MSc Meddygaeth Glinigol

Trosolwg Cwrs

Datblygwyd y cwrs rhan-amser arloesol hwn i hyfforddi arweinwyr y dyfodol yn amgylchedd cystadleuol a heriol meddygaeth glinigol.

Cydnabyddir y bydd galw am wasanaethau'n cynyddu oherwydd y cynnydd yn oedran y boblogaeth a mynychder pobl yn byw â chyflyrau cronig a hirdymor, gyda chostau trin a gofal uchel a chynyddol. Nod y cwrs hwn yw cefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, yn enwedig y rhai sy'n gweithio mewn meddygaeth deuluol, i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a rheoli clinigol er mwyn iddynt ddod yn glinigwyr awdurdodedig a datblygedig sy'n barod am effaith y pwysau hyn ar y GIG wrth barhau i gynnal a gwella gofal cleifion – yn uniongyrchol drwy ddarpariaeth glinigol neu'n anuniongyrchol drwy fentora cydweithwyr a myfyrwyr meddygaeth.

Nodweddion Allweddol

Gyda chlinigwyr yn uniongyrchol gyfrifol am ddarparu gofal, nhw sydd yn y lle gorau i ddarparu, arfarnu'n feirniadol a gwerthuso gwasanaethau iechyd. Nod y rhaglen hon yw paratoi ymarferwyr meddygol i allu bod yn greadigol, yn hyblyg ac yn arloesol yn eu hymarfer er mwyn addasu i alwadau newidiol mewn ymateb i ddeinameg heriol darpariaeth gofal iechyd yn ogystal ag integreiddio â gofal cymdeithasol.

Mae MSc Meddygaeth Glinigol yn rhaglen ddatblygu arweinyddiaeth a ymarfer unigryw, rhyngbroffesiynol ac aml-lefel sy'n arwain at gymhwyster ôl-raddedig i glinigwyr sy'n ymarfer ar bob cam y maent am ddatblygu eu dealltwriaeth, eu sgiliau a'u hymddygiad wrth arwain a rheoli yng nghyd-destun y proffesiynau iechyd. Gan ddefnyddio'r profiad hwn, gallant fod yn arloeswyr ac yn arweinwyr i wella gofal cleifion, yn enwedig yn ystod cyfnodau o aildrefnu sefydliadol a galw cynyddol ar wasanaethau.

 • Y rhaglen gyntaf o'i math mewn hyfforddiant clinigol ôl-raddedig
 • Wedi'i chyflwyno gan dîm arbenigol o feddygon teulu ac academyddion blaenllaw
 • Rhaglen hyblyg wedi'i chynllunio ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol amser llawn prysur
 • Pwyslais ar ddatblygu ymarferwyr sy'n cyfuno gwybodaeth arbenigol mewn arbenigedd penodol â methodolegau gwella gwasanaethau ac ansawdd a sgiliau arweinyddiaeth a rheoli
 • Cyfle i gyfrannu at ddatblygu a gwella gwasanaethau i greu'r gwasanaethau effeithlon gorau i gleifion, i deuluoedd ac i gymunedau
 • Cyfleoedd i ymwneud ag ymchwil sylfaenol yn y maes drwy'r traethawd hir yn y flwyddyn olaf

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMCM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cardiovascular Medicine
PMDM101Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Diabetic Practice
PMLM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Leadership in Practice

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMCM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Cardiovascular Medicine
PMDM101Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Diabetic Practice
PMLM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Leadership in Practice

Disgrifiad

Mae'r cwrs rhan-amser hwn wedi'i strwythuro'n benodol i apelio at weithwyr clinigol amser llawn sydd am ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth clinigol wrth weithio, gyda chymwysterau ymadael blynyddol:

 • 1 Flwyddyn: Tystysgrif Ôl-raddedig
 • 2 Flynedd: Diploma Ôl-raddedig
 • 3 Blynedd: MSc

Nodau bras y flwyddyn gyntaf yw caniatáu pob myfyriwr i ddatblygu gwybodaeth glinigol uwch am eu hymarfer a gyfeirir gan dystiolaeth a pholisi. Ar ben hynny, ei nod yw annog myfyrwyr tuag at ddatblygu dealltwriaeth o ddamcaniaeth arweinyddiaeth, arddulliau a meddwl yn strategol, ac i ymwneud â gofal iechyd ac ymarfer meddygol drwy ddeall a myfyrio ynghylch eu galluoedd eu hunain a meysydd i'w datblygu.

Nod ail flwyddyn y rhaglen yw datblygu gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiad myfyrwyr drwy alluogi dealltwriaeth fanylach o'r ystod o brosesau y gallai arweinwyr clinigol eu defnyddio i effeithio ar newidiadau drwy addasu a dylanwadau ar eu hamgylchedd. Gan adlewyrchu strwythur ac ymagwedd y tri modiwl cyntaf, bydd y myfyrwyr yn edrych yn fanylach ar ffactorau mewnol ac allanol sy'n effeithio ar ymarfer meddygol.

Cyflwynir y modiwlau ar ffurf chwe wythnos o ddysgu dwys dros ddwy flynedd. Bydd y modiwlau'n cynnwys addysgu wyneb yn wyneb a gwaith grŵp bach a byddant yn ymdrin â deunyddiau clinigol a sefydliadol ar ystod o bynciau arbenigol megis:

 • Diabetes
 • Meddygaeth Gardiofasgwlaidd
 • Microfioleg
 • Arweinyddiaeth
 • Systemau a Sefydliadau
 • Dadansoddi a Gwerthuso Beirniadol

Bydd y flwyddyn olaf yn cynnwys portffolio clinigol neu draethawd hir ymchwil yn unig. Gan adlewyrchu anghenion addysgol a phroffesiynol y myfyrwyr, mae dewisiadau opsiynol ar gyfer y math o draethawd hir, megis ymchwilio agwedd ar ymarfer neu faes o ddiddordeb arbenigol yn fanwl.

Gofynion Mynediad

Bwriedir yr MSc Meddygaeth Glinigol yn bennaf ar gyfer meddygon iau sy'n derbyn hyfforddiant arbenigol a meddygon teulu. Mae'n addas hefyd ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol eraill sydd am ymestyn eu haddysg mewn meysydd arbenigol ac egwyddorion cyffredinol.

Gofynion mynediad arferol yr MSc yw gradd feddygol neu o leiaf gradd anrhydedd ail ddosbarth is mewn pwnc priodol sydd wedi arwain at gofrestru gyda chorff proffesiynol e.e. y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Mae darpariaeth hefyd ar gyfer mynediad sy'n ystyried profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r meini prawf a nodir.

Sut i Wneud Cais

Rhagwelir y bydd cryn gystadleuaeth am y cwrs arloesol a chyffrous hwn. Y dyddiad cau ar gyfer mynediad yn 2017 yw canol nos ddydd Gwener, 31 Mawrth 2017.

Darllenwch ein Nodiadau Arweiniol cyn gwneud cais ar-lein. Y ffordd gyflymaf o gyflwyno'ch cais a chael penderfyniad yw gwneud cais ar-lein.

***Gwnewch Gais Nawr***

Mae angen datganiad personol gyda phob cais, a dylai gynnwys:

 • Esboniad o pam yr hoffech gyflawni'r cwrs PA
 • Pa werthoedd a phrofiad fyddech yn dod â hwy i'r rôl
 • Tystiolaeth o werthoedd a phrofiad gwaith perthnasol yn unol â Chyfansoddiad y GIG
 • Tystiolaeth o brofiad o ddarparu gofal

Bydd gofyn i chi hefyd lanlwytho copïau o'ch tystysgrifau TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg yn Adran 6 y ffurflen gais.

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19, caiff ceisiadau gan breswylwyr y Deyrnas Unedig yn unig eu hystyried, ond fe all hyn newid.

Ewch i'n tudalen Facebook am ragor o wybodaeth a diweddariadau yma.

**Gallwn gynnig ugain lle wedi'i ariannu ar y rhaglen PA. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth bob blwyddyn.**

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Rhan-amser £2,250 £5,550

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.