LLM mewn Cyfraith Fasnach Ryngwladol

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    LLM 1Bl LlA
    LLM 3Bl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae'r rhaglen LLM cyffrous hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ar faterion penodol yn ymwneud â Masnach Ryngwladol. Mae'n gosod pwyslais ar y materion cyfreithiol a masnachol sy'n gysylltiedig â chytundebau gwerthu rhyngwladol, o'r cam ffurfio'r contractau i drefnu cludiant y nwyddau a datrys unrhyw ddadleuon rhyngwladol a all godi. Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i ddarparu dealltwriaeth gadarn o gyfraith fasnach ryngwladol, gan ddarparu llwyfan effeithiol felly ar gyfer gyrfa yn y dyfodol ym maes ymarfer cyfreithiol neu ryw broffesiwn arall, neu ym maes addysg, diwydiant, masnach, cyllid neu gyflafareddiad.

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs LLM mewn Cyfraith Fasnach Ryngwladol wedi'i seilio ar yr ystod eang o ymchwil o ansawdd uchel a gynhyrchir gan aelodau'r Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol. Mae addysgu wedi'i arwain gan ymchwil a'i yrru gan ymarfer wedi'i fwriadu ar gyfer cynhyrchu graddedigion â meddwl byd-eang sydd wedi'u haddysgu a'u paratoi ar gyfer llwyddiant personol a phroffesiynol. Mae dulliau addysgu wedi'u teilwra ar gyfer anghenion ein myfyrwyr, ac fe'u cynhelir yn bennaf drwy seminarau a thiwtorialau mewn dosbarthiadau bach.

Mae'r LLM mewn Cyfraith Fasnach yn gofyn am ymrwymiad i astudio drwy gydol un flwyddyn galendr. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu nifer o sgiliau pwysig sy'n hanfodol i'r rheiny sydd am fod yn gyfreithwyr ond sydd hefyd yn sgiliau gwerthfawr, trosglwyddadwy ynddyn nhw eu hunain yng nghyd-destun swyddi eraill. Mae'r Ysgol yn cynnig adnoddau dynodedig i'w myfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys cyfleusterau TG ac ystafelloedd addysgu. Caiff myfyrwyr eu cefnogi'n llawn gan Lyfrgellydd penodol Ysgol y Gyfraith ac mae gan Lyfrgell y Gyfraith gasgliad helaeth o ddefnyddiau cyfreithiol a gwasanaethau ar-lein megis Lexis a Westlaw. Anogir myfyrwyr i fanteisio'n llawn ar ddefnyddio'r cyfleusterau a gynigir gan y Gyfadran Ôl-raddedig ac, yn benodol, i fanteisio ar sesiynau ymarfer a gynhelir gan y Gyfadran, megis y sesiynau dulliau ymchwil cyfreithiol a Chyflogadwyedd, yn ogystal â'r gyfres Darlithwyr Gwadd.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

LLM 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students are required to take 2 modules from the list below:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LA-M01Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Law of International Trade
LAMM02Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Charterparties: Law and Practice
LAMM19Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Law and Practice relating to International Banking and Commercial Payments

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M02ASemester 2 (Jan - Jun Taught)60LLM Research Projects

Disgrifiad

Mae'r LLM mewn Cyfraith Fasnach Ryngwladol yn gwrs modiwlaidd, lle y gofynnir i fyfyrwyr ymgasglu 180 o gredydau er mwyn graddio. Dan amgylchiadau priodol, gall myfyriwr raddio â theilyngdod neu ragoriaeth. Rhannir pob rhaglen yn ddwy ran: Mae Rhan I yn cynnwys 4 modiwl a addysgir, pob un â phwysedd o 30 credyd. Gofynnir i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â LLM mewn Cyfraith Fasnach Ryngwladol ddilyn pedwar modiwl o'r rhestr ganlynol. Rhaid tynnu o leiaf dau opsiwn o'r modiwlau isod sydd ag asterix (*)

Siartrau llogi llongau: Cyfraith ac Ymarfer (*)

Cyfraith Fasnach Ryngwladol (*)

Y Gyfraith ac Ymarfer mewn Bancio Rhyngwladol a Thaliadau Masnachol (*)

E-fasnach

Ymgyfreithiad a Chyflafareddiad Rhyngwladol

Cyfraith Yswiriant Morol

Mae Rhan II yn cynnwys dau brosiect (Prosiectau Ymchwil LLM) ac mae ganddi bwysedd o 60 credyd. Fel arfer, caiff Prosiectau Ymchwil LLM eu hymchwilio a'u hysgrifennu dros gyfnod yr haf yn dilyn cwblhau'r modiwlau a addysgir ac maent wedi'u dylunio i alluogi myfyrwyr LLM i ddatblygu eu sgiliau ymchwil.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer yr LLM mewn Cyfraith Fasnach Ryngwladol yw gradd gychwynnol da yn y gyfraith neu ddisgyblaeth debyg. Anogir ymgeiswyr â phrofiad perthnasol hefyd i wneud cais.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 fan leiaf a 6.0 ym mhob cydran) a TOEFL (gyda sgôr o 88 fan leiaf ac o leiaf Gwrando: 21, Darllen: 22, Siarad: 23, Ysgrifennu: 21).

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni ôl-raddedig yw i wneud cais ar-lein yn www.swansea.ac.uk/applyonline. Yn y modd hwn, gallwch hefyd ddilyn trywydd eich cais ar bob rhan o'r broses ac argraffu copi o lythyr eich penderfyniad.

Fodd bynnag, os yw'n well gennych, gallwch ofyn am becyn gwneud cais drwy'r post o:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe

SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295358

Ffacs: +44 (0)1792 295110

Neu

Ysgol y Gyfraith ar: LLM@abertawe.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £6,000 £14,250
LLM Rhan-amser £2,000 £4,750

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu costau prynu llyfrau nac offer ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Addysgu ac Asesu

Yn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diweddaraf a gynhaliwyd gan Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU, graddiwyd yr Ysgol â'r sgôr uchaf posib, sef 'Clodwiw', gan gadarnhau ansawdd ardderchog yr addysgu. Mae aelodau tîm LLM yr Ysgol yn weithgar ym maes ymchwil ac ar ben blaen eu disgyblaeth, yn cyhoeddi llyfrau ac erthyglau ar y lefel uchaf. Yn hynny o beth, yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diweddaraf (RAE 2008), gwerthusiad o ansawdd ymchwil sydd ar y gweill ar draws sefydliadau addysg uwch y DU, cydnabu bod 95% o'r ymchwil a gynhelir yn Ysgol y Gyfraith wedi cyrraedd safon ryngwladol. Dim ond 11 allan o'r 67 Ysgol Gyfraith a gymerodd ran yn yr ymarferiad RAE a lwyddodd i ennill y lefel hon o ehangder mewn gweithgarwch ymchwil o safon ryngwladol.

Cynhelir yr addysgu ar y cwrs mewn dosbarthiadau bach ac mae ein myfyrwyr bob amser yn dod o hyd i gyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau ac i gyflwyno eu barn. Caiff addysgu mewn modiwlau LLM ei gefnogi gan ddefnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Blackboard, sy'n hwyluso addysgu a dysgu ar-lein. Drwy Blackboard, caiff myfyrwyr fynediad at ddeunyddiau cwrs, taflenni a nodiadau darlith, yn ogystal ag ardal gyffredin ar gyfer gwaith grŵp, trafodaethau ar-lein a chyfnewid syniadau gyda chyd-fyfyrwyr.

Caiff yr holl fodiwlau LLM eu hasesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau, gyda phwysedd cyfartal o 50% i bob cydran fel arfer wrth asesu'r cyfanswm terfynol.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae'r Cynghorydd Gyrfaoedd Rhyngwladol yn Abertawe'n cynnal gweithdai wythnosol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol ar, er enghraifft, sut i wella rhagolygon gyrfaol, sut i sicrhau gwaith rhan-amser neu brofiad gwaith, a sut i wella technegau cyfweld. Mae Ysgol y Gyfraith hefyd yn cyflogi swyddog cyflogadwyedd dynodedig sy'n rhedeg cyfres o drafodaethau a sesiynau gweithdy rhyngweithiol i ddatblygu sgiliau myfyrwyr ôl-raddedig ac i hysbysu eu cynlluniau gyrfaol.

Mae gan yr Ysgol gysylltiadau agos hefyd â sawl cwmni cyfreithiol yn Llundain. Er enghraifft, roedd un o'n hathrawon ar y rhaglen LLM yn bartner uwch, ac mae bellach yn ymgynghorydd, ag Ince & Co, cwmni cyfreithiol blaenllaw yn Llundain sy'n adnabyddus am ei arbenigedd mewn masnach ryngwladol, yswiriant a chyfraith llongau. Mae'r Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol (IISTL) yn darparu rhaglenni hyfforddiant i gyfreithwyr Dinas Llundain, Clybiau P & I (diogelwch ac iawndal) a sefydliadau llongau. Mae'r LLM yn Abertawe'n adnabyddus yn rhyngwladol. Mae llawer o'n graddedigion yn sicrhau cyflogaeth yn fuan ar ôl gorffen eu gradd. Mae gan nifer o gwmnïau rhyngwladol berthynas agos â'r Ysgol ac maent yn aml yn anfon cynrychiolwyr ar gyfer darlithoedd gwadd ac at ddiben recriwtio graddedigion. Bob blwyddyn hefyd, Mae Ysgol y Gyfraith yn cynnal y Ffair Gyrfaoedd a Rhwydweithio LLM a fynychir gan gynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau lleol a rhyngwladol. Mae'r Ffair yn caniatáu i'n myfyrwyr LLM gwrdd, a thrafod wyneb yn wyneb, â chynrychiolwyr o sefydliadau sy'n arbenigo mewn meysydd gwahanol o'r Gyfraith gan gynnwys: cyfraith fasnachol, eiddo deallusol, llongau a chludiant, yswiriant, yn ogystal â masnach ryngwladol ac mae myfyrwyr hefyd yn derbyn cyngor gwerthfawr ar y broses recriwtio gan eu darpar gyflogwyr.

I gael gwybod am gyrchfannau ein myfyrwyr LLM, ewch i http://www.swan.ac.uk/law/postgraduatestudiesllmphd/llmstudentsdestinations/

Manylion Cyswllt

Yr Athro Bais Soyer

(Tiwtor Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

Ffôn: +44 (0)1792 295125

Ffacs: +44 (0)1792 295855

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk

Dr Theodora Nikaki

(Tiwtor Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)
Ffôn: +44 (0)1792 513516
Ffacs: +44 (0)1792 295855

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk

Mr Zhongyue Hu

(Ysgrifennydd Derbyn Graddau Meistr a Addysgir)

E-bost: LLM@abertawe.ac.uk