MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MSc 1Bl LlA
    MSc 3Bl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.2

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig

Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Drydanol ac Electronig, byddwch yn datblygu sgiliau arbenigol wedi'u halinio â diddordebau ymchwil y Coleg Peirianneg, ac sy'n adlewyrchu anghenion y diwydiant Electroneg.

Nodweddion Allweddol

Ar y MSc hwn, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r wybodaeth a ddysgir yn effeithiol er lles y proffesiwn, i gynllunio a rheoli rhaglen o waith yn effeithlon, ac i wella, ar eich menter eich hun, eich sgiliau a'ch gwybodaeth fel bo angen yn ystod eich gyrfa.

Defnyddir offer sy'n safonol yn y byd diwydiannol, megis microsgop twnelu sganio neu ddadansoddydd hp4124 at ddibenion efelychu, gweithredu, a chyfathrebu.

Cewch gyfle i ddewis a defnyddio dulliau a chydrannau addas ar gyfer prototeipio a gweithgynhyrchu, byddwch yn dysgu i adeiladu a gwerthuso modelau gwahanol dechnegau gweithgynhyrchu, ac yn gallu gwahaniaethu, dadansoddi, a thrafod dulliau amrywiol o reoli cynnyrch yn ystod eu hoes, a sut maent yn effeithio ar wahanol sectorau diwydiant.

Mae'r cwrs yn addas i'r rhai fyddai'n hoffi dod yn Beirianwyr Siartredig. Achredir y cwrs yn gwrs sy'n darparu'r elfennau addysgol o'r dysgu bellach sydd ei angen i gymhwyso'n Beiriannydd Siartredig, fel y nodir gan  y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg a chan sefydliadau Peirianneg blaenllaw eraill yn y DU ac Ewrop. Ar ben hynny, gan fod Prifysgol Abertawe yn Bartner Academaidd Uwch, gall y Brifysgol dalu am aelodaeth myfyrwyr o'r Sefydliad tra eu bod yn astudio ar gyfer y MSc.

Mae modd astudio modiwlau'r cwrs hwn ar eu pennau eu hunain hefyd, yn achos unigolion sydd mewn cyflogaeth ac sy'n ceisio datblygiad proffesiynol neu wybodaeth bellach mewn meysydd penodol.

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Technolegau Electroneg Ynni Effeithlon
Electroneg Pŵer Uwch a Gyriannau
Electroneg Bwlch-band Eang
Systemau Generadu Pŵer
Systemau Rheoli Modern
Arwyddion a Systemau
Cyfathrebu Digidol
Cyfathrebu Optegol
Chwilio ar y raddfa Nano
Nanotechnoleg Feddal
Amlder Radio a Microdon
Systemau Cyfathrebu Symudol
Cyfathrebu Diwifr
Rhwydweithiau Optegol
Strwythurau a Dyfeisiau ar y Raddfa Nano
Prosiect Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Electronig, neu ddisgyblaeth peirianneg neu wyddoniaeth debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £6,150 £17,950
MSc Rhan-amser £2,050 £6,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MSc Electrical and Electronic Engineering timetable semester 1

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Cynllun Rhan-amser

Mae'r cynllun rhan-amser hwn yn fersiwn o'r cynllun MSc cyfwerth ag amser llawn, felly golyga y bydd y darlithoedd wedi'u hymestyn ar draws pob wythnos ac efallai y bydd gennych ddarlithoedd bob dydd. Oherwydd y fformat amserlennu hwn, mae'r Coleg yn cynghori y byddai'r cynllun yn addas ar gyfer unigolion sydd am ei gyfuno ag ymrwymiadau eraill (teulu/gofalu fel arfer) ac sy'n chwilio am opsiwn astudio ac eithrio amser llawn.
Mae ymgeiswyr sydd am gyfuno'r opsiwn rhan-amser â gwaith amser llawn yn annhebygol o gael amserlen addas, oni bai bod y swydd yn hynod hyblyg ac yn lleol i Gampws y Bae.
Mae amserlenni'r rhaglen fel arfer ar gael un wythnos cyn dechrau pob semester.

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil. Cynhelir yr arholiadau ym mis Ionawr, ac ym Mai/Mehefin, ac, os byddant yn llwyddo yn yr arholiadau, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil llawn-amser yn ystod yr haf. Cyflwynir y traethawd hir ymchwil ym mis Medi, a chaiff ei arholi'n allanol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe yn cydweithio'n agos â diwydiant, a noddir llawer o'n gweithgarwch gan gwmnïau megis Agilent, Auto Glass, BT a Siemens.

Mae gan y ddisgyblaeth record dda o weithio gyda diwydiant, o ran ymchwil ac o ran cysylltu gwaith diwydiannol â'n cyrsiau ôl-raddedig. Hefyd, mae gennym fwrdd diwydiannol ymgynghorol sy'n sicrhau bod ein cyrsiau a addysgir yn parhau i fod yn berthnasol.

Mae ein grwpiau ymchwil yn gweithio gyda llawer o gwmnïau rhyngwladol o'r DU, Siapan, Ewrop, ac America, yn ogystal â llawer o fusnesau bach a chanolig i wneud ymchwil arloesol. Mae'r gweithgarwch hwn yn dylanwadu ar y gwaith prosiect a wneir gan ein holl fyfyrwyr ôl-raddedig.

Dyfynnu am y cwrs

"Gan ein bod yn Bartner Academaidd Uwch y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, gallwn roi dechrau da iawn i'n myfyrwyr mewn gyrfa ym maes peirianneg electronig a thrydanol.

"Rydym yn darparu mynediad i offer o'r radd flaenaf ar gyfer ein myfyrwyr ac rydym yn gweithio gyda'r cwmnïau gorau yn y DU ac ar draws y byd."

Dr Andy McCowen, Cyfarwyddwr y Cwrs, Y Coleg Peirianneg

Gyrfaoedd

Gwaith mewn diwydiant, canolfannau ymchwil, llywodraeth, neu'n entrepreneur mewn ystod eang o yrfaoedd, gan gynnwys: gwaith dylunio a datblygu offer trydanol ac electronig; ac arbenigwr technegol yn cyfrannu i waith tîm amlddisgyblaethol mewn ystod o feysydd, gan gynnwys meddygaeth, teithio, busnes, ac addysg.

Cyfleusterau

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau TG helaeth, ac mae'n trwyddedu llawer iawn o feddalwedd i gefnogi'r addysgu. Ar ben hynny, mae'r Brifysgol yn darparu adnoddau TG mynediad agored.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y Labordy Electroneg. 

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.

Gyda phenodiadau academaidd diweddar yn cryfhau ymchwil electroneg yn y Coleg, mae’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC) wedi cael ei hail-lansio i gefnogi’r gweithgareddau hyn.

Amcan y Ganolfan yw dangos prif ymchwil electroneg yn y Coleg a hyrwyddo’r radd Peirianneg Trydanol ac Electroneg. 

Er y caiff ei hadnabod yn bennaf am ei gwaith ymchwil mewn technoleg Pŵer Cylchedau Integredig sy’n torri tir newydd, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithiol, mae’r Ganolfan hefyd ar flaen y gad mewn modelu dyfeisiau lled-ddargludydd, modelu elfen gyfyngedig (FEM) a modelu cryno.