MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 1Bl LlA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg gyfrifiadurol. Bu peirianwyr yn Abertawe, sydd ag enw da yn rhyngwladol, yn torri tir newydd wrth ddatblygu technegau rhifiadol, megis y dull elfennau cyfyngedig, a'r gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi ein galluogi i ddatrys llawer o broblemau peirianneg cymhleth. Cewch weld bod y cwrs yn defnyddio arbenigedd staff academaidd i ddarparu hyfforddiant ôl-raddedig o ansawdd uchel.

Nodweddion Allweddol

 • 8fed yn y Deyrnas Unedig o ran Rhagolygon i Raddedigion (The Complete University Guide 2019)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig o ran Ansawdd Ymchwil (The Complete University Guide 2019)
 • Ymhlith y 200 o adrannau gorau yn y byd (Safleoedd y Byd QS)

Mae ein cyfleusterau newydd sbon yn cynnwys labordai cynhwysfawr ar gyfer strwythurau, concrid, hylif, pridd a thirfesur, pob un ohonynt yn cynnwys yr holl gyfleusterau diweddaraf o’r ansawdd uchaf.

Mae’r rhaglen yn seiliedig ar gapasiti ymchwil o’r radd flaenaf ym maes peirianneg gyfrifiadurol, ac mae ganddi gryfder unigryw o ran modelu cyfrifiadurol a’i gymhwysiad at beirianneg sifil.

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol, lle cynhelir y cwrs hwn, gyfleusterau cyfrifiadura rhagorol, gan gynnwys uwchgyfrifiadur amlbrosesydd o'r radd flaenaf gyda chyfleusterau realiti rhithwir a rhwydweithio cyflym iawn.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Numerical Methods for Partial Differential Equations
EGIM03Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Solid Mechanics
EGIM04Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Fluid Mechanics
EGIM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dynamics and Transient Analysis
EGIM14Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Research Case Study
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational Analysis
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D04Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Civil and Computational Engineering

Disgrifiad

Erbyn hyn, mae efelychiad cyfrifiadurol yn ddisgyblaeth sydd wedi ymsefydlu, ac mae ganddi rôl bwysig mewn peirianneg, gwyddoniaeth ac mewn meysydd ymchwil rhyngddisgyblaeth newydd sy’n dod i’r amlwg. 

Trwy ddefnyddio modelu mathemategol fel sylfaen, mae dulliau cyfrifiadurol yn darparu gweithdrefnau sy’n ein galluogi i ddatrys problemau cymhleth gyda chymorth cyfrifiadur. Mae’r technegau’n chwarae rhan gynyddol yn y diwydiant ac mae yna bwyslais pellach i gymhwyso’r fethodoleg at feysydd pwysig eraill, er enghraifft meddygaeth a gwyddorau bywyd.

Mae’r cwrs yn darparu sail  gadarn mewn modelu cyfrifiadurol a’r dull elfennau cyfyngedig yn benodol. 

 

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Efelychu Cronfeydd Dŵr
Mecaneg Solet
Dadansoddi Cyfrifiadurol Elfennau Cyfyngedig
Mecaneg Hylifol Uwch
Plastigrwydd Cyfrifiadurol
Rhyngweithio Strwythur-Hylifau
Mecaneg Continwwm Anlinellol
Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol
Dadansoddi Dynameg a Byrdymor
Astudiaeth Achos Gyfrifiadurol
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Prosiect Ymchwil MSc

Gofynion Mynediad

Fel arfer, i gael lle ar y cwrs MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig mewn Mecaneg Peirianneg, bydd arnoch angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg, Mathemateg neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg. Bydd arnoch hefyd angen marc cyffredinol o 55%, o leiaf. Serch hynny, ystyrir perfformiad mewn modiwlau allweddol hefyd.

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bedwar ban byd, ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudiaeth flaenorol sydd gywerth â’r gofynion mynediad a nodir uchod. Mae Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch addasrwydd eich cymwysterau i gael lle ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am wybodaeth bellach.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd arnoch angen llwyddo gyda marc derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd, i sicrhau eich bod yn cael y buddion llawn wrth astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried dewis eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe a phrawf IELTS British Council (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 ymhob elfen, o leiaf). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol ar:
www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £9,000 £18,500
MSc Rhan-amser £4,550 £9,250
MSc Rhan-amser £3,000 £6,150
PGDip Llawn-amser £6,050 £12,350

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Achrediad

Achredir MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig mewn Mecaneg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe gan JBM (Y Cyd-fwrdd Safonwyr), sy’n cynnwys ICE (Sefydliad y Peirianwyr Sifil), IStructE (Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol), CIHT (Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant), ac IHE (Sefydliad y Peirianwyr  Priffyrdd). Mae’r achrediad ar ran y Cyngor Peirianneg, at ddibenion bodloni’n rhannol y gofynion addysgol o ran dysgu pellach ar gyfer cofrestru gyda’r Cyngor Peirianneg fel Peiriannydd Siartredig.

Mae achrediad yn nod sicrwydd i ddangos bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn UK-SPEC (Safon y DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol). Trwy astudio ar y radd achrededig hon, cewch rywfaint o’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau creiddiol y mae arnoch eu hangen fel Peiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio o raddau achrededig fel blaenoriaeth, ac mae gradd achrededig yn debygol o gael ei chydnabod gan wledydd eraill sy’n llofnodwyr cytundebau rhyngwladol.

Gweler www.jbm.org.uk am wybodaeth bellach.