Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC)

Trosolwg Cwrs

Mae Cwrs Ymarfer Cyfreithiol Abertawe yn gwrs proffesiynol ymarferol sy'n datblygu sgiliau ymarfer a hyder sy'n bwysig ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y gyfraith yng Nghymru ac yn Lloegr. Wedi'i raddio'n ardderchog yn rheolaidd gan fyfyrwyr ynghyd â sefydliadau allanol sy'n cefnogi myfyrwyr, mae Cwrs Ymarfer Cyfreithiol Abertawe'n cynnig y gorau o safbwynt arloesi mewn addysg gyfreithiol broffesiynol.

Talu Ffioedd LPC mewn rhandaliadau

Gellir talu ffioedd LPC mewn rhandaliadau:

25% wrth gofrestru (llai £350 os talwyd y blaendal)

25% 27 Tachwedd

25% 29 Ionawr

25% 15 Ebrill

*Nid yw ymgeiswyr sy'n gymwys i dderbyn bwrsariaeth Coleg yn gymwys i dderbyn unrhyw ddyfarniadau eraill gan Brifysgol Abertawe. Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus a fyddai bwrsariaeth Coleg neu'r Brifysgol yn fwy manteisiol iddynt a phenderfynu ar sail hynny.

 

 

Dulliau Addysgu

Mae'r dulliau addysgu'n cynnwys sesiynau grwpiau mawr a grwpiau bach.

Mae'r sesiynau grwpiau mawr yn debyg i ddarlithoedd ond maen nhw'n llawer mwy rhyngweithiol. Mae'r sesiynau grwpiau bach yn debyg i seminarau ond maen nhw'n ymarferol ac yn drafodaethol tu hwnt, gan ddyblygu gwaith cyfreithiwr dan hyfforddiant mewn ymarfer.

Bydd myfyrwyr i bob pwrpas yn gweithredu ar ran cleient mewn mater/achos o'r dechrau i'r diwedd ac yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i ymdrin â sefyllfaoedd sy'n codi mewn ymarfer.

Dulliau Asesu

Caiff asesiadau eu cynnal drwy arholiadau ysgrifenedig, asesiadau ysgrifenedig ac asesiadau sgiliau byw (eiriolaeth a chyfweld).

Cynhelir arholiadau ysgrifenedig yn bennaf ar ddiwedd Cam 1 a Cham 2 y cwrs, ynghyd ag asesiadau Sgiliau. Mae'r arholiadau ysgrifenedig fel arfer yn arholiadau 'llyfr agored' ac mae hawl gan fyfyrwyr mynd â llyfrau a deunydd a ganiateir gan Awdurdod Rheoli'r Cyfreithwyr i mewn i'r arholiad.

I'ch helpu i baratoi ar gyfer arholiadau terfynol yng Ngham 1, byddwch yn sefyll ffug asesiadau dan amgylchiadau arholiad gwirioneddol sy'n darparu adborth gwerthfawr ac yn magu hyder ar gyfer yr arholiad go iawn. Maen nhw hefyd yn rhoi arwydd cynnar o berfformiad (sy'n eich galluogi i fod yn rhagweithiol wrth wneud cais am gytundeb hyfforddi).

Rhaid bod myfyrwyr yn gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm.

Bwrsariaethau Coleg ar gyfer Myfyrwyr Am

Bwrsariaethau Coleg ar gyfer Myfyrwyr Amser Llawn :

16-17

 

Cam 1 a Cham 2 amser llawn i gynfyfyrwyr   sefydliadau heblaw am Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe

£10,600 Y DU a'r UE

£12,450 Rhyngwladol

Cam 1 a Cham 2 amser llawn i gynfyfyrwyr   sefydliadau heblaw am Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe

£1,900

Cam 1 a Cham 2 Amser Llawn i gynfyfyrwyr   Prifysgol Cymru (ac eithrio Abertawe neu Brifysgol Fetropolitan Abertawe)

£1,800

Cam 1 a Cham 2 Amser Llawn i Gynfyfyrwyr Diploma   Graddedig yn y Gyfraith Prifysgol Abertawe

£2,900

Cam 1 a Cham 2 Rhan-amser pob categori arall

£5,300 fesul   blwyddyn astudio - Y DU a'r UE

£6225 fesul   blwyddyn astudio - Rhyngwladol

Mae bwrsariaeth o £950 ar   gael i fyfyrwyr Abertawe yn yr ail flwyddyn

Modiwl LLM:

Mae bwrsariaeth o £950 ar gael i fyfyrwyr   Abertawe yn yr ail flwyddyn

 

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae'r rhaglen ran amser yn cael ei chyflwyno ar ddydd Mercher yn ystod y dydd a rhai nosweithiau Iau ym Mlwyddyn 1 ac yn ystod y dydd ar ddydd Iau a rhai nosweithiau Mercher ym Mlwyddyn 2.

Mae gan yr LPC yn Abertawe raglen lleoliadau gwaith sefydledig ac mae mwyafrif y cwmnïau cyfreithiol lleol yn cymryd rhan yn y rhaglen hon gyda nifer uchel o fyfyrwyr yn sicrhau swyddi paragyfreithiol a chytundebau hyfforddi o ganlyniad i'r cynllun.

Nodweddion Allweddol

Mae'r LPC yn Abertawe'n adnabyddus am ragoriaeth ei ofal bugeiliol a chymorth i fyfyrwyr ac mae tiwtoriaid personol yn darparu arweiniad arfer gorau ar gyfer datblygiad personol a hyfforddiant.

Caiff y cwrs ei gynnig yn llawn-amser ac yn rhan-amser ac mae wedi'i staffio gan dîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol cyfeillgar a chefnogol sydd â phrofiad helaeth o ymarfer cyfreithiol. Rydym yn gweithredu â chyfleusterau addysgu penodol ac Ystafell Adnoddau i ymarferwyr â mynediad rhwydwaith llawn i ystod helaeth o adnoddau electronig i ymarferwyr cyfreithiol. Mae myfyrwyr yn Abertawe'n cymryd rhan mewn StreetLaw ac yn manteisio ar gyfleoedd rhwydweithio gwerthfawr a lleoliadau profiad gwaith wedi'u cefnogi gan dîm y cwrs.

Wedi'i Ddylunio ar gyfer Graddedigion y Gyfraith a GDL (Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion).

Y cwrs hwn yw'r cwrs gorfodol ar gyfer y rhai hynny sydd am gymhwyso fel cyfreithwyr yng Nghymru ac yn Lloegr.

Mae wedi'i addysgu gan Gyfreithwyr a Bargyfreithwyr profiadol sy'n dod ag ystod o brofiad o ymarfer gyda nhw.

Cwrs Llawn-amser – 1 blwyddyn Medi – Mehefin

Cwrs Rhan-amser – 2 flynedd Medi - Mehefin ym mhob blwyddyn

Anogir myfyrwyr yn Abertawe i fabwysiadu agwedd broffesiynol, i ganolbwyntio ar fusnes ac i drin y cwrs fel 'rhediad ffug' o flwyddyn gyntaf eu cytundeb ymarfer gyda'r tiwtoriaid proffesiynol yn mabwysiadu rolau partneriaid goruchwylio o fewn y cwmni cyfreithiol Caswell Clyne a sefydlwyd gan dîm y cwrs. Mae paratoi i ymarfer yn digwydd mewn amgylchedd cefnogol ond proffesiynol gyda phwyslais allweddol ar ddatblygu ymwybyddiaeth fusnes a sgiliau trosglwyddadwy.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

PGDip 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAPM01AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Business Law and Practice
LAPM02Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Litigation
LAPM04Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)20Property Law and Practice
LAPM17AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)10Wills and Administration of Estates
LAPM18AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Professional Conduct and Regulation
LAPM19Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)0Course Skills
LAPM33Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Solicitors Accounts
Modiwlau Opsiynol

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 50 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAPM01AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Business Law and Practice
LAPM17AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)10Wills and Administration of Estates
LAPM18AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Professional Conduct and Regulation
LAPM19AStage 1 (Sep-Mar Professional Development)0Course Skills (A)
Modiwlau Opsiynol
Part-time LPC Stage 2 Optional Modules 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select one 10 credit module from the options below:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAPM08Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Family and Child Law and Practice
LAPM09Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Advanced Commercial Law
LAPM15Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Employment Law and Practice

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 70 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
LAPM02Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)25Litigation
LAPM04Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)20Property Law and Practice
LAPM19BStage 1 (Sep-Mar Professional Development)0Course Skills (B)
LAPM33Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)5Solicitors Accounts
Modiwlau Opsiynol
Part-time LPC Stage 2 Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select two 10 credit modules from the options below. (Do not select the module studied in Year 1)

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
LAPM08Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Family and Child Law and PracticeYou can not select this module if you studied it during Year 1 of the course
LAPM09Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Advanced Commercial LawYou can not select this module if you studied it during Year 1 of the course
LAPM11Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Personal Injury and Clinical Negligence
LAPM14Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Business Leases
LAPM15Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Employment Law and PracticeYou can not select this module if you studied it during Year 1 of the course
LAPM16Stage 2 (Mar - Jun Professional Development)10Advanced Criminal Practice

Disgrifiad

Caiff yr LPC ei addysgu mewn dau gam penodol. Pynciau craidd (Cam 1) a'r pynciau dewisol (Cam 2).

Cam 1 - Pynciau Craidd

>Cyfraith Busnes ac Ymarfer

>Cyfraith Tai ac Ymarfer

>Ymgyfreitha (Troseddol a Sifil)

>Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau

Yn ogystal â'r pynciau hyn bydd gan fyfyrwyr hefyd sesiynau unigol ar Ymddygiad Proffesiynol a Rheoleiddio, Cyfrifon Cyfreithwyr a Threthi.

Caiff y pynciau hyn eu dysgu hefyd yn dreiddiol drwy gydol y modiwlau eraill.

Cam 2 - Pynciau Dewisol

Gall myfyrwyr ddewis 3 o'r canlynol:

>Prydlesi Busnes

>Cyfraith Teulu ac Ymarfer

>Cyfraith Cyflogaeth

>Anaf Personol ac Esgeulustod Clinigol

>Cyfraith Masnach Uwch

<Cyfraith Trosedd Uwch

Un o nodweddion unigryw'r LPC yn Abertawe yw'r ffaith ein bod yn darparu cwrs sgiliau ar wahân yn ogystal â'r sgiliau sy'n cael eu darparu'n dreiddiol. Mae myfyrwyr yn gallu creu portffolio o sgiliau yn y meysydd canlynol:

>Eiriolaeth

>Cyfweld a Chynghori

>Ymchwil Cyfreithiol Ymarferol

>Drafftio

>Ysgrifennu

Mae'r sesiynau hyn wedi'u dylunio i fagu hyder ac i ymarfer sgiliau hanfodol mewn amgylchedd sy'n gyfeillgar, yn broffesiynol ac, yn y pendraw, yn wobrwyol.

(Mae Ysgol y Gyfraith yn cadw'r hawl i adolygu, newid neu derfynu unrhyw fodiwl a dylid nodi ei fod yn bosib na fydd pob modiwl dewisol a restrir ar gael bob blwyddyn a'u bod yn dibynnu ymhlith pethau eraill ar o leiaf 6 myfyriwr sy'n fodlon dilyn y modiwl)

Gofynion Mynediad

Rydym yn croesawu myfyrwyr sydd â'r cymwysterau canlynol:

Gradd 2:2 neu'n uwch yn y Gyfraith. Rhaid bod graddau'n raddau ymgymhwyso yn y gyfraith fel y manylir gan Awdurdod Rheoli'r Cyfreithwyr.

Byddem hefyd yn ystyried gradd trydydd dosbarth yn amodol ar gyfweliad boddhaol.

>myfyrwyr sydd â Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion

Gofyniad Saesneg:

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf byddwch angen marc pasio derbyniol mewn cymhwyster iaith Saesneg fel y prawf IELTS (gyda sgôr o o leiaf 6.5, heb un rhan yn llai na 6.0) neu gyfateb.

Sut i Wneud Cais

Gwneir ceisiadau ar gyfer y cwrs LPC llawn-amser drwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog (lawcabs):

Central Applications Board (lawcabs)

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs Rhan-amser yn uniongyrchol drwy'r Swyddfa Dderbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig: 

Postgraduate Admissions Office

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGDip Llawn-amser £10,900 £12,800
PGDip Rhan-amser £5,450 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae'r ffioedd dysgu'n cynnwys yr holl lawlyfrau a deunydd cwrs a'r dreth LPC sy'n daladwy i Awdurdod Rheoli'r Cyfreithwyr. Dydyn ni ddim yn codi swm ychwanegol am arholiadau nac am ailsefyll arholiadau.

StreetLaw

Nid yw mynediad i wybodaeth gyfreithiol yn golygu pobl y maen angen arnynt gynrychioliad cyfreithiol pan fyddant mewn dadl neu broses gyfreithiol gymhleth yn unig. Er mwyn i bobl ddeall eu hawliau a'u cyfrifoldebau, rhaid eu bod yn gwybod ac yn deall eu hawliau cyfreithiol. I ymdrin â'r agwedd hon o waith pro bono, mae Myfyrwyr LPC Abertawe wedi sefydlu Rhaglen o'r enw Streetlaw.

Dan y cynllun hwn, mae myfyrwyr, wedi'u cefnogi gan eu tiwtoriaid, yn gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol i adnabod pryderon cyfreithiol. Mae'r myfyrwyr yna'n ymchwilio'r deunydd perthnasol ac yn y pendraw yn cyflwyno'r hyn y maent yn ei ganfod i'r grwpiau partner mewn dull hawdd ei ddeall. Trwy drafodaeth, chwarae rôl a dulliau rhyngweithiol eraill, mae myfyrwyr ac aelodau'r grŵp cymunedol ill dwy yn dysgu am y gyfraith mewn cyd-destun perthnasol.

Manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tiwtor Derbyn:

lpc@swansea.ac.uk

Tel: 01792 295913