LLM mewn Cyfraith Forol Ryngwladol

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    LLM 1Bl LlA
    LLM 2Fl RhA
    LLM 2Fl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae'r môr yn cynnwys dwy ran o dair o'r blaned gyfan ac mae'n hanfodol bwysig o safbwynt gweithgarwch dynol, cynnal bywyd, darparu masnach a llwybrau mordwyo a chyfran sylweddol o'n hadnoddau naturiol. O ystyried yr angen i reoleiddio ystod mor eang o drafodion yn ymwneud â'r môr, mae'r cwrs LLM arbenigol hwn wedi'i ddatblygu gyda'r nod o ddarparu myfyrwyr â gwybodaeth a dealltwriaeth berthnasol o Gyfraith Llongau. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol o gyfraith forol, o'r gwahanol gytundebau ar gyfer cludo nwyddau i yswiriant morol, masnach ryngwladol a chyfraith y môr.

Nodweddion Allweddol

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil ryngwladol ym maes cyfraith forol ryngwladol. Mae'r cwrs LLM mewn Cyfraith Forol Ryngwladol felly wedi'i adeiladu ar yr ystod eang o ymchwil o ansawdd uchel a gynhyrchir gan aelodau'r Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol, sydd hefyd yn addysgu ar y cwrs LLM mewn Cyfraith Forol Ryngwladol. Mae addysgu wedi'i arwain gan ymchwil a'i yrru gan ymarfer wedi'i fwriadu ar gyfer cynhyrchu graddedigion â meddwl byd-eang sydd wedi'u haddysgu a'u paratoi ar gyfer llwyddiant personol a phroffesiynol. Mae dulliau addysgu wedi'u teilwra ar gyfer anghenion ein myfyrwyr, ac fe'u cynhelir yn bennaf drwy seminarau a thiwtorialau mewn dosbarthiadau bach.

Mae'r LLM mewn Cyfraith Forol Ryngwladol yn gofyn am ymrwymiad i astudio drwy gydol un flwyddyn galendr. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu nifer o sgiliau pwysig sy'n hanfodol i'r rheiny sydd am fod yn gyfreithwyr ond sydd hefyd yn sgiliau gwerthfawr, trosglwyddadwy ynddyn nhw eu hunain yng nghyd-destun swyddi eraill. Mae'r Ysgol yn cynnig adnoddau dynodedig i'w myfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys cyfleusterau TG ac ystafelloedd addysgu. Caiff myfyrwyr eu cefnogi'n llawn gan Lyfrgellydd penodol Ysgol y Gyfraith ac mae gan Lyfrgell y Gyfraith gasgliad helaeth o ddefnyddiau cyfreithiol a gwasanaethau ar-lein megis Lexis a Westlaw. Anogir myfyrwyr i fanteisio'n llawn ar ddefnyddio'r cyfleusterau a gynigir gan y Gyfadran Ôl-raddedig ac, yn benodol, i fanteisio ar sesiynau ymarfer a gynhelir gan y Gyfadran, megis y sesiynau dulliau ymchwil cyfreithiol a Chyflogadwyedd, yn ogystal â'r gyfres Darlithwyr Gwadd.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students are required to take 2 modules from the list of the modules below:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LACM10Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Carriage of Goods by Sea, Land and Air
LAGM06Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Law of the Sea
LAMM01Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Admiralty Law
LAMM02Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Charterparties: Law and Practice
LAMM03Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30The Law of Marine Insurance
LAMM20Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Oil and Gas Law: Contracts and Liabilities
AND
 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students are required to take 2 module s from the list of the modules below (excluding those selected above):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LACM03Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30E-Commerce
LACM10Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Carriage of Goods by Sea, Land and Air
LACM17Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30International Commercial Arbitration
LACM21Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Ship and Other Mobile Assets Finance Law
LAGM06Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Law of the Sea
LA-M01Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Law of International Trade
LAMM01Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Admiralty Law
LAMM02Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Charterparties: Law and Practice
LAMM03Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30The Law of Marine Insurance
LAMM20Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Oil and Gas Law: Contracts and Liabilities

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M02ASemester 3 (Summer Taught)60LLM Research Projects

LLM 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M02ASemester 3 (Summer Taught)60LLM Research Projects

Disgrifiad

Mae'r LLM mewn Cyfraith Forol Ryngwladol yn gwrs modiwlaidd, lle y gofynnir i fyfyrwyr ymgasglu 180 o gredydau er mwyn graddio. Dan amgylchiadau priodol, gall myfyriwr raddio â theilyngdod neu ragoriaeth. Rhannir pob rhaglen yn ddwy ran: Mae Rhan I yn cynnwys 4 modiwl a addysgir, pob un â phwysedd o 30 credyd.

Gofynnir i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â LLM mewn Cyfraith Forol Ryngwladol ddilyn pedwar modiwl o'r rhestr ganlynol. Rhaid tynnu o leiaf dau opsiwn o'r modiwlau isod sydd ag asterix (*)

Cyfraith Forlys (*)

Cludo Nwyddau dros y Môr, y Tir a thrwy'r Awyr (*)

Siartrau llogi llongau: Cyfraith ac Ymarfer (*)

Cyfraith y Môr (*)

Cyfraith Yswiriant Morol (*)

Cyfraith Olew a Nwy (*)

E-fasnach

Ymgyfreithiad a Chyflafareddiad Rhyngwladol

Cyfraith Fasnach Ryngwladol

Mae Rhan II yn cynnwys dau brosiect (Prosiectau Ymchwil LLM) ac mae ganddi bwysedd o 60 credyd. Fel arfer, caiff Prosiectau Ymchwil LLM eu hymchwilio a'u hysgrifennu dros gyfnod yr haf yn dilyn cwblhau'r modiwlau a addysgir ac maent wedi'u dylunio i alluogi myfyrwyr LLM i ddatblygu eu sgiliau ymchwil.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer yr LLM mewn Cyfraith Forol Ryngwladol yw gradd gychwynnol da yn y gyfraith neu ddisgyblaeth debyg. Anogir ymgeiswyr â phrofiad perthnasol hefyd i wneud cais.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol arnoch mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 fan leiaf a 6.0 ym mhob cydran) a TOEFL (gyda sgôr o 88 fan leiaf ac o leiaf Gwrando: 21, Darllen: 22, Siarad: 23, Ysgrifennu: 21).

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni ôl-raddedig yw i wneud cais ar-lein yn www.swansea.ac.uk/applyonline. Yn y modd hwn, gallwch hefyd ddilyn trywydd eich cais ar bob rhan o'r broses ac argraffu copi o lythyr eich penderfyniad.

Fodd bynnag, os yw'n well gennych, gallwch ofyn am becyn gwneud cais drwy'r post o:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe

SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295358

Ffacs: +44 (0)1792 295110

Neu

Ysgol y Gyfraith ar: LLM@abertawe.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £6,000 £14,250
LLM Rhan-amser £3,000 £7,150
LLM Rhan-amser £3,000 £7,150

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu costau prynu llyfrau nac offer ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Addysgu ac Asesu

Yn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diweddaraf a gynhaliwyd gan Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU, graddiwyd yr Ysgol â'r sgôr uchaf posib, sef 'Clodwiw', gan gadarnhau ansawdd ardderchog yr addysgu. Mae aelodau tîm LLM yr Ysgol yn weithgar ym maes ymchwil ac ar ben blaen eu disgyblaeth, yn cyhoeddi llyfrau ac erthyglau ar y lefel uchaf. Yn hynny o beth, yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diweddaraf (RAE 2008), gwerthusiad o ansawdd ymchwil sydd ar y gweill ar draws sefydliadau addysg uwch y DU, cydnabu bod 95% o'r ymchwil a gynhelir yn Ysgol y Gyfraith wedi cyrraedd safon ryngwladol. Dim ond 11 allan o'r 67 Ysgol Gyfraith a gymerodd ran yn yr ymarferiad RAE a lwyddodd i ennill y lefel hon o ehangder mewn gweithgarwch ymchwil o safon ryngwladol.

Cynhelir yr addysgu ar y cwrs mewn dosbarthiadau bach ac mae ein myfyrwyr bob amser yn dod o hyd i gyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau ac i gyflwyno eu barn. Caiff addysgu mewn modiwlau LLM ei gefnogi gan ddefnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Blackboard, sy'n hwyluso addysgu a dysgu ar-lein. Drwy Blackboard, caiff myfyrwyr fynediad at ddeunyddiau cwrs, taflenni a nodiadau darlith, yn ogystal ag ardal gyffredin ar gyfer gwaith grŵp, trafodaethau ar-lein a chyfnewid syniadau gyda chyd-fyfyrwyr.

Caiff yr holl fodiwlau LLM eu hasesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau, gyda phwysedd cyfartal o 50% i bob cydran fel arfer wrth asesu'r cyfanswm terfynol.

Manylion Cyswllt

Yr Athro Bais Soyer

(Tiwtor Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

Ffôn: +44 (0)1792 295125

Ffacs: +44 (0)1792 295855

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk

Dr Theodora Nikaki

(Tiwtor Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

Ffôn: +44 (0)1792 513516
Ffacs: +44 (0)1792 295855

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk

Mr Zhongyue Hu

(Ysgrifennydd Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk