04/2017

 

Rhown wybod i chi ymlaen llaw am y dyddiadau talu’n union. Dim ond drwy ddebyd uniongyrchol y gwnawn ni dderbyn rhandaliadau.

Gwnewch yn siŵr bod eich cyfrif banc yn caniatáu taliadau trwy ddebyd uniongyrchol cyn cwblhau’r mandad. Ni allwn dderbyn mandadau debyd uniongyrchol ond gyda llofnod(ion) deiliad (deiliaid) y cyfrif.

A gaf i dalu’r ffi lawn o flaen llaw?

Cewch. Gellir talu’n llawn adeg cofrestru neu cyn hynny.

  • Os ydych am dalu â siec, gwnewch y siec yn daladwy i Brifysgol Abertawe a rhowch eich rhif myfyriwr ar y cefn. Dylid anfon sieciau i Brifysgol Abertawe, Adran Gyllid, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.
  • Gallwch hefyd dalu â cherdyn debyd/credyd drwy ffonio +44 (0) 1792 295436, 295523, 295001 neu 295684. Os ydych yn penderfynu talu dros y ffôn cofiwch na allwch wneud hynny yn ystod yr wythnos gofrestru (dydd Llun 23 Medi - dydd Iau 26 Medi 2013). Y rheswm am hyn yw y bydd yr holl staff ar ddyletswydd yn y lleoliad cofrestru. Os ydych yn penderfynu talu’n llawn cyn cofrestru ar-lein, gadewch 5 diwrnod gwaith cyn defnyddio’r system gofrestru ar-lein. Mae’n annhebygol y bydd y taliad wedi’i gredydu i’ch cyfrif cyn yr amser hynny. Hefyd, gallwch dalu’n llawn â cherdyn credyd/debyd fel rhan o’r broses gofrestru arlein.

* Codir ffi o 1.5% ar bob taliad â cherdyn credyd.

Ydych chi’n cynnig unrhyw ostyngiad o ran talu?

Os yw'r ffi bersonol y mae'n rhaid i chi ei thalu'n uniongyrchol i'r Brifysgol yn fwy na £8,000 ac os gwneir y taliad hwnnw'n llawn cyn Hydref 4ydd 2013 yna mae hawl i dderbyn gostyngiad o 2%. Dim ond i fyfyrwyr sy’n talu ffioedd yn bersonol y mae’r gostyngiad ar gael. Nid yw ar gael i noddwyr corfforaethol. Ni chynigir gostyngiad i fyfyrwyr sy’n dewis talu fesul rhandaliadau.

Fydda i’n cael rhybudd ymlaen llaw o’r dyddiad y mae rhandaliadau ffioedd dysgu yn ddyledus?

Byddwch. Ar ôl cofrestru cewch ddatganiad trwy eich cyfrif e-bost myfyriwr cyn y rhandaliad nesaf. Bydd hwn yn amlinellu’n glir faint sy’n ddyledus i’w dalu gennych, faint rydych wedi’i dalu, y dyddiad pan fydd y taliad yn ddyledus a’r dull talu sy’n berthnasol yn eich achos chi. Dylech fod yn ymwybodol ein bod yn cyfyngu gohebiaeth â myfyrwyr i’r hyn sy’n cael ei anfon at eu cyfrifon e-bost myfyriwr. Yn ôl Rheoliadau’r Brifysgol disgwylir i’r holl fyfyrwyr cofrestredig edrych ar eu cyfrif e-bost myfyriwr yn rheolaidd.

A fedraf dalu ag arian parod?

Er eich diogelwch personol fe'ch cynghorir i beidio â thalu ffioedd ag arian parod. Y nod wrth gynnig nifer o ddulliau talu yw osgoi’r angen i gario symiau mawr o arian parod.

Sylwer: Ni dderbynnir arian parod yn ystod y cyfnod cofrestru.

Beth os ydw i’n cael fy noddi?

Mae rhai myfyrwyr yn cael cymorth ar gyfer ffioedd gan ffynonellau eraill megis cwmnïau, ysgoloriaethau, cronfeydd ymddiriedolaeth, a llywodraethau ac ati. Os mai dyma yw’r achos mae’n rhaid i’r Brifysgol weld dogfennau tystiolaeth o ddyfarniad. Rhaid cyflwyno’r dystiolaeth hon adeg cofrestru neu cyn hynny a dylai gyfeirio’n benodol at ffioedd am y Flwyddyn Academaidd 2013-2014. Dylech ofyn i’ch noddwr lenwi Ffurflen Cadarnhau Nawdd y gellir ei hargraffu o’r ddolen ganlynol. https://intranet.swan.ac.uk/documents/sis/sponsorpg.doc

Ni fydd hawl gan fyfyrwyr sy’n dweud bod ganddynt nawdd gofrestru heb y dogfennau priodol. Disgwylir i noddwyr dalu anfonebau ymhen 30 diwrnod. Ni fydd y Brifysgol yn parhau i gydnabod sefydliad fel noddwr cyfreithlon os na fydd taliadau’n cael eu derbyn yn brydlon. Nid ydym yn ystyried rhieni/teulu fel noddwyr at ddibenion y diffiniad hwn ac rydym yn cadw’r hawl i wrthod tystiolaeth o nawdd dan rai amgylchiadau.

Beth os bydd fy noddwr yn methu â thalu?

Mae hyn yn anghyffredin iawn ond os digwydd i noddwr fethu â thalu rhan neu’r holl ffioedd sy’n ddyledus yna chi fydd yn gyfrifol am unrhyw swm sydd ar ôl i’w dalu.

Taliadau Cosb

Er mwyn gwneud iawn am gostau gweinyddol ychwanegol yn sgil prosesu hawliadau debyd uniongyrchol sydd heb eu talu a sieciau sy’n cael eu gwrthod, bydd y Brifysgol yn codi tâl o £25 am bob eitem sydd heb ei thalu.

Pwy sy’n gallu trafod fy sefyllfa ffioedd dysgu?

Mae Deddfwriaeth Diogelu Data yn golygu mai dim ond â chi y gallwn drafod eich sefyllfa ffioedd dysgu personol oni bai ein bod wedi cael eich caniatâd ysgrifenedig i drafod ag unigolyn sydd wedi’i enwebu gennych. Mae’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol hefyd os mai eich rhieni sy’n talu eich ffioedd.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n ei chael hi’n anodd talu fy ffioedd?

Er ein bod ni’n cynnig yr hyn a gredwn sy’n system deg ar gyfer talu ffioedd mewn rhandaliadau rydym yn disgwyl i daliadau gael eu gwneud ar y dyddiadau dyledus a enwebir. Os cewch eich hun mewn trafferthion ariannol fe'ch cynghorir yn gryf i gysylltu â’r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol yn yr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr a fydd yn gallu eich helpu gyda chyngor a Chronfeydd Caledi.

Yn y sefyllfa waethaf o ran methu â thalu ffioedd, dan Reoliadau’r Brifysgol efallai y bydd yn rhaid i chi ohirio’ch astudiaethau ac ail-gofrestru ar gyfer y Flwyddyn Academaidd nesaf (pan fydd yr holl ffioedd sy’n ddyledus wedi’u talu). Felly, mae’n bwysig nad ydych yn anwybyddu unrhyw ohebiaeth y byddwch yn ei derbyn gan yr Adran Gyllid.

 phwy y gallaf siarad ynghylch talu ffioedd dysgu?

Dylech gysylltu â’r Adran Incwm sydd wedi ei lleoli ar lawr gwaelod yr Adeilad Cyllid. Gallwch ffonio 01792 295436/295523, ffacsio 01792 295771 neu e-bostio income@abertawe.ac.uk.