MA Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol A Throseddeg

Dysgwch gan y rhai mwyaf medrus a dod yn arbenigwr.

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MA 1Bl LlA
    MA 3Bl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2:1

Trosolwg Cwrs

Bydd ein MA mewn Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg Gymhwysol yn eich helpu i ddod yn arbenigwr – defnyddio gwybodaeth droseddolegol i waith y System Cyfiawnder Troseddol.

Dysgwch am drosedd, y system cyfiawnder troseddol a themâu cyfoes mewn trafodaethau troseddolegol gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes a dewiswch o ystod gyffrous o fodiwlau cyfoes.

Nodweddion Allweddol

Mae'r MA yn canolbwyntio, gan fwyaf, ar ddefnyddio gwybodaeth i weithredu'r system cyfiawnder troseddol, sy'n adlewyrchu diddordebau polisi ac ymarfer aelodau'r tîm. Adolygwyd y rhaglen yn 2012/13, yn sgil dynodi Prifysgol Abertawe yn aelod o Ganolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru, ac o ganlyniad mae bellach yn cynnig elfen sylweddol ar ddulliau ymchwil a fydd o ddiddordeb i ymgeiswyr sy'n dymuno symud ymlaen i wneud gradd uwch neu i yrfa ymchwil neu academaidd.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MA 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM17Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding Crime

MA 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM17Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding Crime
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM17Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding Crime
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASCM43Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation ( Applied Criminal Justice and Criminology)

Disgrifiad

Boed yn ymarferwr sy'n gweithio o fewn y system cyfiawnder troseddol, yn ymchwilydd sy'n dymuno gosod seiliau da ar gyfer gradd ymchwil mewn Canolfan Hyfforddiant Doethurol a gydnabyddir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, neu'n fyfyriwr israddedig sy'n dyheu am yrfa ym maes cyfiawnder troseddol, y radd Meistr Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg yw'r radd i chi! Fe'i haddysgir dros flwyddyn yn llawn amser, neu dros ddwy flynedd yn rhan amser, ac mae'n cynnig: rhaglen gyfredol o safon uchel sy'n cynnwys rhai o'r theori ac ymchwil pwysicaf ym maes cyfiawnder troseddol a throseddeg; cyfle i ddatblygu'ch gallu i gymhwyso gwybodaeth cyfiawnder troseddol a throseddeg i ymchwil ac i weithrediad y system cyfiawnder troseddol; cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau dulliau ymchwil, a'u rhoi ar waith; a gwell cyflogadwyedd i'r rhai sy'n dymuno dilyn gyrfa o fewn y system cyfiawnder troseddol ac i'r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa academaidd neu ymchwil.

Gofynion Mynediad

Mae angen gradd gyntaf dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu ddwy flynedd o brofiad perthnasol a chyfrifol. Mae'n bosibl yr ystyrir ymgeiswyr sydd â gradd ail ddosbarth is, a dylent gysylltu â'r swyddog derbyn am ragor o wybodaeth. 

Bydd raid i ymgeiswyr sydd heb radd gyntaf ddangos eu gallu i ymgymryd â gwaith academaidd ar lefel Meistr. Rhaid i ymgeiswyr ddangos hyfedredd yn Saesneg os nad yw Saesneg na'r Gymraeg yn famiaith iddynt. Mae angen isafswm sgôr IELTS o 6.5, ac ni fyddwn yn ystyried sgôr is na hynny ond mewn amgylchiadau eithriadol iawn.

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/applyonline

 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Llawn-amser £6,000 £13,450
MA Rhan-amser £2,000 £4,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs, ac Asesu

Mae'r cwrs yn cynnwys Rhan Un (120 credyd) a Rhan Dau (60 credyd). Yn Rhan Un, byddwch yn astudio amrediad o fodiwlau a addysgir, ac a gaiff eu hasesu trwy aseiniad ysgrifenedig (fel arfer, traethawd o ddim mwy na 4000 o eiriau).

Cyflwynir yr holl fodiwlau gan staff sy'n ymchwilwyr gweithgar gydag arbenigedd penodol yn y pwnc. 

Mae Rhan Dau'n draethawd hir o ddim mwy na 20,000 o eiriau. Byddwch yn ysgrifennu'ch traethawd hir ar bwnc troseddegol o'ch dewis dan gyfarwyddyd goruchwyliwr personol. Cewch ddewis traethawd hir ysgrifenedig traddodiadol neu astudiaeth empirig.

Barn myfyriwr

GWELLA SGILIAU A CHYFLOGADWYEDD

- Christie Owen, myfyriwr MA 2010 -11 

"Mae amrediad o wahanol fodiwlau'n trin sbectrwm eang o bynciau. Mae tiwtora cynorthwyol yn golygu y bydd y rhai nad ydynt wedi astudio Troseddeg o'r blaen yn cael bod y pwnc yn hawdd ei ddysgu. Mae digon o staff a darlithwyr hawdd mynd atynt ar gael i roi cyngor os ydych yn ansicr. Mae'r darlithoedd wedi'u strwythuro'n dda, gyda chyfle am drafodaeth gyda'ch cyd-fyfyrwyr a'ch darlithwyr, yn ogystal â defnyddiau addysgiadol megis fideos a chyflwyniadau PowerPoint. Ceir mentora parhaus wrth ysgrifennu'r traethawd hir, ac mae'r goruchwylwyr yn ymgysylltu'n dda â'r myfyrwyr, ac yn eu helpu i wneud y gwaith yn haws ei reoli. Mae'r goruchwylwyr bob amser ar gael i ateb unrhyw gwestiynau neu i ddatrys unrhyw broblemau sy'n codi wrth ysgrifennu darn mor fawr o waith. Mae gwasanaethau llyfrgell hefyd yn hynod o gynorthwyol, gyda mynediad at lawer o lyfrau, cylchgronau, a'r rhyngrwyd, ac ystafell benodol i fyfyrwyr ôl-raddedig - mae angen mawr am honna yn ystod cyfnodau prysur. 

Roedd y radd MA Troseddeg wedi f'annog i ddilyn gyrfa yn y Gwasanaeth Carchardai. Ar ôl graddio, cefais gynnig swydd yn sgil fy nghyfweliad cyntaf, ac mae'r cwrs wedi f’arfogi â sgiliau i'w rhoi ar waith yn fy swydd newydd."

Cysylltwch a ni

Director of postgraduate taught masters, Dr Pamela Ugwudike (p.ugwudike@swansea.ac.uk)