MA Cyfieithu Proffesiynol

Academi Hywel Teifi

Academi Hywel Teifi

@AcademiHTeifi

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA 1Bl LlA
  MA 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

Mae'r MA Cyfieithu Proffesiynol (Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith o'r blaen) yn rhaglen integredig a ddyluniwyd i droi myfyrwyr â rhagoriaeth brofedig mewn ieithoedd tramor yn ieithyddion llwyddiannus sy'n gallu cystadlu mewn marchnad broffesiynol.

Nodweddion Allweddol

Mae'r MA Cyfieithu Proffesiynol yn rhan o Rwydwaith Graddau Meistr Cyfieithu Ewropeaidd sydd â 64 o aelodau ledled Ewrop ar hyn bryd, a Phrifysgol Abertawe yw'r unig aelod o'r Rhwydwaith yng Nghymru.

Craidd y rhaglen hon yw gwaith cyfieithu uwch ar destunau cyffredinol, gweinyddol a thechnegol a hyfforddiant mewn offer cyfieithu â chymorth cyfrifiadur a ddefnyddir yn y diwydiant. Mae Rhan 1 y radd hefyd yn cynnwys cyfleoedd i ddatblygu sgiliau arbenigol mewn cyfieithu ar y pryd yn y gwasanaethau cyhoeddus, cyfieithu clyweled, cyfieithu peirianyddol, lleoleiddio meddalwedd, rheoli terminoleg, gwneud fideo neu gyhoeddi digidol. Yn y modiwl Profiad Gwaith Cyfieithu, mae myfyrwyr yn efelychu'r broses o sefydlu cwmni cyfieithu, gan weithio gyda busnesau cyfieithu lleol ac yn ymgymryd â gwaith go iawn gan gyflawni safonau a dyddiadau cau proffesiynol.

Mae'r sgiliau gwahanol hyn yn dod ynghyd yn Rhan 2 pan fydd y myfyrwyr yn dewis prosiectau: dau gyfieithiad estynedig o ddewis y myfyriwr, traethawd hir academaidd neu interniaeth 13 wythnos gyda chwmni cyfieithu, yn y Deyrnas Unedig neu dramor.

Parau o ieithoedd (ar gael yn amodol ar y galw):

 • Almaeneg > Saesneg
 • Saesneg > Almaeneg
 • Ffrangeg > Saesneg
 • Saesneg > Ffrangeg
 • Eidaleg > Saesneg
 • Saesneg > Eidaleg
 • Sbaeneg > Saesneg
 • Saesneg > Sbaeneg
 • Cymraeg > Saesneg
 • Saesneg > Cymraeg
 • Saesneg > Arabeg
 • Saesneg > Mandarin

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MA 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MLTM03Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Translation Tools
MLTM05Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations of Translation and Interpreting
Modiwlau Opsiynol
AND
Optional Module choices 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select three 20 credit modules from below. Please note the differing teaching blocks. Some modules are taught in TB1, some in TB2 and several run accross both teaching blocks. Students are encouraged to select an equal number credits in each TB overall.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ALEM28Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Technology Enhanced Language Teaching and Learning
CY-M04Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cyfieithu Uwch (Saesneg i Gymraeg) / Advanced Translation (English to Welsh)
CY-M05Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Cyfieithu Uwch Technegol (Saesneg i Gymraeg) / Advanced Translation Technical (English to Welsh)
MLAM01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Translation (English-Arabic)
MLFM01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Translation (French - English)
MLFM06Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Beginners French for Postgraduate Students
MLFM07Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Intermediate French for Postgraduate Students
MLFM30Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)20Advanced Translation (English - French)
MLGM01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Translation (German - English)
MLGM06Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Beginners German for Postgraduate Students
MLGM07Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Intermediate German for Postgraduate Students
MLGM72Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Reading Academic German
MLIM01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Translation (Italian - English)
MLIM06Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Beginners Italian for Postgraduate Students
MLIM30Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Translation (English - Italian)
MLSM01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Translation (Spanish - English)
MLSM03Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Translation English to Spanish
MLSM06Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Beginners Spanish for Postgraduate Students
MLSM07Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Intermediate Spanish for Postgraduate Students
MLTM07Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting - Health Option & Introduction to Conference Interpreting
MLTM11Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Translation Technologies
MLTM17Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)20Translation Work Experience for MA Students
MLTM18Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Terminology Management
MLTM19Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Audiovisual Adaptation
MLTM20Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Interpreting-Business Option
MLTM30Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interpreting - Local Government Option & Introduction to Conference Interpreting
MLZM01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Translation (English - Chinese)
MLZM06ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Beginners Mandarin Chinese for Postgraduate Students 1
MLZM06BSemester 2 (Jan - Jun Taught)10Beginners Mandarin Chinese for Postgraduate Students 2

Disgrifiad

Rhan Un - Mae myfyrwyr amser llawn yn astudio tri modiwl 20 credyd (10 ECTS) ym mhob un o ddau semester academaidd, a gall myfyrwyr rhan-amser gyflawni'r un gwaith mewn modd hyblyg dros bedwar semester. Mae tri modiwl yn orfodol: Sylfeini Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd, Offer Cyfieithu ac un modiwl Cyfieithu Uwch o'r parau iaith a restrir uchod. Yna bydd myfyrwyr yn dewis tri modiwl opsiynol. Mae'r rhain yn cynnwys: ail fodiwl Cyfieithu Uwch; Hanes a Damcaniaeth Cyfieithu; un neu ddau fodiwl mewn Cyfieithu ar y Pryd; Technolegau Cyfieithu; Addasu Clyweled (isdeitlo, dybio, disgrifiad sain); Rheoli Terminoleg; Profiad Gwaith Cyfieithu; neu (yn amodol ar niferoedd) Cynhyrchu Fideo a Rhaglen Ddogfen neu Gyfathrebu Gweledol a Dylunio ar gyfer y Cyfryngau. Ceir opsiwn hefyd i astudio iaith newydd yn ddwys (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Mandarin neu Sbaeneg) neu i ailgydio, ar lefel ganolradd, mewn iaith nad yw'r myfyriwr wedi'i hastudio ers yr ysgol uwchradd (Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg).

Rhan Dau - Prosiect unigol o 60 credyd (30 ECTS). Bydd myfyrwyr amser llawn yn gwneud hyn dros yr haf (erbyn 15 Medi) ond bydd gan fyfyrwyr rhan-amser hyd at flwyddyn arall i'w gwblhau. Gall y prosiect fod ar dair ffurf:

 • Dau gyfieithiad estynedig gyda sylwebaeth. Y myfyrwyr sy'n dewis y testunau ac mae'r opsiwn hwn yn gyfle i ddatblygu arbenigedd. Mae'n rhaid i o leiaf un ohonynt fod yn dechnegol a rhaid defnyddio un o'r prif offer cyfieithu â chymorth cyfrifiadur i'w gwblhau; neu
 • Draethawd Hir (15,000-20,000 o eiriau). Gallai hyn ymdrin, er enghraifft, â phwnc mewn Astudiaethau Cyfieithu; gallai gymharu dau neu fwy o gyfieithiadau cyhoeddedig; gallai ymchwilio i derminoleg mewn maes arbenigol neu i agweddau ar dechnoleg cyfieithu. Mae'r traethawd hir yn gyfle ardderchog i baratoi ar gyfer gwaith PhD, ond gall hefyd fod yn ffordd werthfawr o ddangos arbenigedd proffesiynol (e.e. mewn terminoleg neu offer cyfieithu â chymorth cyfrifiadur); neu
 • Interniaeth (13 wythnos amser llawn, rhan-amser pro rata) Dyma'r opsiwn mwyaf galwedigaethol a gellir ei wneud yn y Deyrnas Unedig neu dramor. Rydym yn rhannu ein rhestr helaeth o gysylltau proffesiynol â myfyrwyr ond mae'n rhaid iddynt wneud eu ceisiadau eu hunain i'r cwmnïau a llwyddo mewn profion derbyn. Gall interniaeth lwyddiannus droi'n swydd gyntaf.

Dolen we i dudalen pwnc yr Adran.

Gofynion Mynediad

Gradd gyntaf, fel arfer mewn Cyfieithu, Iaith neu bwnc perthynol, fel arfer ail ddosbarth uwch neu'n well (neu gymhwyster cyfwerth). Neu, gallwn dderbyn o leiaf ddwy flynedd o brofiad proffesiynol perthnasol. Mae'n rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol allu dangos cymhwysedd mewn Saesneg ar lefel IELTS 6.5 (neu gyfwerth).

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Llawn-amser £7,100 £15,250
MA Rhan-amser £2,350 £5,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Gwybodaeth am y cwrs

MA Translation and Interpreting Handbook

Dyfyniad gan fyfyriwr

"Ar ôl graddio o Brifysgol Abertawe â gradd BA Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cyfieithu, penderfynais astudio'r MA mewn Cyfieithu Proffesiynol (Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith gynt) a sefydlais fusnes cyfieithu, Veritas, gyda myfyriwr graddedig arall. Roedd ein busnes yn llwyddiant o'r cychwyn cyntaf ac rydym wedi gweld cyfraddau twf uchel blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae Veritas wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Busnes Rhyngwladol HSBC yn 2010, ac rydym yn gweithio gyda chwmnïau megis y Groes Goch Brydeinig, Nokia a'r GIG. Mae gennym naw aelod staff bellach ac rydym yn parhau i dyfu'n gyflym. Mae cwmnïau'n mwynhau gweithio gyda ni gan y gallan nhw weld ein brwdfrydedd am iaith a chyfathrebu â diwylliannau eraill. Roeddwn i wrth fy modd yn astudio ar lan y môr ac roeddwn i'n dwlu ar Abertawe cymaint y penderfynais ymgartrefu'n barhaol yma gyda'm teulu."

Rachel Bryan

Darllenwch sylwadau eraill gan raddedigion.

Ein Noddwyr

Undergraduate Undergraduate Undergraduate Undergraduate Undergraduate Wolfestone logo

Fideo'r Cwrs