LLM Ymarferiad y Gyfraith a Drafftio Uwch

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    LLM 1Bl LlA
    LLM 2Fl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae'r LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch yn cyfuno Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe, sef cwrs ymarferol proffesiynol sy'n datblygu sgiliau ymarfer pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y gyfraith yn Lloegr a Chymru, â modiwl dysgu annibynnol sy'n hwyluso cwblhau prosiect drafftio y gall myfyrwyr ei ddefnyddio i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddynt sgiliau cyfreithiol pwysig ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eu gyrfa.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 180 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M10Semester 2 (Jan - Jun Taught)60Advanced Drafting
LAPM01AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Business Law and Practice
LAPM02Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Litigation
LAPM04Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)20Property Law and Practice
LAPM17AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)10Wills and Administration of Estates
LAPM18AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Professional Conduct and Regulation
LAPM19Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)0Course Skills
LAPM33Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Solicitors Accounts
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Mae'r LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch yn cyfuno Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe, sef cwrs ymarferol proffesiynol sy'n datblygu sgiliau ymarfer pwysig a hyder ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y gyfraith yn Lloegr a Chymru, â modiwl dysgu annibynnol sy'n hwyluso cwblhau prosiect drafftio y gall myfyrwyr ei ddefnyddio i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddynt sgiliau cyfreithiol pwysig ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eu gyrfa.

Un enghraifft o brosiect fyddai cytundeb cynbriodasol ym maes Cyfraith Teulu; cynhelir tri chyfarfod gyda'ch goruchwyliwr a byddai disgwyl i chi ystyried rhesymeg y cytundeb yn feirniadol, gwneud sylwadau ar y ffordd y drafftiwyd cytundeb cynsail, ei ddadansoddi ac asesu ei effaith yn feirniadol. Pwysleisiwn mai enghraifft yn unig yw hon.

Gofynion Mynediad

Cofrestru ar Gwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe.

Gofyniad iaith Saesneg:

Os nad Saesneg yw'ch iaith gyntaf, bydd angen i chi feddu ar gymhwyster iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol, er enghraifft prawf IELTS (sgôr o 6.5 neu'n uwch a 6.0 ym mhob cydran) neu gymhwyster cyfwerth.

Sut i Wneud Cais

Yr un broses sy’n berthnasol ag ar gyfer Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe, gyda'r opsiwn i uwchraddio o'r cwrs hwnnw i LLM mewn Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch yn ystod y cwrs Ymarfer y Gyfraith, cyn mis Mawrth yn y flwyddyn academaidd ar y rhaglen honno.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £13,100 £17,650
LLM Rhan-amser £6,550 £8,850

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae'r ffioedd dysgu'n cynnwys yr holl lawlyfrau a deunyddiau cwrs a'r ffi sy'n daladwy i Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr (mae hyn yn wahanol i ffi aelodaeth yr Awdurdod ar gyfer myfyrwyr). Nid ydym yn codi tâl ychwanegol am arholiadau neu i ailsefyll arholiadau.

Bwrsariaethau Coleg

Mae myfyrwyr sy'n gwneud cais am y cwrs LLM yn gymwys i dderbyn yr un bwrsariaethau yn erbyn y ffi bennawd ar gyfer yr elfen Ymarfer y Gyfraith â myfyriwr sy'n astudio Ymarfer y Gyfraith yn unig - gweler y rhestr o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar y Dudalen Gostyngiad ar Ffioedd: http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/scholarships/taught/. Os ydych yn gwneud cais am fwrsariaeth/ysgoloriaeth i ostwng eich ffioedd, ni fyddwch yn gymwys am fwrsariaeth safonol y Brifysgol ar gyfer LLM.

Dulliau addysgu

Gweler manylion Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe.

Nid oes addysgu ychwanegol yn gysylltiedig â'r modiwl dysgu annibynnol. Byddech yn cwblhau'r prosiect yn eich amser eich hun yn ystod Cam 2 y Cwrs Ymarfer y Gyfraith (rhwng mis Mawrth a mis Mehefin). Ni fyddai hyn yn cynyddu'r oriau yn y dosbarth gan nad oes dosbarthiadau ychwanegol.

Dim ond 3 modiwl dewisol gwerth deg credyd yr un sydd yn Rhan 2 o'r Cwrs Ymarfer y Gyfraith, a chyflwynir y rhain dros uchafswm o 3 diwrnod yr wythnos.  Felly bydd gennych 2 ddiwrnod yr wythnos i ymroi i'ch prosiect yn ogystal â phenwythnosau a gwyliau'r Pasg.  Ac os dymunwch, cewch fireinio'r gwaith dros yr haf gan gyflwyno ar y diwrnod cyflwyno cyffredinol ym mis Medi yn hytrach nag ym mis Mehefin (diwedd Rhan 2).  Os cyflwynwch ym mis Mehefin, dyfernir y cymhwyster LLM ym mis Gorffennaf, ac os cyflwynwch ym mis Medi, dyfernir y cymhwyster LLM ym mis Hydref, ar yr amod bod y prosiect yn llwyddiannus o'i gymharu â'r deilliannau dysgu.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Yn ogystal â manteision Cwrs Ymarfer y Gyfraith Abertawe, gall myfyrwyr ddefnyddio cwblhau'r prosiect drafftio'n llwyddiannus i ddangos i gyflogwr neu ddarpar gyflogwr bod ganddynt sgiliau cyfreithiol pwysig ar lefel uwch, at ddibenion cychwyn gyrfa neu wneud cynnydd yn eu gyrfa. Hefyd, mae LLM yn gymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol a fydd yn gwella'ch CV. Mae rhagor o wybodaeth am fentrau Cyflogadwyedd Coleg y Gyfraith a Throseddeg ar gael yma.

Manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth gyffredinol, cysylltwch â:

lpc@abertawe.ac.uk

Ffôn: 01792 295913

Gair gan ein myfyrwyr

Barbara-Jane Davies, GDL, LPC ac LLM Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch

Barbara-Jane Davies

Dechreuodd Barbara-Jane Davies ar gwrs Dipoloma yn y Gyfraith i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe fel myfyriwr aeddfed yn 2014. Cyn dechrau'r cwrs, roedd hi wedi gweithio am fwy na 15 mlynedd ym maes gofal plant ac fel Gweithiwr Allgymorth i Deuluoedd ar gyfer Cychwyn Cadarn a Chanolfannau Teulu yn Sir Gaerfyrddin.

Cwblhaodd y cwrs LPC a'r LLM mewn Ymarfer y Gyfraith a Drafftio Uwch yn 2016. Yn dilyn profiad gwaith helaeth gyda Thîm Cyfreithiol Gofal Plant Cyngor Sir Gaerfyrddin, cafodd gynnig swydd gyda'r cwmni cyfreithwyr Hains and Lewis yn Hwlffordd, yn eu hadran gofal plant arbenigol, yn cynrychioli plant a gwarcheidwaid y plant mewn achosion gofal.