LLM Ymarferiad y Gyfraith a Drafftio Uwch

Trosolwg Cwrs

Mae'r LLM Ymarferiad y Gyfraith a Drafftio Uwch yn cyfuno Cwrs Ymarferiad y Gyfraith Abertawe, sef cwrs ymarferol proffesiynol sy'n datblygu sgiliau ymarfer pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus, â modiwl dysgu annibynnol sy'n hwyluso cwblhau prosiect drafftio y gall y myfyriwr ei ddefnyddio i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddo sgiliau cyfreithiol pwysig ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eich gyrfa. Hefyd, mae'r LLM yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol ac a fydd yn gwella'ch CV. Mae myfyrwyr a sefydliadau allanol yn gyson yn dweud bod Cwrs Ymarferiad y Gyfraith Abertawe'n rhagorol, ac mae'n cynnig arloesi ar ei orau o ran addysg broffesiynol yn y Gyfraith.

Nodweddion Allweddol

Nodwedd allweddol y modiwl yw hyblygrwydd; y gallu i osod y cyflymder eich hunain, gan ddewis y pwnc mewn ymgynghoriad â'ch goruchwyliwr. Yn ogystal ag astudio'r Cwrs Ymarferiad y Gyfraith, mae gofyn bod pob myfyriwr yn ymgymryd â phrosiect o tua 15,000 o eiriau ar bwnc drafftio o'i ddewis.

Un enghraifft fyddai cytundeb cynpriodasol ym maes Cyfraith y Teulu; cynhelir tri chyfarfod gyda'ch goruchwyliwr a byddai disgwyl i chi ystyried rhesymeg y cytundeb yn feirniadol, gwneud sylwadau ar y ffordd y drafftiwyd cytundeb blaenorol, gan ei ddadansoddi a chan asesu ei effaith yn feirniadol. Pwysleisiwn mai enghraifft yn unig yw hyn.

Byddech yn cwblhau'r prosiect yn eich amser eich hunain yn ystod Cam 2 o'r Cwrs Ymarferiad y Gyfraith (rhwng Mawrth a Mehefin). Ni fyddai'n cynyddu'r oriau yn y dosbarth gan nad oes dosbarthiadau ychwanegol.

Dim ond 3 modiwl dewisol gwerth deg credyd yr un sydd i Ran 2 o'r Cwrs Ymarferiad y Gyfraith, a chyflwynir y rhain dros uchafswm o 3 diwrnod yr wythnos. Felly byddai gennych 2 ddiwrnod yr wythnos i ymroi i'ch prosiect yn ogystal â phenwythnosau a gwyliau'r Pasg. Ac os dymunwch, cewch fireinio'r gwaith dros yr haf gan gyflwyno ar y diwrnod cyflwyno cyffredinol ym mis Medi yn hytrach nag ym mis Mehefin (diwedd Rhan 2). Os cyflwynwch ym mis Mehefin, dyfernir y LLM ym mis Gorffennaf, ac os cyflwynwch ym mis Medi, dyfernir y LLM ym mis Hydref, a chymryd bod y gwaith yn llwyddiannus o gymharu â'r deilliannau dysgu.

Cewch ymgeisio i uwchraddio'ch cwrs naill ai ar y cychwyn neu ynteu yn ystod y Cwrs Ymarferiad y Gyfraith, ond mae'n rhaid i chi wneud cyn dechrau Rhan 2 ym mis Mawrth. Felly, os ydych yn ansicr, cewch gofrestru ar y Cwrs Ymarferiad y Gyfraith a gweld sut mae'n mynd cyn penderfynu a ydych am uwchraddio ai peidio.

Disgrifiad

Mae'r LLM Ymarferiad y Gyfraith a Drafftio Uwch yn cyfuno Cwrs Ymarferiad y Gyfraith Abertawe, sef cwrs ymarferol proffesiynol sy'n datblygu sgiliau ymarfer pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus, â modiwl dysgu annibynnol sy'n hwyluso cwblhau prosiect drafftio y gall y myfyriwr ei ddefnyddio i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddo sgiliau cyfreithiol pwysig ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eich gyrfa.

Gofynion Mynediad

Cofrestru ar gyfer Cwrs Ymarferiad y Gyfraith Abertawe.

Gofyniad Saesneg:

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf byddwch angen marc pasio derbyniol mewn cymhwyster iaith Saesneg fel y prawf IELTS (gyda sgôr o o leiaf 6.5, heb un rhan yn llai na 6.0) neu gyfateb.

Sut i Wneud Cais

Yn yr un modd ag ar gyfer Cwrs Ymarferiad y Gyfraith Abertawe, neu trwy uwchraddio i LLM yn ystod y Cwrs hwnnw cyn mis Mawrth yn y flwyddyn academaidd pan fyddwch yn astudio'r Cwrs Ymarferiad y Gyfraith.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £12,700 £17,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae cost ychwanegol o £1,667 ar gyfer myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd, a £3,917 ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, yn y flwyddyn academaidd 2014/15.

Ffioedd

Mae cost ychwanegol o £1,667 ar gyfer myfyrwyr DU/UE a £3,917 ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol ar gyfer y flwyddyn academaidd. 

Mae myfyrwyr sy'n gwneud cais am yr LLM yn gymwys am yr un bwrsariaethau yn erbyn y prif ffioedd ar gyfer yr elfen LPC, â’r myfyriwr sy’n astudio'r LPC ar ei ben ei hun - gweler y rhestr o fwrsariaethau ysgoloriaeth ar gael ar y Dudalen Ffioedd  ostyngol: http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/ffioedd-ac-ariannu/ysgoloriaethau/meistr-a-addysgir/ Os ydych yn hawlio bwrsariaeth ysgoloriaeth ffi ostyngol, nid ydych yn gymwys wedyn i gael bwrsariaeth LLM Prifysgol safonol.

Dulliau addysgu

Gweler manylion Cwrs Ymarferiad y Gyfraith Abertawe

Nid oes addysgu ychwanegol yn gysylltiedig â'r modiwl dysgu annibynnol. Byddech yn cwblhau'r prosiect yn eich amser eich hunain yn ystod Cam 2 o'r Cwrs Ymarferiad y Gyfraith (rhwng Mawrth a Mehefin). Ni fyddai'n cynyddu'r oriau yn y dosbarth gan nad oes dosbarthiadau ychwanegol.

Dim ond 3 modiwl dewisol gwerth deg credyd yr un sydd i Ran 2 o'r Cwrs Ymarferiad y Gyfraith, a chyflwynir y rhain dros uchafswm o 3 diwrnod yr wythnos. Felly byddai gennych 2 ddiwrnod yr wythnos i ymroi i'ch prosiect yn ogystal â phenwythnosau a gwyliau'r Pasg. Ac os dymunwch, cewch fireinio'r gwaith dros yr haf gan gyflwyno ar y diwrnod cyflwyno cyffredinol ym mis Medi yn hytrach nag ym mis Mehefin (diwedd Rhan 2). Os cyflwynwch ym mis Mehefin, dyfernir y LLM ym mis Gorffennaf, ac os cyflwynwch ym mis Medi, dyfernir y LLM ym mis Hydref, a chymryd bod y gwaith yn llwyddiannus o gymharu â'r deilliannau dysgu.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Yn ogystal â manteision Cwrs Ymarferiad y Gyfraith Abertawe, gallai myfyriwr ddefnyddio cwblhau'r prosiect drafftio'n llwyddiannus i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddo sgiliau cyfreithiol pwysiog ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eich gyrfa.

Hefyd, mae'r LLM yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol ac a fydd yn gwella'ch CV.

Manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth gyffredinol, cysylltwch â

lpc@swansea.ac.uk

01792 295913