LLM mewn Hawliau Dynol

Trosolwg Cwrs

Mae ein rhaglen LLM mewn Hawliau Dynol newydd sbon yn archwilio'r heriau cyfoes y mae cenhedloedd a chymdeithas fyd-eang yn eu hwynebu a'u heffaith ar hawliau dynol yn rhyngwladol ac yn lleol.

Gwnewch gais heddiw i ennill dealltwriaeth fanwl o'r heriau i hawliau dynol a'r ymatebion posib drwy ddeddfwriaeth, polisi ac arfer. Dysgwch drwy amrywiaeth eang o fodiwlau, gyda ffocws ymarferol, wedi'u haddysgu gan arbenigwyr hawliau dynol.

Nodweddion Allweddol

Mae LLM mewn Hawliau Dynol yn cynnig:

 • Rhaglen wedi'i chynllunio ar sail ymchwil ac effaith hawliau dynol o ansawdd uchel
 • Perthnasoedd cryf ein hacademyddion â phartneriaid allanol ym maes hawliau dynol
 • Ymagwedd ryngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol
 • Ffocws ar heriau amrywiol hawliau dynol
 • Cyfleoedd i ymdrin â phynciau hawliau dynol ar draws nifer o themâu

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)20International Human Rights Law
LAAM08Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Human Rights Implementation
LAAM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Researching Human Rights
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation

LLM 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)20International Human Rights Law
LAAM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Researching Human Rights
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation

LLM 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)20International Human Rights Law
LAAM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Researching Human Rights
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAAM11Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation

Disgrifiad

Mae'r rhaglen LLM mewn Hawliau Dynol yn tynnu ar gryfderau ymchwil Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, a cholegau eraill, yn ei haddysgu, ac mae'n manteisio ar berthnasoedd cryf â phartneriaid allanol i roi ffocws cymwysedig neilltuol i'r rhaglen.

Mae'r cwrs yn cynnwys modiwlau a addysgir (gorfodol a dewisol) a thraethawd hir.

Bydd y modiwlau gorfodol yn archwilio'r fframwaith hawliau dynol rhyngwladol, gan gyflwyno dulliau ymchwil hawliau dynol a thrafod atebolrwydd am hawliau dynol (gan gynnwys asesu effaith).

Amrywiaeth o ddewisiadau modiwlau

Hawliau Dynol a:

 • Newid yn yr Hinsawdd a Chynaladwyedd
 • Lloches a Mewnfudo
 • Masnach, Buddsoddi a Hawliau Dynol
 • Y Cyfryngau
 • Cyfraith Teulu
 • Hunaniaethau
 • Plant
 • Tlodi
 • Mudo a Masnachu Pobl
 • Cyfiawnder Troseddol
 • Terfysgaeth Ar-lein
 • Meddyginiaethau a Hawliau Dynol

Gofynion Mynediad

Os ydych yn angerddol am hawliau dynol, rydym am glywed gennych! Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob cwr o'r byd. Yn ddelfrydol byddai gennych radd 2:1 neu gyfwerth mewn maes perthnasol, megis y gyfraith, troseddeg, gwleidyddiaeth, cymdeithaseg neu ddatblygu rhyngwladol (fe allai disgyblaethau eraill fod yn berthnasol hefyd), ond byddwn yn ystyried ymgeiswyr â gradd 2:2 ar sail eu perfformiad cyffredinol ac mewn modiwlau unigol. Anogir yn gryf i ymgeiswyr â phrofiad perthnasol wneud cais hefyd.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi lwyddo mewn cymhwyster Iaith Saesneg gymeradwy. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o o leiaf 6.5 a 6.0 ym mhob cydran) a TOEFL (gyda sgôr o o leiaf 88 ac o leiaf 21 am Wrando, 22 am Ddarllen, 23 am Siarad a 21 am Ysgrifennu).

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni ôl-raddedig yw gwneud cais ar-lein yn www.swansea.ac.uk/cy/ôl-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline. Trwy hyn, gallwch hefyd ddilyn eich cais ym mhob rhan o'r broses ac argraffu copi o'ch llythyr penderfyniad.

Os yw'n well gennych, fodd bynnag, gallwch ofyn am becyn gwneud cais drwy'r post o:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP Rhif ffôn: (0)1792 295358; neu Simon Hoffman, Cyfarwyddwr y Rhaglen: s.hoffman@abertawe.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £6,800 £14,950
LLM Rhan-amser £3,400 £7,500
LLM Rhan-amser £2,250 £5,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Addysgu ac Asesu

Yn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diweddaraf a gynhaliwyd gan Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y Deyrnas Unedig, enillodd Coleg y Gyfraith a Throseddeg y sgôr uchaf posib am ansawdd ei addysgu (Clodwiw).

Mae pob aelod o dîm addysgu'r rhaglen yn weithgar mewn ymchwil ac ar flaen y gad yn eu disgyblaeth, gan gyhoeddi llyfrau ac erthyglau ar y lefel uchaf a gweithio'n agos gyda'r llywodraeth, y sector cyhoeddus a'r sector preifat ar weithredu hawliau dynol.

Enillodd astudiaeth achos effaith Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 y Coleg ar hawliau dynol plant y gyfradd uchaf bosib o 4*.

Mae'r ymagwedd addysgu wedi'i thanategu gan yr amcanion canlynol:

 • pwyslais ar ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o hawliau dynol fel prosiect cyfannol, a thrwy hynny talu sylw penodol i natur hollbresennol hawliau dynol ar draws y gyfraith, polisi ac arfer.
 • ffocws ar sut y gallai hawliau dynol gael eu trosi o ddisgwyliad normadol i gymhwysiad ymarferol.
 • ymgorffori a hwyluso dysgu drwy brofiad.

Mae'r rhaglen yn amrywio dros ystod eang o bynciau hawliau dynol sy'n berthnasol i'r gyfraith, polisi ac arfer ac mae'n annog ymagwedd ymarferol yn y meysydd hyn. Caiff myfyrwyr gyfle i ymwneud â phrosiectau, gan roi profiad ymarferol o ymchwil hawliau dynol yn ogystal â lledaenu i gefnogi cymhwyso.

Asesir y modiwlau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u sgiliau cymhwyso. Maent yn cynnwys gwaith cwrs (mewn ystod o ddulliau e.e. traethawd, cwestiwn problem, adroddiad, briffiad), arholiad, arholiad undydd a chyflwyniad.

Gweithgareddau Allgyrsiol

Drwy gydol eu hastudiaethau rhoir cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol i wella'u dealltwriaeth ymarferol o hawliau dynol. Maent yn cynnwys:

Darlithoedd gwadd gan ymarferwyr sy'n arbenigwyr hawliau dynol.

 • Dysgu yn y gweithle drwy waith gwirfoddol a/neu leoliad gwaith.
 • Ymwneud â phrosiectau ymchwil ar y cyd gyda phartneriaid ymchwil.
 • Ymwneud ym mhrosiectau'r Coleg sy'n canolbwyntio ar weithredu ymarferol ac effaith ymchwil e.e. Prosiect Seiberderfysgaeth, Arsyllfa Cymru, Canolfan yr Amgylchedd a'r Consortiwm Gwaith Rhyw.

Manylion Cyswllt

Dr Simon Hoffman: Cyfarwyddwr y Rhaglen

Rhif ffôn: +44 (0)1792 513004

E-bost: s.hoffman@abertawe.ac.uk

Cwrdd â Myfyriwr, Sara

"Penderfynais astudio'r Gyfraith yn y lle cyntaf oherwydd diddordeb penodol mewn hawliau dynol; ac roeddwn yn gynhyrfus o gael dewis o wahanol gyrsiau hawliau dynol ym Mhrifysgol Abertawe. Dewisais astudio hawliau dynol plant a hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol, a oedd yn benodol i'm diddordeb personol. Roedd y modiwlau'n fanwl ac wedi'u strwythuro'n dda; yn ogystal â dysgu damcaniaeth hawliau dynol, mae'r cwrs hefyd yn annog defnyddio ystod o ddeunyddiau ymarferol, er enghraifft pori gwefan y Cenhedloedd Unedig. Rhoddodd hyn gyfle i gloddio'n ddyfnach i ymchwil fy hun, sydd wedi bod yn sgìl defnyddiol mewn bywyd gwaith!

Ar ben hynny, roeddwn yn ddigon lwcus i gyflawni tair interniaeth yn ymwneud  hawliau dynol a gynigiwyd gan Goleg y Gyfraith a Throseddeg - un yn fy ail flwyddyn a dwy ar ôl graddio. Does dim amheuaeth bod y cyrsiau, y darlithwyr a'r cyfleoedd ychwanegol wedi dylanwadu ar fy mhenderfyniad i weithio mewn swyddi sy'n parchu hawliau yn Barnardo's a Chyngor Ar Bopeth ers graddio, ac rwy'n siŵr bod y cwrs wedi fy mharatoi ar gyfer y swyddi hyn."

Sara Powell Cyflogaeth a Chydraddoldeb – Cynorthwyydd Gwaith Achos