MSc Technoleg Electroneg ar gyfer Ynni Cynaliadwy

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MSc 1Bl LlA
    MSc 3Bl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.2

Trosolwg Cwrs

MSc Technoleg Electroneg ar gyfer Ynni Cynaliadwy

Mae'r MSc Technoleg Electroneg ar gyfer Ynni Cynaliadwy yn rhoi pwyslais mawr ar ddefnyddio'r electroneg ddiweddaraf mewn peiriannau ynni-effeithlon ac electroneg pŵer. Mae'r cwrs yn trafod technolegau generadu ynni adnewyddadwy hefyd. Trafodir datblygiadau cyffrous newydd megis electroneg blastig, cynaeafu ynni, celloedd solar, a biodanwyddau, ac amlygir y datblygiadau diweddar ym maes Nanotechnoleg hefyd.

Nodweddion Allweddol

Mae gan y Coleg Peirianneg enw da rhyngwladol am ymchwil electroneg ar gyfer ynni a defnyddiau a dyfeisiau lled-ddargludyddion uwch.

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac, o ganlyniad, cynhesu byd-eang, yn bygwth yr economi byd eang a'r byd fel yr ydym yn ei adnabod. Mae defnydd afresymegol o ynni trydanol yn cyfrannu'n sylweddol i'r broblem.

Mae Electroneg ar gyfer generadu a defnyddio ynni cynaliadwy yn ddiwydiant hanfodol yn y byd sydd ohoni. Generadu a thrawsnewid ynni yn y modd mwyaf effeithlon posibl yw'r allwedd i leihau allyriadau carbon.

Mae datblygu proses System ar Sglodyn yn dechnoleg allweddol er mwyn rheoli ynni trydanol yn fwy effeithlon o ran rheoli moduron trydanol (defnyddir 50 y cant o'r holl ynni trydanol mewn moduron trydanol), sain, goleuo (defnyddir 25 y cant o'r holl ynni trydanol), a darlledu digidol trwy loeren.

Bydd rheoli ynni mewn modd effeithlon yn y meysydd hyn yn sicrhau gostyngiad sylweddol ym maint yr ynni a wastreffir. Cam mawr ymlaen yw rhoi data a'r gallu i brosesu ar yr un sglodyn. Mae defnyddio ynni trydanol yn effeithlon yn cael effaith uniongyrchol ar faint yr allyriadau carbon a ryddheir i'r atmosffer gan ein gorsafoedd pŵer.

Os byddwch yn astudio'r cwrs hwn, byddwch yn dysgu am dechnegau efelychu rhifiadol, a chewch gyfle i ymweld â diwydiannau electroneg sydd â chysylltiadau â Phrifysgol Abertawe.

Mae'r MSc Technoleg Electroneg ar gyfer Ynni Cynaliadwy'n addas i raddedigion sydd am ehangu eu gwybodaeth dechnegol, ac i ymgeiswyr proffesiynol sydd am gyflymu datblygiad eu gyrfaoedd. Mae'r MSc yn ymateb i'r prinder sgiliau yn y sector electroneg pŵer ar gyfer ynni adnewyddadwy.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr
Optimeiddio
Electroneg Pŵer Uwch a Gyriannau
Astudiaeth Achos Gyfrifiadurol
Chwilio ar y raddfa Nano
Technolegau Electroneg Ynni Effeithlon
Nanotechnoleg Feddal
Electroneg Bwlch-band Eang
Systemau Generadu Pŵer
Systemau Rheoli Modern
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Prosiect Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, Ffiseg, neu bwnc perthynol iawn.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £6,150 £17,950
MSc Rhan-amser £2,050 £6,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Cynllun Rhan-amser

Mae'r cynllun rhan-amser hwn yn fersiwn o'r cynllun MSc cyfwerth ag amser llawn, felly golyga y bydd y darlithoedd wedi'u hymestyn ar draws pob wythnos ac efallai y bydd gennych ddarlithoedd bob dydd. Oherwydd y fformat amserlennu hwn, mae'r Coleg yn cynghori y byddai'r cynllun yn addas ar gyfer unigolion sydd am ei gyfuno ag ymrwymiadau eraill (teulu/gofalu fel arfer) ac sy'n chwilio am opsiwn astudio ac eithrio amser llawn.
Mae ymgeiswyr sydd am gyfuno'r opsiwn rhan-amser â gwaith amser llawn yn annhebygol o gael amserlen addas, oni bai bod y swydd yn hynod hyblyg ac yn lleol i Gampws y Bae.
Mae amserlenni'r rhaglen fel arfer ar gael un wythnos cyn dechrau pob semester.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MSc Power Engineering and Sustainable Energy

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil. Cynhelir yr arholiadau ym mis Ionawr, ac ym Mai/Mehefin, ac, os byddant yn llwyddo yn yr arholiadau, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil llawn-amser yn ystod yr haf. Cyflwynir y traethawd hir ymchwil ym mis Medi, a chaiff ei arholi'n allanol.

Dyfynnu am y cwrs

"Mae'r cwrs hwn yn ceisio addysgu cenhedlaeth newydd o beirianwyr sy'n gallu deall y problemau, ac yn bwysicach na hynny, cynnig ymateb i broblem cynhesu byd-eang.

"Cyflawnir hynny trwy drafod ystod eang o bynciau, gan gynnwys: y dechnoleg lled-ddargludyddion prosesu pŵer diweddaraf, electroneg pŵer uwch, defnyddiau soffistigedig newydd, generadu trydan o ffynonellau confensiynol a ffynonellau ynni adnewyddadwy, megis ynni o'r haul.

"Rhan bwysig o'r cwrs fydd y gallu i gael profiad ymarferol o'r technegau diweddaraf o ran nodweddu, cynhyrchu, a modelu."

Dr Petar Igic,  Cyfarwyddwr y Ganolfan Dylunio Systemau Electronig, Coleg Peirianneg

Gyrfaoedd

Swyddi mewn sector ynni adnewyddadwy sy'n ffynnu, yn y sector electroneg pŵer a lled-ddargludyddion pŵer, ac yn y diwydiant cerbydau trydanol / cymysgryw.

Cysylltiadau â diwydiant

BT, Siemens, Plessey, GE Lighting, Schlumberger, Cogsys, Morganite, Newbridge Networks, Alstom, City Technology, BNR Europe, Philips, SWALEC, DERA, BTG, X-Fab, ZETEX Diodes, IQE, IBM, TSMC, IR, Toyota, Hitachi.

Cyfleusterau

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau TG helaeth, ac mae'n trwyddedu llawer iawn o feddalwedd i gefnogi'r addysgu. Ar ben hynny, mae'r Brifysgol yn darparu adnoddau TG mynediad agored.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y Labordy Electroneg. 

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.

Gyda phenodiadau academaidd diweddar yn cryfhau ymchwil electroneg yn y Coleg, mae’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC) wedi cael ei hail-lansio i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Amcan y Ganolfan yw dangos prif ymchwil electroneg yn y Coleg a hyrwyddo’r radd Peirianneg Trydanol ac Electroneg. 

Er y caiff ei hadnabod yn bennaf am ei gwaith ymchwil mewn technoleg Pŵer Cylchedau Integredig sy’n torri tir newydd, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithiol, mae’r Ganolfan hefyd ar flaen y gad mewn modelu dyfeisiau lled-ddargludydd, modelu elfen gyfyngedig (FEM) a modelu cryno.