MSc Peirianneg Awyrofod

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

MSc Peirianneg Awyrofod

Mae gan Beirianneg yn Abertawe hanes nodedig o weithio gyda chwmnïau awyrofod ledled y byd. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Peirianneg Awyrofod, cewch ddealltwriaeth systematig o'r wybodaeth uwch, yr ymwybyddiaeth feirniadol, a'r mewnwelediadau newydd sydd eu hangen ar beirianwyr awyrofod effeithiol.

Nodweddion Allweddol

Seilir y radd MSc hon ar yr arbenigedd o'r radd flaenaf sydd ar gael yn y Ganolfan Peirianneg Defnyddiau  a'r arbenigedd cyfrifiadurol sydd ar gael yn y Ganolfan Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol.

Yn Abertawe, mae ymchwil awyrofod o'r radd flaenaf yn gyrru addysgu rhagorol mewn awyrgylch dysgu arloesol.  Mae'r cyfleusterau dysgu ar flaen y gad, gan eich paratoi ar gyfer dylunio, dadansoddi, profi a hedfan peiriannau awyrennol, gan gynnwys awyrennau sy'n cael eu gyrru gan beiriannau jet a llafnau, hofrenyddion, a gleiderau.

Mae gan y Coleg Peirianneg  un o efelychwyr hedfan mwyaf blaenllaw'r byd i roi profiad ymarferol i fyfyrwyr.

Mae'r rhaglen MSc Peirianneg Awyrofod yn addas i'r rhai sydd am ennill gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau cynhwysfawr a fydd yn eu galluogi i gyfrannu i greu a chynnal cyfarpar awyrennol.

Cyfleoedd Ariannu

Lansio Cynllun Bwrsariaeth MSc Awyrennol. Mae'r cynllun yn cynnig bwrsariaethau i dalu ffioedd dysgu, ac yn gwahodd ceisiadau oddi wrth fyfyrwyr cartref sy'n gallu ennill lle ar raglen MSc gymwys.

Trefnir y cynllun gan y Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol a'r Academi Frenhinol Peirianneg sy'n cydweithio i gynnig 500 o fwrsariaethau yn ystod y 3 blynedd nesaf: fe'i hariennir gan y llywodraeth a phartneriaeth o 9 cyflogwr mawr ym maes awyrofod.

Ceir manylion y cynllun a sut i gyflwyno cais yn: http://www.raeng.org.uk/. Mae rhaglen MSc Peirianneg Awyrofod Prifysgol Abertawe yn rhaglen gymwys o dan y cynllun hwn.

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Dadansoddi Cyfrifiadurol Elfennau Cyfyngedig
Defnyddiau Cyfansawdd
Dynameg a Rheolaeth Hedfan
Awyrennau Asgell Gylchdro
Cynllunio Prosiectau Strategol
Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol
Dulliau Rhifiadol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol
Electromagneteg Gyfrifiadurol
Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Peirianneg Defnyddiau Awyrofod
Prosiect Grŵp
Traethawd Hir Ymchwil

Gofynion Mynediad

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth mewn Peirianneg neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £6,150 £17,950
MSc Rhan-amser £2,050 £6,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Cynllun Rhan-amser

Mae'r cynllun rhan-amser hwn yn fersiwn o'r cynllun MSc cyfwerth ag amser llawn, felly golyga y bydd y darlithoedd wedi'u hymestyn ar draws pob wythnos ac efallai y bydd gennych ddarlithoedd bob dydd. Oherwydd y fformat amserlennu hwn, mae'r Coleg yn cynghori y byddai'r cynllun yn addas ar gyfer unigolion sydd am ei gyfuno ag ymrwymiadau eraill (teulu/gofalu fel arfer) ac sy'n chwilio am opsiwn astudio ac eithrio amser llawn.
Mae ymgeiswyr sydd am gyfuno'r opsiwn rhan-amser â gwaith amser llawn yn annhebygol o gael amserlen addas, oni bai bod y swydd yn hynod hyblyg ac yn lleol i Gampws y Bae.
Mae amserlenni'r rhaglen fel arfer ar gael un wythnos cyn dechrau pob semester.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MSc Aerospace Engineering

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil. Cynhelir yr arholiadau ym mis Ionawr, ac ym Mai/Mehefin, ac, os byddant yn llwyddo yn yr arholiadau, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil llawn-amser yn ystod yr haf. Cyflwynir y traethawd hir ymchwil ym mis Medi, a chaiff ei arholi'n allanol.

Achrediad

Achredir y radd MSc Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), y Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol (RAeS), a Sefydliad y Dylunwyr Peirianegol (IED).

Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.

Dyfyniadau myfyrwyr

"Wedi pasio'r holl fodiwlau ar y cwrs MSc, cefais gyfle i baratoi fy nhraethawd hir terfynol mewn amgylchedd diwydiannol. Dysgais am afioneg ac offer electronig, gan ddatblygu sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu.

"Fy hoff atgof o'r cwrs oedd pan enillodd ein tîm ni'r gystadleuaeth ryngwladol Dylunio a Thrin Awyren. Roedd ein hymdrechion yn talu ar eu canfed pan enillon ni'r wobr gyntaf!

"Cyn cychwyn fy nhraethawd hir terfynol, llwyddais i gael swydd yn Beiriannydd Cymwysiadau gydag un o'r cwmnïau peirianneg awyrofod pwysicaf, MTorres. Yn bersonol, dwi'n credu bod cael gradd Meistr o brifysgol gydag enw da megis Prifysgol Abertawe'n ei gwneud yn haws o lawer i ddod o hyd i swydd.

"Mae Prifysgol Abertawe'n lle gwych i astudio unrhyw faes o fewn Peirianneg oherwydd y staff proffesiynol a chyfeillgar."

Roberto Morujo, MSc Peirianneg Awyrofod

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan Beirianneg Awyrofod yn Abertawe hanes nodedig o weithio gyda chwmnïau awyrofod ledled y byd, gan gynnwys:

 • BAE Systems
 • Rolls-Royce
 • EADS
 • Airbus

Rydym wedi cyfrannu i nifer o brosiectau cyffrous hefyd, o awyren jet enfawr yr Airbus A380 i'r Cerbyd Uwch-sonig BLOODHOUND, sy'n teithio am 1,000 mya ac sydd wedi torri record y byd ar gyfer cyflymder ar y tir.

Gyrfaoedd

Mae'r MSc Peirianneg Awyrofod yn trafod yr agweddau sy'n angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant awyrofod ffyniannus.

Cyfleusterau

Mae gan Beirianneg Awyrofod Prifysgol Abertawe ystod eang o gyfleusterau ar y safle.  Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadura gyda chyfrifiaduron o'r radd flaenaf, ac offer arbenigol a ddefnyddir bron yn gyfan gwbl gan fyfyrwyr peirianneg awyrofod.

Ceir profiad hedfan ymarferol trwy ddefnyddio efelychydd hedfan o'r radd flaenaf, sef Merlin MP521X.  Seilir yr efelychydd ar system symudedd gyda chwe echelin hydrolig.  Ceir profiad hedfan mewn maes awyr lleol hefyd.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.