MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg

Trosolwg Cwrs

MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg

Mae'r cwrs hwn yn defnyddio'r cyfleusterau yn Y Ganolfan Nanotechnoleg Amlddisgyblaethol. Mae gan y Ganolfan labordai nanotechnoleg (500m2) o'r radd flaenaf sy'n gartref i gyfleusterau gwneuthuriad a nodweddu arloesol. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg, byddwch yn dysgu ystod eang o bynciau, o'r dechnoleg gwneuthuriad lled-ddargluddydion diweddaraf i gymwysiadau biolegol a meddygol. Bydd y pwyslais bob amser ar nodweddu a rheoli defnyddiau ar y raddfa nano.

Nodweddion Allweddol

Mae twf nanotechnoleg yn un o'r datblygiadau mwyaf cyffrous ym myd gwyddoniaeth a pheirianneg yn y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer o'r ymchwil yn y maes hwn yn rhyngddisgyblaethol ei natur, gan dynnu ar arbenigedd o feysydd gwahanol ar draws y gwyddorau bywyd, gwyddorau ffisegol a disgyblaethau peirianneg.

Mae'r cwrs yn trafod y technegau angenrheidiol ar gyfer ymchwiliadau gwyddonol ar y raddfa fach iawn hon, a'r datblygiadau ymchwil diweddaraf yn y maes hwn, sy'n esblygu'n gyflym.

Os byddwch yn astudio'r cwrs hwn, byddwch yn gallu deall egwyddorion sylfaenol ffiseg a pheirianneg, sydd â goblygiadau ar gyfer nanotechnoleg; a byddwch yn ennill dealltwriaeth o'r ffordd y mae cysyniadau cyffredinol ymchwil gwyddonol yn cael eu trosglwyddo i gymwysiadau a chynnyrch.

Hefyd, bydd y MSc hwn yn eich galluogi i ddefnyddio technegau addas ar gyfer dylunio, delweddu, a gwerthuso nanostrwythurau, tra’ch bod yn dysgu am fodelau mathemategol a'u defnydd trwy brosiect ymchwil fydd yn gorfod dehongli data meintiol ac ansoddol.

Mae'r cwrs hwn yn addas i'r rhai sydd am ddatblygu dealltwriaeth o'r technegau sydd ar gael ar gyfer adeiladu ac ymchwilio strwythurau ar y raddfa nano, ac sydd am allu cyflwyno, deall, gwerthuso, a dehongli data meintiol ac ansoddol, datblygu dadleuon, a dod i benderfyniadau ar sail cysyniadau sylfaenol peirianneg ar y raddfa nano.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGDM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Colloid and Interface Science
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EGLM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Wide Band-gap Electronics
EG-M63Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)10Research Dissertation
EG-M85Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Strategic Project Planning
EGNM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Probing at the Nanoscale
EGNM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Soft Nanotechnology
EGNM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoscale Simulation
EGNM04Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoscale Structures and Devices
EGNM05Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bio-nanotechnology
EGNM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Principles of Nanomedicine
EGNM09Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Micro and Nano Electro-Mechanical Systems

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D07Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Nanoscience to Nanotechnology

Disgrifiad

Mae modd astudio modiwlau'r cwrs hwn ar eu pennau eu hunain hefyd, yn achos unigolion sydd mewn cyflogaeth ac sy'n ceisio datblygiad proffesiynol neu wybodaeth bellach mewn meysydd penodol.

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Chwilio ar y raddfa Nano
Nanotechnoleg Feddal 
Strwythurau a Dyfeisiau ar y Raddfa Nano 
Efelychu ar y Raddfa Nano
Egwyddorion Nanofeddygaeth
Bio-Nanotechnoleg
Nanoffoneteg
Systemau Electro-Fecanyddol Micro a Nano
Electroneg Bwlch-band Eang
Gwyddoniaeth Coloid a Rhyngwyneb
Cynllunio Prosiect Strategol
Sgiliau Cyfathrebu i Beirianwyr Ymchwil
Prosiect Ymchwil MSc

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn ddisgyblaeth peirianneg neu wyddoniaeth debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £6,150 £17,950

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Cynllun Rhan-amser

Mae'r cynllun rhan-amser hwn yn fersiwn o'r cynllun MSc cyfwerth ag amser llawn, felly golyga y bydd y darlithoedd wedi'u hymestyn ar draws pob wythnos ac efallai y bydd gennych ddarlithoedd bob dydd. Oherwydd y fformat amserlennu hwn, mae'r Coleg yn cynghori y byddai'r cynllun yn addas ar gyfer unigolion sydd am ei gyfuno ag ymrwymiadau eraill (teulu/gofalu fel arfer) ac sy'n chwilio am opsiwn astudio ac eithrio amser llawn.
Mae ymgeiswyr sydd am gyfuno'r opsiwn rhan-amser â gwaith amser llawn yn annhebygol o gael amserlen addas, oni bai bod y swydd yn hynod hyblyg ac yn lleol i Gampws y Bae.
Mae amserlenni'r rhaglen fel arfer ar gael un wythnos cyn dechrau pob semester.

Enghraifft o amserlen

Isod mae enghraifft o amserlen.

Sylwch fod amserlenni yn ddarostyngol i newid.

MSc Nanoscience to Nanotechnology timetable Semester 1

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil. Cynhelir yr arholiadau ym mis Ionawr, ac ym Mai/Mehefin, ac, os byddant yn llwyddo yn yr arholiadau, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil llawn-amser yn ystod yr haf. Cyflwynir y traethawd hir ymchwil ym mis Medi, a chaiff ei arholi'n allanol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe yn cydweithio'n agos â diwydiant, a noddir llawer o'n gweithgarwch gan gwmnïau megis Agilent, Auto Glass, BT a Siemens.

Mae gan y ddisgyblaeth record dda o weithio gyda diwydiant, o ran ymchwil ac o ran cysylltu gwaith diwydiannol â'n cyrsiau ôl-raddedig. Hefyd, mae gennym fwrdd diwydiannol ymgynghorol sy'n sicrhau bod ein cyrsiau a addysgir yn parhau i fod yn berthnasol.

Mae ein grwpiau ymchwil yn gweithio gyda llawer o gwmnïau rhyngwladol o'r DU, Siapan, Ewrop, ac America, yn ogystal â llawer o fusnesau bach a chanolig i wneud ymchwil arloesol. Mae'r gweithgarwch hwn yn dylanwadu ar y gwaith prosiect a wneir gan ein holl fyfyrwyr ôl-raddedig.

Dyfyniadau myfyrwyr

"Roedd y MSc Nanotechnoleg yn trafod ystod eang o bynciau. Roedd hynny wir wedi agor fy meddwl i bosibiliadau'r maes, ac wedi fy symbylu i ystyried gyrfa mewn meysydd nad oeddwn wedi'u hystyried o'r blaen. Mae'r cwrs hwn wedi fy ngalluogi i ddod o hyd i'r maes ymchwil iawn i symud ymlaen i wneud PhD."

Chris Barnett, MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg

Gyrfaoedd

Os byddwch yn astudio'r cwrs hwn, byddwch yn datblygu'r rhinweddau sydd eu hangen i weithio mewn technoleg, neu i astudio ar gyfer gradd ymchwil uwch, lle mae angen mentro, rhoi gwybodaeth arbenigol ar waith, cymryd cyfrifoldeb personol, a gwneud penderfyniadau mewn cyd-destun cymhleth ac anrhagweladwy.

Cyfleusterau

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau TG helaeth, ac mae'n trwyddedu llawer iawn o feddalwedd i gefnogi'r addysgu. Ar ben hynny, mae'r Brifysgol yn darparu adnoddau TG mynediad agored.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y Labordy Electroneg. 

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.

Achrediad

Achredir y MSc Nanowyddoniaeth i Nanotechnoleg ym Mhrifysgol Abertawe gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET). Mae Prifysgol Abertawe'n Bartner Academaidd Uwch i IET.

Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.