LLM Cyfraith Olew a Nwy

Trosolwg Cwrs

Mae'r busnes darparu ynni hydrocarbon yn parhau'n un o agweddau mwyaf sylfaenol masnach fyd-eang a chyfraith adnoddau naturiol yn y byd sydd ohoni. Ni chyfyngir hyn i elwa ar betrolewm. Mae hefyd yn cwmpasu llawer i agwedd ar gyfraith a busnes; o ddiogelu hawliau eiddo deallusol technoleg newydd ym maes olew a nwy, i gontractau cyd-fenter cymhleth a systemau iawndal yn ymwneud â chyfrifoldeb am lygredd.

Nodweddion Allweddol

Caiff myfyrwyr sy'n astudio'r LLM Cyfraith Olew a Nwy gyfle i astudio ystod syfrdanol ac amrywiol o bynciau sy'n berthnasol i'r maes cynyddol bwysig hwn o'r gyfraith, gan eu galluogi i astudio nodweddion cyfreithiol cymhleth y diwydiant petrolewm.

Mae'r cwrs LLM mewn Olew a Nwy wedi'i adeiladu ar yr ystod eang o ymchwil o ansawdd uchel a gynhyrchwyd gan aelodau'r Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol, sydd hefyd yn addysgu ar y cwrs LLM Cyfraith Olew a Nwy. Mae addysgu wedi'i arwain gan ymchwil a'i yrru gan ymarfer gyda'r nod o gynhyrchu graddedigion â meddwl byd-eang sydd wedi'u haddysgu a'u paratoi ar gyfer llwyddiant personol a phroffesiynol. Mae dulliau addysgu wedi'u teilwra ar gyfer anghenion ein myfyrwyr a chyflwynir yr addysg yn bennaf drwy seminarau a thiwtorialau mewn dosbarthiadau bach.

Mae'r LLM Cyfraith Olew a Nwy yn gofyn am ymrwymiad i astudio drwy gydol un flwyddyn galendr. Rhoir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu nifer o sgiliau pwysig sy'n hanfodol i'r rhai sydd am fod yn gyfreithwyr, ac ar ben hynny sy'n sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr ynddynt eu hunain yng nghyd-destun swyddi eraill. Cynigia'r Adran Astudiaethau Ôl-raddedig adnoddau dynodedig i'w myfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys cyfleusterau TG ac ystafelloedd addysgu. Caiff myfyrwyr eu cefnogi'n llawn gan Lyfrgellydd penodol Coleg y Gyfraith ac mae gan Lyfrgell y Gyfraith gasgliad helaeth o ddeunyddiau cyfreithiol a gwasanaethau ar-lein, megis Lexis a Westlaw. Anogir myfyrwyr i wneud defnydd llawn o'r cyfleusterau a gynigir gan y Gyfadran Ôl-raddedig ac, yn benodol, i fanteisio ar sesiynau hyfforddi a gynhelir gan y Gyfadran, megis y sesiynau dulliau ymchwil cyfreithiol a'r sesiynau cyflogadwyedd, yn ogystal â'r gyfres Darlithwyr Gwadd.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

LLM 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAMM20Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Oil and Gas Law: Contracts and Liabilities
LAMM30Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30International and Transnational Aspects of Oil and Gas Law
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M02ASemester 2 (Jan - Jun Taught)60LLM Research Projects

LLM 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAMM20Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Oil and Gas Law: Contracts and Liabilities
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LA-M02ASemester 2 (Jan - Jun Taught)60LLM Research Projects

Disgrifiad

Mae'r LLM Cyfraith Olew a Nwy yn gwrs modiwlaidd, lle y gofynnir i fyfyrwyr ymgasglu 180 o gredydau er mwyn graddio. Dan amgylchiadau priodol, gall myfyriwr raddio â theilyngdod neu ragoriaeth. Rhennir pob rhaglen yn ddwy ran: Mae Rhan I yn cynnwys 4 modiwl a addysgir, pob un â phwysedd o 30 credyd. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gymryd pedwar modiwl o'r rhestr ganlynol. Mae'n orfodol i fyfyrwyr y rhaglen LLM mewn Olew a Nwy astudio Agweddau Cyfreithiol Cyhoeddus a Masnachol ar Archwilio a Chynhyrchu Olew a Nwy. Bydd hefyd yn ofynnol i fyfyrwyr ddilyn tri modiwl o weddill y modiwlau a restrir isod:

Cyfraith Olew a Nwy: Contractau a Rhwymedigaethau 

Siartrau llogi llongau: Cyfraith ac Ymarfer 

Yswiriant Morol 

Cyfraith Fasnach Ryngwladol

Ymgyfreithiad a Chyflafareddiad Rhyngwladol

Y Gyfraith ac Ymarfer mewn Bancio Rhyngwladol a Thaliadau Masnachol

Ar ôl cwblhau'r modiwlau a addysgir yn llwyddiannus, mae'r myfyrwyr yn symud ymlaen i Ran II, sy'n cynnwys dau brosiect (Prosiectau Ymchwil LLM). Rhaid ysgrifennu o leiaf un o'r Prosiectau Ymchwil LLM ym maes Agweddau Cyfreithiol Cyhoeddus a Masnachol ar Archwilio a Chynhyrchu Olew a Nwy neu Gyfraith Olew a Nwy: Contractau a Rhwymedigaethau. Caiff Prosiectau Ymchwil LLM eu hymchwilio a'u hysgrifennu dros gyfnod yr haf yn bennaf, ac maent wedi'u cynllunio i alluogi i fyfyrwyr LLM i ddatblygu eu sgiliau ymchwil.

Am ragor o wybodaeth am y modiwlau, ewch i http://www.swansea.ac.uk/law/shipping-trade-law-department/llmdegrees/llminoilandgaslaw/

 

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer LLM Cyfraith Olew a Nwy yw gradd gychwynnol dda yn y gyfraith neu ddisgyblaeth debyg. Anogir ymgeiswyr â phrofiad perthnasol hefyd i wneud cais.

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudio blaenorol cyfwerth â'r gofynion mynediad a nodir uchod.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr sydd o leiaf 6.5, a 6.0 ym mhob cydran) a TOEFL (gyda sgôr sydd o leiaf 88, ac o leiaf Gwrando: 21, Darllen: 22, Siarad: 23, Ysgrifennu: 21).

Sut i Wneud Cais

Y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o wneud cais ar gyfer un o'n rhaglenni ôl-raddedig yw gwneud cais ar-lein yn www.swansea.ac.uk/cy/ôl-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline.

Yn y modd hwn, gallwch hefyd ddilyn trywydd eich cais ar bob rhan o'r broses ac argraffu copi o'r llythyr sy'n nodi'r penderfyniad a wnaed yn eich cylch.Os yw'n well gennych, fodd bynnag, gallwch ofyn am becyn gwneud cais drwy'r post o:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe

SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295358

Ffacs: +44 (0)1792 295110

Neu

Coleg y Gyfraith: LLM@abertawe.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM Llawn-amser £6,000 £14,250
LLM Rhan-amser £2,000 £4,750

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Ysgoloriaethau

Mae Coleg Y Gyfraith a'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn cynnig ystod eang o ysgoloriaethau i ddarpar fyfyrwyr LLM.

Dylai ymgeiswyr cartref ac o'r Undeb Ewropeaidd ddarllen http://www.swansea.ac.uk/law/shipping-trade-law-department/tuitionfeesandscholarships/taughtmastersscholarshipseuapplicants/

Dylai ymgeiswyr o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd ddarllen http://www.swansea.ac.uk/international/students/fees-and-funding/pg-scholarships/

Addysgu ac Asesu

Yn yr Asesiad Ansawdd Addysgu diweddaraf a gynhaliwyd gan Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU, cafodd Coleg y Gyfraith y sgôr uchaf bosibl am ei addysgu, sef 'Clodwiw', gan gadarnhau ansawdd ardderchog yr addysgu. Mae aelodau tîm y LLM yn weithgar ym maes ymchwil ac ar ben blaen eu disgyblaeth, yn cyhoeddi llyfrau ac erthyglau ar y lefel uchaf. Yn hynny o beth, yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil diweddaraf (2014), gwerthusiad o ansawdd ymchwil sydd ar y gweill ar draws sefydliadau addysg uwch y DU, cydnabuwyd bod 95% o'r ymchwil a gynhelir yng Ngholeg y Gyfraith wedi cyrraedd safon ryngwladol.

Cynhelir yr addysgu ar y cwrs mewn dosbarthiadau bach ac mae ein myfyrwyr bob amser yn dod o hyd i gyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau ac i fynegi eu barn. Caiff addysgu mewn modiwlau LLM ei gefnogi gan ddefnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Blackboard, sy'n hwyluso addysgu a dysgu ar-lein. Drwy Blackboard, caiff myfyrwyr fynediad at ddeunyddiau cwrs, taflenni a nodiadau darlith, yn ogystal ag ardal gyffredin ar gyfer gwaith grŵp, trafodaethau ar-lein a chyfnewid syniadau gyda chyd-fyfyrwyr.

Caiff yr holl fodiwlau LLM eu hasesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau, gyda phwysiad cyfartal o 50% am bob elfen fel arfer wrth asesu'r cyfanswm terfynol. Mae'r pedwar modiwl a addysgir wedi'u tynnu o'r rhestri sydd wedi'u nodi yn Nisgrifiad y Cwrs. Bydd dewisiadau modiwl yn dibynnu ar yr union radd arbenigol y dymuna'r myfyriwr astudio amdani.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gan yr Adran Ôl-raddedig ddau swyddog cyflogadwyedd penodol ar gyfer y LLM, sy'n cynnal cyfres o sesiynau i ddatblygu sgiliau myfyrwyr y LLM, a llywio eu cynlluniau gyrfa.

Mae gan yr Adran Ôl-raddedig gysylltiadau agos â sawl cwmni cyfreithiol yn Llundain hefyd. Er enghraifft, mae Holman Fenwick Willan (HFW), un o gwmnïau cyfraith mwyaf blaenllaw'r byd ym maes cyfraith llongau a masnach, wedi cytuno'n hael i noddi'r myfyriwr gorau ar y cwrs Cyfraith Olew a Nwy. Mae'r Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol (IISTL) yn darparu rhaglenni hyfforddiant i gyfreithwyr Dinas Llundain, Clybiau P&I (diogelwch ac iawndal) a sefydliadau llongau. Mae'r LLM yn Abertawe'n adnabyddus yn rhyngwladol. Mae llawer o'n graddedigion yn ennill swyddi yn fuan ar ôl gorffen eu gradd. Mae gan nifer o gwmnïau rhyngwladol berthynas agos â'r Adran Ôl-raddedig ac maent yn aml yn anfon cynrychiolwyr ar gyfer darlithoedd gwadd ac at ddiben recriwtio graddedigion. Yn ogystal, bob blwyddyn mae'r Adran Ôl-raddedig yn cynnal y Ffair Gyrfaoedd LLM, y mae cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau lleol a rhyngwladol yn dod iddi. Mae'r Ffair yn caniatáu i'n myfyrwyr LLM gwrdd â darpar gyflogwyr, a siarad â nhw wyneb yn wyneb. Am ragor o wybodaeth ar y mentrau cyflogadwyedd, ewch i http://www.swansea.ac.uk/law/shipping-trade-law-department/llmemployabilityinitiativesandresults/ a http://www.swansea.ac.uk/law/shipping-trade-law-department/llmstudentsdestinations/