Trosolwg Cwrs

Mae'r Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith (GDL) y cyfeirir ato weithiau fel yr Arholiad Proffesiynol Cyffredinol (CPE), yn rhaglen ar gyfer graddedigion heb radd yn y Gyfraith, neu'r rheiny â chymwysterau cyfwerth, sydd naill ai am gael mynediad i'r proffesiwn cyfreithiol neu sydd am weithio mewn swydd sy'n berthnasol i'r gyfraith. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am y gyfraith.

Nodweddion Allweddol

Strwythur y Cwrs:

Mae'r GDL yn gwrs dwys llawn-amser, 36-wythnos, wedi'i ddylunio i hwyluso'r broses o ennill gwybodaeth gyfreithiol gadarn yn y meysydd hynny o'r gyfraith a adwaenir fel pynciau Seiliau'r Gyfraith, yn ogystal ag un maes ychwanegol o'r gyfraith.

  • Mae'r cwrs wedi'i rhagflaenu gan gyfnod o bythefnos o ddarllen cyfeiriedig ar System Gyfreithiol Lloegr ac egwyddorion ysgolheictod cyfreithiol (nid oes angen i chi fynychu'r brifysgol, gallwch astudio gartref)
  • Mae addysgu'n dechrau â chyfnod sefydlu sy'n cynnwys cyfnod byr o ddarlithoedd a seminarau'n canolbwyntio ar System Gyfreithiol Lloegr, ennill sgiliau cyfreithiol, a Chyfraith yr Undeb Ewropeaidd
  • Caiff y pynciau sylfaenol Cytundebau, Camweddau, Cyfraith Gyhoeddus, Ecwiti ac Ymddiriedolaethau, Cyfraith Tir a Chyfraith Trosedd eu haddysgu drwy gyfrwng cyfres o ddarlithoedd a seminarau gorfodol dros gyfnod o ddau floc addysgu;
  • Caiff pwnc cyfreithiol pellach ei astudio drwy gyfrwng prosiect ymchwil dan oruchwyliaeth;
  • Yr oriau cyswllt ar gyfer dosbarthiadau yw 16 awr yr wythnos ar gyfartaledd. Dylai myfyrwyr disgwyl treulio isafswm o 40 awr yr wythnos, yn mynychu dosbarthiadau ac yn ymgymryd ag astudiaeth breifat.

Disgrifiad

Mae'r GDL yn Abertawe'n gwrs llawn-amser dwys, 36-wythnos, a fydd yn dechrau nesaf ar y 2015. Mae wedi'i ddylunio i ddarparu'r wybodaeth gyfreithiol sydd ei hangen i fodloni gofynion academaidd Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr (SRA), Bwrdd Safonau’r Bar a Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol (ILEX)

Gofynion Mynediad

I ymrestru ar y cwrs GDL, rhaid bod ymgeiswyr fel arfer wedi ennill gradd israddedig a ddyfarnwyd gan sefydliad cydnabyddedig o'r DU neu Weriniaeth Iwerddon. (Sylwer, dylai fod gan y rhai hynny sydd am symud ymlaen i'r Bar ddosbarthiad anrhydedd 2(ii) o leiaf yn eu gradd israddedig. Ewch i  http://www.barcouncil.org.uk/ am ragor o wybodaeth). Efallai bydd rhaid i ddarpar fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos eu hyfedredd yn Saesneg hefyd drwy ennill IELTS Lefel 6. Am ragor o wybodaeth am hyn ewch i www.swansea.ac.uk/elts/

Sut i Wneud Cais

Rhaid gwneud pob cais am y cyrsiau GDL/CPE llawn-amser drwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog (CAB).

Dylid gwneud ceisiadau i'r CAB ar-lein (http://www.lawcabs.ac.uk/) gan nad yw'r CAB yn derbyn ceisiadau papur.

Sylwer NI DDYLAI ymgeiswyr aros hyd nes iddynt gael Tystysgrif o Safon Academaidd neu Dystysgrif o Eithriad Rhannol cyn gwneud cais.

Tystysgrif o Safon Academaidd

I gael lle ar gwrs Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith/CPE rhaid i ddarpar fyfyrwyr syrthio i un o'r ddau gategori canlynol:

  • rhaid eu bod wedi graddio, ac yn meddu ar radd israddedig (dosbarth 2.ii fan leiaf os ydynt am gymhwyso o fod yn fargyfreithiwr) sydd wedi'i dyfarnu gan sefydliad a phwerau dyfarnu graddau yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon. Nid yw hyn yn cynnwys graddau sylfaen;

    NEU
  • rhaid eu bod wedi cael Tystysgrif o Safon Academaidd gan Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr (SRA) neu Gyngor Cyffredinol y Bar.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Llawn-amser £6,850 £11,000

Mae ffioedd astudio ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3% i fyfyrwyr Rhyngwladol ac ar gyfradd ffioedd wedi'i gapio fel y gosodwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer myfyrwyr DU/UE

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu costau prynu llyfrau nac offer ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

GDL Ffioedd Gostyngol

Mae Coleg y Gyfraith Prifysgol Abertawe'n cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau ar hyn o bryd i ymgeiswyr amser llawn sy'n bodloni meini prawf cymhwysedd penodol. Mae'r ysgoloriaethau'n cynnig gostyngiad ar ffioedd dysgu o gyfradd safonol 2014/15 fel y dengys yn y tabl isod.

Meini Prawf Cymhwysedd

Swm yr Ysgoloriaeth

Ffioedd Dysgu sy'n Daladwy

Cyn-fyfyrwyr Prifysgol yng Nghymru (gan gynnwys Prifysgol Abertawe )

£1,010

£4,990

Myfyrwyr y DU/UE (ac eithrio Cyn-fyfyrwyr Prifysgol yng Nghymru)

 

£710

£5,290

Myfyrwyr Rhyngwladol – Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe

 

£5,010

£4,990

Myfyrwyr Rhyngwladol (ac eithrio Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe)

£710

£9,290

Os ydych yn bodloni'r meini prawf ar gyfer yr ysgoloriaethau hyn, byddant yn gymwys yn awtomatig pan fyddwch yn cofrestru.

ASESU

Mae'r GDL yn Abertawe'n defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau asesu gan gynnwys profion amlddewis, gwaith cwrs, traethawd estynedig ac arholiadau traddodiadol 3-awr o hyd. Y marc pasio ar gyfer yr holl waith a asesir yw 40%.

Rhagolygon Gyrfaol:

Mae'r proffesiwn cyfreithiol yn croesawu nifer gynyddol o raddedigion mewn meysydd heblaw'r gyfraith, gan yr ystyrir eu bod yn dod â phersbectif newydd i ymarfer y gyfraith. Mae oddeutu 50% o'r holl gyfreithwyr newydd bellach yn dod o'r fath gefndir. Mae cwblhau'r GDL yn Abertawe, sydd wedi'i achredu gan Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr, y Bar a Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol, yn bodloni'r holl ofynion academaidd sydd eu hangen arnoch i gael eich derbyn i gam galwedigaethol yr hyfforddiant fel cyfreithiwr, bargyfreithiwr neu weithredwr cyfreithiol.

Mae gan gyfreithwyr sydd wedi cymhwyso yn y DU gyfle i weithio mewn cwmnïau a siambrau, cyrff cyhoeddus a busnesau lleol a chenedlaethol ond hefyd mewn amgylcheddau cyfreithiol ar draws y byd.

Hefyd, mae'r GDL yn Abertawe'n berthnasol i'r rheiny sydd am wella eu rhagolygon swyddi mewn meysydd megis rheoli busnesau, y gwasanaeth prawf, seicoleg fforensig, safonau masnach, gwleidyddiaeth, rheoli adnoddau dynol, ac addysg i enwi ond ychydig.

Beth nesaf ar ôl y GDL?

Er mwyn cymhwyso fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr bydd angen i chi gwblhau cam galwedigaethol yr hyfforddiant. Mae Ysgol y Gyfraith yn Abertawe'n cynnig Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) llawn-amser a rhan-amser. Mae cwblhau'r cwrs hwn yn cwrdd â gofynion Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr. (Am ragor o wybodaeth am ein LPC, cysylltwch â Michaela Leyshon, Tiwtor Derbyn yr LPC ar m.e.leyshon@abertawe.ac.uk). I'r rhai sydd am fod yn fargyfreithwyr, ewch i Fwrdd Safonau'r Bar yn http://www.barcouncil.org.uk/careers/students/

Gellir dod o hyd i wybodaeth am Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Abertawe yma: http://www.swan.ac.uk/careers/

I gael lle ar gwrs Diploma i Raddedigion

I gael lle ar gwrs Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith/CPE rhaid i ddarpar fyfyrwyr syrthio i un o'r ddau gategori canlynol:rhaid eu bod wedi graddio, ac yn meddu ar radd israddedig (dosbarth 2.ii fan leiaf os ydynt am gymhwyso i fod yn fargyfreithiwr) sydd wedi'i dyfarnu gan sefydliad â phwerau dyfarnu graddau yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon. Nid yw hyn yn cynnwys graddau sylfaen;

NEUrhaid eu bod wedi cael Tystysgrif Safon Academaidd gan Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr (SRA) neu Gyngor Cyffredinol y Bar.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r Dystysgrif Safon Academaidd cliciwch yma: Tystysgrif Safon Academaidd

Caiff ymgeiswyr sydd â gradd yn y Gyfraith nad yw'n bodloni gofynion academaidd y cyrff proffesiynol (sef gradd anghymwys) ymgeisio i gael eu heithrio'n rhannol o elfen academaidd yr hyfforddiant. Dylid cyflwyno ceisiadau am Dystysgrif Eithriad Rhannol yn uniongyrchol i'r corff proffesiynol priodol.

Sylwer: NI DDYLAI ymgeiswyr aros hyd nes iddynt gael Tystysgrif Safon Academaidd neu Dystysgrif Eithriad Rhannol cyn gwneud cais.

 

Student Quote

"Cwblheais y cwrs GDL ym Mhrifysgol Abertawe yn 2010. Roeddwn am ennill profiad cyfreithiol ymarferol cyn parhau â'm hastudiaethau, felly des i o hyd i swydd fel gweithiwr paragyfreithiol gyda chwmni stryd fawr. Roedd y gwaith yn ddiddorol ac yn heriol, ac roeddwn yn gwybod fy mod am weithio i gwmni masnachol mwy.Symudais i Lundain a dechrau gwneud ceisiadau am gontractau hyfforddiant wrth weithio fel gweithiwr paragyfreithiol gyda Herbert Smith. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael cynnig contract gydag Edwards Wildman, cwmni bach yn y ddinas sy'n cyfuno gweithwyr dan hyfforddiant gyda gwaith o'r ansawdd uchaf a chleientiaid o galibr uchel. Cyn dechrau fy hyfforddiant gweithiais i gwmni deillio technoleg i amrywio fy mhrofiad. Caniataodd y swydd i mi ennill profiad gwerthfawr o eiddo deallusol, sy'n faes o'r gyfraith y mae gen i ddiddordeb arbennig ynddo.

Ar hyn o bryd rwyf yn fy sedd gyntaf yn yr Adran Ymgyfreithiad Masnachol, sydd wedi bod yn ddiddorol ac amrywiol hyd yn hyn. Rwy'n mwynhau fy nghontract hyfforddiant ac yn edrych ymlaen at y ddwy flynedd nesaf."

Isabel Roszkowski