MSc Peirianneg Defnyddiau

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Defnyddiau

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gryfderau ymchwil allweddol mewn defnyddiau ar gyfer awyrofod a thechnoleg dur. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Defnyddiau, cewch y dyfnder gwybodaeth a'r amrediad sgiliau sydd eu hangen i fodloni gofynion y diwydiant defnyddiau rhyngwladol.

Nodweddion Allweddol

Ar y cwrs hwn, cewch hyfforddiant a phrofiad mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys: meteleg a dewis defnyddiau; dulliau modern ar gyfer dylunio a dadansoddi peirianegol; y berthynas rhwng strwythur, prosesu, a nodweddion ystod eang o ddefnyddiau; defnyddiau a defnyddiau cyfansawdd uwch; ffactorau strwythurol sy'n rheoli nodweddion mecanyddol defnyddiau; a phroblemau a thechnegau rheoli busnes modern.

Bydd y modiwlau a addysgir yn eich galluogi i arbenigo mewn un o'r meysydd hyn i raddau.

Mae'r cwrs hwn yn llwybr ardderchog i'r rhai sydd â gradd gyntaf mewn unrhyw bwnc gwyddonol neu dechnegol sydd am gymhwyso yn y maes hwn o beirianneg defnyddiau.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Entrepreneuriaeth i Beirianwyr
Defnyddiau Cyfansawdd
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Peirianneg Defnyddiau Awyrofod
Cadernid Strwythurol Metelau Awyrofod
Technegau Ailgylchu Defnyddiau
Serameg
Dadansoddi a Deddfwriaeth Amgylcheddol
Polymerau: Priodweddau a Dylunio
Meteleg Ffisegol Dur
Traethawd Hir Ymchwil
Prosiect Ymchwil MSc 

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg neu mewn disgyblaeth peirianneg arall.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £6,150 £18,950
MSc Rhan-amser £2,050 £6,300

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo..

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MSc Materials Engineering timetable semester 1

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil. Cynhelir yr arholiadau ym mis Ionawr, ac ym Mai/Mehefin, ac, os byddant yn llwyddo yn yr arholiadau, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil llawn-amser yn ystod yr haf. Cyflwynir y traethawd hir ymchwil ym mis Medi, a chaiff ei arholi'n allanol.

Achrediad

Achredir y cwrs MSc Peirianneg Defnyddiau ym Mhrifysgol Abertawe gan y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3). 

Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae'r ymchwil o fri rhyngwladol ym maes defnyddiau a wneir yn Abertawe wedi'i ariannu gan sefydliadau mawreddog gan gynnwys:

 • Rolls-Royce
 • Airbus
 • Tata Steel

Mae'r cysylltiadau ymchwil diwydiannol hyn yn darparu cyfleoedd gwych i'n myfyrwyr gymryd lleoliadau, yn ogystal â chyfleoedd da o ran ymchwil a chyflogaeth.

Rolls-Royce

Mae'r Sefydliad Defnyddiau Strwythurol yn Abertawe'n aelod craidd o Ganolfan Technoleg Prifysgol Rolls-Royce mewn Defnyddiau.

Mae'r fenter hon yn cefnogi portffolio ymchwil eang gyda gwerth dreigl o £6.5 miliwn y flwyddyn i fynd i'r afael â phroblemau defnyddiau mwy hirdymor.

Airbus

Mae dros £1m o ariannu wedi'i dderbyn gan Airbus a Llywodraeth Cymru yn y tair blynedd ddiwethaf i gefnogi gwaith ymchwil a datblygu deunydd cyfansawdd strwythurol yn y diwydiant awyrofod ac i gefnogi gweithgarwch deunydd cyfansawdd ar draws Cymru.

Tata Steel

Mae ariannu gwerth dros £6 miliwn ar gael i barhau â'n rhaglenni ôl-raddedig llwyddiannus tu hwnt gyda Tata Steel.

Dyfynnu am y cwrs

"Cydnabuwyd ansawdd yr ymchwil a'r rhaglenni hyfforddi ôl-raddedig yn y Ganolfan Ymchwil Defnyddiau trwy dderbyn Gwobr y Frenhines.  Dywedodd y rhesymeg dros ddyfarnu'r Wobr i ni fod Peirianneg Defnyddiau yn Abertawe yn 'ganolfan rhagoriaeth gydnabyddedig, gydag enw da rhyngwladol'."

Dr Cris Arnold, Uwch-ddarlithydd, Y Coleg Peirianneg

Gyrfaoedd

Mae Peirianneg Defnyddiau yn tanategu holl gymwysiadau peirianneg, ac mae'r rhagolygon cyflogaeth yn ardderchog.

Gellir dod o hyd i swyddi mewn amrediad eang iawn o sectorau, o weithgynhyrchu defnyddiau ar raddfa fawr i waith ymchwil a datblygu mewn defnyddiau arbenigol iawn ym meysydd megis awyrofod, cerbydau modur, gweithgynhyrchu, chwaraeon a generadu ynni, yn ogystal ag ymgynghori ac ymchwil uwch.

Mae gwybodaeth am beirianneg defnyddiau'n hanfodol mewn llawer o feysydd, ac mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus mewn ymchwil a datblygu, dylunio cynnyrch, rheoli gweithgynhyrchu, marchnata, cyllid, addysg, y cyfryngau, ac entrepreneuriaeth.

Cyfleusterau

O fewn yr adran Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe, ceir cyfleusterau o'r radd flaenaf sydd ar gael yn benodol ar gyfer Peirianneg Defnyddiau.

Systemau cyfrifiadurol cynhwysfawr at ddibenion arbenigol a chyffredinol.

Offer sy'n arwain y byd o ran dadansoddi nodweddion mecanyddol defnyddiau metelig, seramig, polymerig, a chyfansawdd.

Ystod helaeth o labordai gyda microsgopau sganio electronig gyda'r galluoedd mwyaf blaengar.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau ar gyfer Peirianneg Defnyddiau ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg Defnyddiau yn Abertawe yn yr 8fed lle ar y cyd yn y DU am ansawdd yr ymchwil yn y maes.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.