MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 1Bl LlA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Gradd achrededig
  null

Trosolwg Cwrs

MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg gyfrifiadurol. Roedd peirianwyr o fri rhyngwladol yn Abertawe yn arloesi o ran datblygu technegau rhifiadol, megis y dull elfennau cyfyngedig, a'r gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi hwyluso datrys llawer o broblemau peirianegol cymhleth. Os byddwch yn astudio'r cwrs MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig mewn Mecaneg Beirianegol, byddwch ar gwrs sy'n defnyddio arbenigedd staff academaidd i ddarparu hyfforddiant ôl-raddedig o safon uchel.

Nodweddion Allweddol

Mae efelychu cyfrifiadurol bellach yn ddisgyblaeth sefydledig sydd â rôl bwysig o ran peirianneg a gwyddoniaeth, ac ym meysydd newydd sy'n dod i'r amlwg o ran ymchwil rhyngddisgyblaethol. 

Gan ddefnyddio modelu mathemategol yn sail, mae dulliau cyfrifiadurol yn darparu gweithdrefnau a all, gyda chymorth y cyfrifiadur, ganiatáu i ni ddatrys problemau cymhleth. Mae gan y technegau hyn rôl gynyddol bwysig mewn diwydiant, ac mae mwy o bwyslais ar ddefnyddio'r fethodoleg mewn meysydd pwysig eraill megis meddygaeth a'r gwyddorau bywyd.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi sylfaen gadarn mewn modelu cyfrifiadurol, ac yn benodol yn y dull elfennau cyfyngedig.

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol, lle cynhelir y cwrs hwn, gyfleusterau cyfrifiadura rhagorol, gan gynnwys uwchgyfrifiadur amlbrosesydd o'r radd flaenaf gyda chyfleusterau realiti rhithwir a rhwydweithio cyflym iawn.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGIM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Numerical Methods for Partial Differential Equations
EGIM03Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Solid Mechanics
EGIM04Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Fluid Mechanics
EGIM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dynamics and Transient Analysis
EGIM14Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Research Case Study
EGIM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Communication Skills for Research Engineers
EG-M23Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Finite Element Computational Analysis
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-D04Semester 3 (Summer Taught)60MSc Dissertation - Civil and Computational Engineering

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Efelychu Cronfeydd Dŵr
Mecaneg Solet
Dadansoddi Cyfrifiadurol Elfennau Cyfyngedig
Mecaneg Hylifol Uwch
Plastigrwydd Cyfrifiadurol
Rhyngweithio Strwythur-Hylifau
Mecaneg Continwwm Anlinellol
Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol
Dadansoddi Dynameg a Byrdymor
Astudiaeth Achos Gyfrifiadurol
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Prosiect Ymchwil MSc

Gofynion Mynediad

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth mewn Peirianneg, Mathemateg neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,550 £18,500
MSc Rhan-amser £3,800 £9,250
MSc Rhan-amser £2,500 £6,150
PGDip Llawn-amser £5,050 £12,350

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo..

Achrediad

Achredir gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET). Mae Prifysgol Abertawe'n Bartner Academaidd Uwch i IET.

Mae'r achrediad yn dweud bod y radd hon yn bodloni gofynion Dysgu Ymhellach Peiriannydd Siartredig yn achos ymgeiswyr sydd eisoes wedi derbyn gradd israddedig gyntaf achrededig CEng (Rhannol) BEng (Anrh) neu IEng (Llawn) BEng/BSc (Anrh).

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.