MSc Gwyddor Data Iechyd

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 1Bl LlA
  PGDip 2Fl RhA
  PGCert 1Bl LlA
  PGCert 1Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:2

Trosolwg Cwrs

Mae gofal iechyd, sydd eisoes â pherthynas gref sefydledig â thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), yn ehangu'r rheng flaen wybodaeth yn barhaus wrth i ddulliau newydd o gael data am iechyd bodau dynol gael eu datblygu.

Gwaith gwyddonwyr data iechyd yw prosesu'r data hyn i echdynnu gwybodaeth am boblogaeth (cymwysiadau epidemiolegol) neu unigolion (cymwysiadau gofal iechyd personoledig). Mae gan eu gwaith y potensial i wella ansawdd bywyd ar raddfa fawr.

Prifysgol Abertawe yw'r sefydliad cyntaf yn y Deyrnas Unedig i gynnig y rhaglen Meistr a addysgir hon, a gynlluniwyd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau hanfodol gofynnol gwyddonwyr data iechyd.

Nodweddion Allweddol

 • Rhaglen gradd Meistr a addysgir un flwyddyn amser llawn a gynlluniwyd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau hanfodol gofynnol gwyddonwyr data iechyd.
 • Mae'r cwrs hefyd ar gael ar sail ran-amser i'w hastudio dros dair blynedd.
 • Rhaglen integredig o astudiaethau wedi'i theilwra i'r set sgiliau hanfodol sy'n ofynnol i wyddonwyr data sy'n gweithio mewn sefydliadau gofal iechyd, gan gynnwys pynciau allweddol cyfrifiadu, modelu data, delweddu, dysgu peiriant a methodolegau allweddol dadansoddi data iechyd cysylltiedig.
 • Dysgu profiadol ac ymarferol gan y gweithwyr proffesiynol sy'n gyfrifol am y Gronfa Ddata Cysylltu Gwybodaeth Ddienw Ddiogel (SAIL), prosiect enghreifftiol Prydeinig ar gyfer cloddio data gofal iechyd ar raddfa fawr mewn amgylchedd diogel.
 • Cysylltiadau cydweithiol cryf â chydweithwyr yng Nghanolfan Ymchwil Gwasanaethau Iechyd Prifysgol Gorllewin Awstralia, grŵp o arbenigwyr dadansoddi data iechyd cysylltiedig blaenllaw.
 • Mae'r cwrs hwn wedi'i leoli yng Nghanolfannau Rhagoriaeth arobryn Data Gweinyddol ac Ymchwil e-Iechyd Prifysgol Abertawe, a ddyfarnwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a'r Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC), gan wella ansawdd y cwrs.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMIM102Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Scientific Computing and Health Care
PMIM202Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Health Data Modelling
PMIM302Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Introductory Analysis of Linked Health Data
PMIM402Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Machine Learning in Healthcare
PMIM502Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Health Data Visualisation
PMIM602Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Analysis of Linked Health Data

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMIM102Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Scientific Computing and Health Care
PMIM202Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Health Data Modelling
PMIM302Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Introductory Analysis of Linked Health Data

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMIM402Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Machine Learning in Healthcare
PMIM502Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Health Data Visualisation
PMIM602Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Advanced Analysis of Linked Health Data

Disgrifiad

Pwy ddylai astudio MSc Gwyddor Data Iechyd?

Mae'r cwrs hwn yn addas i bobl sy'n gweithio mewn gofal iechyd mewn swyddi sy'n cynnwys dadansoddi data iechyd ac i gyfrifiadurwyr sydd â phrofiad o weithio gyda data o'r parth gofal iechyd, yn ogystal â pheirianwyr biofeddygol a phroffesiynau tebyg eraill.

Strwythur y Cwrs

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau chwe modiwl 20 credyd ac ysgrifennu traethawd hir 60 credyd ar brosiect Gwyddor Data Iechyd. Mae angen bod yn bresennol am gyfnod byr ar gyfer pob modiwl ar y rhaglen, ac ychwanegir deunyddiau paratoadol a myfyriol at hyn, a gyflenwir drwy wefan y cwrs cyn ac ar ôl mynychu.

Patrwm Presenoldeb

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fynd i'r Brifysgol am un wythnos (pum niwrnod olynol) ar gyfer pob modiwl yn Rhan Un. Caiff presenoldeb yn Rhan Dau ei drafod gyda'ch Cyfarwyddwr.

Modiwlau'r Cwrs

 • PMIM102 Gwyddor Data Iechyd a Chyfrifiadu Gwyddonol mewn Gofal iechyd
 • PMIM202 Trin Data Iechyd
 • PMIM302 Dadansoddi Data Iechyd Cydgysylltiedig
 • PMIM402 Cymwysiadau Dysgu Peiriant mewn Data Iechyd
 • PMIM502 Delweddu Data Iechyd
 • PMIM602 Dadansoddi Data Iechyd Cydgysylltiedig Uwch
 • PMIM702 Traethawd Hir Dadansoddi Data Iechyd

Gofynion Mynediad

Y maen prawf arferol ar gyfer y cwrs hwn yw gradd anrhydedd ail ddosbarth is neu well yn y Deyrnas Unedig, neu gymhwyster cyfwerth i ymgeiswyr tramor.


Mae croeso i bobl heb radd wneud cais hefyd. Caiff pob cais ei ystyried ar sail ei rinweddau unigol, gan ystyried unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Os oes gennych gymwysterau is na'r lefel ofynnol neu os nad oes gennych radd gyntaf addas, mae croeso i chi gyflwyno cais os oes gennych o leiaf ddwy flynedd o brofiad mewn maes iechyd neu wyddor data perthnasol.


Rhaid i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu o leiaf un o'r cymwysterau canlynol:

• IELTS Academaidd: 6.5 (o leiaf 6.0 ym mhob rhan)
• TOEFL iBT: 93 (20 ym mhob rhan)
• Prawf Saesneg Academaidd Pearson: 62 (51 am sgiliau cyfathrebu)
• Prawf Rhuglder Saesneg Caergrawnt: Gradd C
• Sijil Pelajaran Maleisia: Gradd 6 neu well

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,100 £16,150
MSc Rhan-amser £3,600 £8,100
MSc Rhan-amser £2,350 £5,400
PGDip Llawn-amser £4,750 £10,800
PGDip Rhan-amser £2,400 £10,800
PGCert Llawn-amser £2,400 £5,400
PGCert Rhan-amser £2,400 £5,400

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.