Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith (GDL)

 1. Hyd:
  1 blynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  2:2
 3. Dyddiad Cychwyn: 5 Medi 2017

Trosolwg Cwrs

Mae Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion (GDL) Prifysgol Abertawe, y cyfeirir ato weithiau fel yr Arholiad Proffesiynol Cyffredin (CPE), yn rhaglen ar gyfer graddedigion heb radd yn y Gyfraith neu'r rhai â chymwysterau cyfwerth, sydd naill ai am gael mynediad i'r proffesiwn cyfreithiol neu sydd am weithio mewn maes sy'n ymwneud â'r gyfraith. Cynlluniwyd y Diploma i ddarparu'r wybodaeth gyfreithiol sy'n angenrheidiol i fodloni gofynion academaidd Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr, Bwrdd Safonau'r Bar a Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol.

Nodweddion Allweddol

 • Mae'r Diploma yn gwrs dwys amser llawn, 36 wythnos o hyd, sydd wedi'i gynllunio i hwyluso'r broses o ddysgu gwybodaeth gyfreithiol gadarn yn y meysydd hynny a ystyrir yn 'Sylfeini'r Gyfraith' yn ogystal ag un agwedd ychwanegol ar y gyfraith.
 • Rhagflaenir y cwrs gan bythefnos o ddarllen cyfeiriedig am System Gyfreithiol Lloegr ac am egwyddorion ysgolheictod cyfreithiol (nid oes angen i chi ddod i'r brifysgol, gallwch astudio gartref).
 • Mae addysgu'n dechrau gyda chyfnod sefydlu sy'n cynnwys cyfres fer o ddarlithoedd a seminarau a fydd yn canolbwyntio ar System Gyfreithiol Lloegr a meithrin sgiliau cyfreithiol.
 • Addysgir y pynciau sylfaenol, sef Cyfraith Contractau; Cyfraith Camweddau; Cyfraith Gyhoeddus; Ecwiti ac Ymddiriedolaethau; Cyfraith Tir; Cyfraith Trosedd a Chyfraith yr Undeb Ewropeaidd, drwy gyfres o ddarlithoedd a seminarau gorfodol dros ddau floc addysgu.
 • Caiff pwnc cyfreithiol pellach ei astudio drwy brosiect ymchwil dan oruchwyliaeth.
 • Cyfartaledd yr amser mewn dosbarth yw 16 awr yr wythnos. Dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio o leiaf 40 awr yr wythnos yn mynychu dosbarthiadau ac yn  astudio'n breifat.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Disgrifiad

Mae Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion Abertawe'n gwrs amser llawn dwys, 36 wythnos o hyd, a bydd y cyfnod cofrestru'n dechrau ar 5 Medi 2017. Cynlluniwyd y Diploma i ddarparu'r wybodaeth gyfreithiol sy'n angenrheidiol i fodloni gofynion academaidd Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr, Bwrdd Safonau'r Bar a Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol.

Gofynion Mynediad

I gofrestru ar y cwrs GDL, rhaid bod ymgeiswyr fel arfer wedi ennill gradd israddedig a ddyfarnwyd gan sefydliad cydnabyddedig yn y DU neu Weriniaeth Iwerddon. (Sylwer, dylai fod gan y rhai sydd am symud ymlaen i'r Bar radd israddedig anrhydedd ail ddosbarth is neu well. Ewch i www.barcouncil.org.uk am ragor o wybodaeth).

Dylai myfyrwyr â chymwysterau a/neu brofiad proffesiynol amgen, a myfyrwyr rhyngwladol, ddarllen yr wybodaeth isod am 'Gymwysterau Ansafonol'.

Sut i Wneud Cais

Rhaid cyflwyno'r holl geisiadau ar-lein, drwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog

Sylwer: NI DDYLAI ymgeiswyr aros nes iddynt dderbyn Tystysgrif Safon Academaidd cyn gwneud cais. Mae'n bosib y gallwn wneud cynnig amodol yn y cyfamser. 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Llawn-amser £7,500 £11,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

GDL Bwrsari

Mae bwrsariaeth o £500 ar gael i raddedigion Prifysgol Abertawe.

Asesu

Mae GDL Abertawe'n defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau asesu, gan gynnwys profion amlddewis, gwaith cwrs, traethawd estynedig ac arholiadau traddodiadol tair awr. Y marc pasio ar gyfer yr holl waith a asesir yw 40%.

Rhagolygon Gyrfaol:

Mae'r proffesiwn cyfreithiol yn croesawu nifer cynyddol o raddedigion â graddau mewn meysydd heblaw'r gyfraith, oherwydd tybir eu bod yn cynnig ymagwedd newydd at ymarfer y gyfraith.  Bellach, mae tua 50% o'r holl gyfreithwyr newydd yn dod o'r fath gefndir. Mae ennill y GDL yn Abertawe, sydd wedi'i achredu gan Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr, y Bar a Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol, yn bodloni'r holl ofynion academaidd y bydd eu hangen arnoch i gael eich derbyn i gam galwedigaethol hyfforddiant fel cyfreithiwr, bargyfreithiwr neu weithredwr cyfreithiol.

Mae gan gyfreithwyr sydd wedi cymhwyso yn y DU gyfle i weithio mewn cwmnïau a siambrau, cyrff cyhoeddus a busnesau lleol a chenedlaethol ond hefyd mewn amgylcheddau cyfreithiol ar draws y byd.

Yn ogystal, mae cwrs GDL Abertawe hefyd yn berthnasol i'r rhai sydd am wella eu rhagolygon cyflogaeth:

 gyrfaoedd cyfraith

Mae rhagor o wybodaeth am fentrau Cyflogadwyedd Coleg y Gyfraith a Throseddeg ar gael yma.

Beth nesaf ar ôl y GDL?

Er mwyn cymhwyso fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr bydd angen i chi gwblhau cam galwedigaethol yr hyfforddiant.
Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn cynnig Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC) llawn amser a rhan-amser. Mae cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn bodloni gofynion Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr. (Am ragor o wybodaeth am ein Cwrs Ymarfer y Gyfraith cysylltwch â Michaela Leyshon, Tiwtor Derbyn y Cwrs yn m.e.leyshon@abertawe.ac.uk).

Os ydych yn bwriadu cymhwyso fel bargyfreithiwr, ewch i wefan Bwrdd Safonau'r Bar.

Mae gwybodaeth am Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Abertawe ar gael yma

Cymwysterau Ansafonol

Ymgeiswyr â graddau o sefydliadau tramor:

 (i) Os ydych yn bwriadu cymhwyso fel cyfreithiwr, dylech wneud eich cais drwy broses arferol y Bwrdd Ceisiadau Canolog.

Ar ôl derbyn eich cais, bydd Prifysgol Abertawe'n asesu a yw'ch cymhwyster rhyngwladol o safon gyfwerth drwy gyfeirio at UK NARIC

(ii) Os ydych yn bwriadu cymhwyso fel bargyfreithiwr, dylech gael Tystysgrif o Safon Academaidd gan  Fwrdd Safonau'r Bar.
 
Ymgeiswyr aeddfed â chymwysterau neu brofiad amgen:
 
Os ydych yn bwriadu cymhwyso naill ai fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr, dylech gael eich Tystysgrif o Safon Academaidd gan naill ai Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr neu gan Fwrdd Safonau'r Bar.

Gofynion ychwanegol o ran iaith:

Efallai bydd angen i ddarpar fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf arddangos eu hyfedredd yn Saesneg hefyd drwy ennill IELTS Lefel 6. Am ragor o wybodaeth am hyn, cliciwch yma.

Gostyngiad ar Ffioedd y Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion

Ffioedd GDL - Rhandaliadau

Gellir talu ffioedd mewn pedwar rhandaliad:

25% - adeg cofrestru (llai'r blaendal os yw'n berthnasol)

25% - 27 Tachwedd 2018

25% - 29 Ionawr 2019

25% - 15 Ebrill 2019

Gair gan ein myfyrwyr

Alex Lewis

Alex Lewis

Ar ôl i mi ennill gradd mewn Economeg, penderfynais fy mod i am weithio fel cyfreithiwr amddiffyn troseddol, ond dwi wedi dilyn llwybr hollol wahanol ar ôl astudio am y Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, ac wedyn y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol Ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae astudio dau faes pwnc wedi rhoi mantais enfawr i mi yn y farchnad swyddi ac wedi rhoi rhagolygon cyflogaeth eithriadol i mi, oherwydd gallaf gyfuno fy sgiliau economaidd â'm gwybodaeth gyfreithiol.

Ar ôl gorffen fy astudiaethau, teithiais i orllewin Awstralia i weithio yn y diwydiant mwyngloddio haearn lle bues i'n cyd-drafod, drafftio a dadlau ynghylch cytundebau adeiladu pwysig, gan gynnwys mwynfa haearn yn anialwch Pilbara gwerth $10 biliwn o ddoleri.

Symudais  yn ôl i Lundain i weithio ar gyfer TClarke, contractwr gwasanaethau adeiladu cenedlaethol, gan ymgynghori ar y cyllid a'r contractau ar gyfer y prosiect 22 Bishopsgate, a oedd yn cael ei adnabod fel y Pinnacle gynt; hwn fydd y nendwr uchaf yn y Ddinas.

Rwy'n ysu mynd i deithio eto, felly dwi wedi derbyn swydd yn Fort St John, Canada, yn ymgynghori ar argae trydan dŵr newydd.

Fyddai ddim yn rhy gryf dweud bod ennill y Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion wedi gweddnewid fy mywyd yn llwyr. Rwyf wedi dod o hyd i'r rôl ddelfrydol i mi ac mae wedi agor drysau anhygoel i mi ledled y byd. Nid yw byth yn rhy hwyr i newid eich meddwl.