MSc Arweinyddiaeth ar gyfer y Proffesiynau Iechyd (Dysgu o Bell)

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc - Distance Learning (UK) 3Bl RhA
  MSc - Distance Learning (Int) 3Bl RhA
  PGDip - Distance Learning (UK) 2Fl RhA
  PGDip - Distance Learning (Int) 2Fl RhA
  PGCert - Blended Learning (UK) 1Bl RhA
  PGCert - Distance Learning (Int) 1Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:2

Trosolwg Cwrs

Mae'r cwrs rhan-amser yn addas os ydych yn athro, ymchwilydd, meddyg, nyrs neu weithiwr iechyd proffesiynol arall ar unrhyw gyfnod o'ch gyrfa (gan gynnwys dan hyfforddiant), ac os oes gennych rôl arweinyddiaeth neu reoli neu os ydych yn anelu at ennill swydd felly.

Nodweddion Allweddol

Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd hyblyg a rhyngbroffesiynol a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur fel rhaglen dysgu o bell ar-lein er mwyn galluogi myfyrwyr ledled y byd i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a rheoli a'u dealltwriaeth ohonynt. Gellir dechrau'r cwrs ym mis Medi neu fis Ionawr. Cyflwynir y cwrs drwy lwyfan dysgu ar-lein Blackboard yn bennaf, a bydd angen Wi-Fi neu ryngrwyd band eang da arnoch er mwyn gwneud defnydd llawn o ddeunyddiau amlgyfrwng y cwrs.

CYSWLLT AR GYFER YMHOLIADAU

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Athro Judy McKimm, Cyfarwyddwr y Rhaglen, drwy e-bostio j.mckimm@abertawe.ac.uk.

Disgrifiad

Mae'r rhaglen yn darparu datblygiad arweinyddiaeth ddamcaniaethol ac ymarferol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o arweinyddiaeth a rheoli ar dair lefel: y mewnol/personol (deall eich hun a datblygu eich hun fel arweinydd), y rhyngbersonol (gweithio gyda phobl eraill, grwpiau a thimau, a'u harwain) a'r lefel sefydliadol/system (yn edrych ar gymhlethdodau a newid). Nod ein hymagwedd at ddatblygu arweinyddiaeth yw darparu fframwaith damcaniaethol a chysyniadol eang y gallwch ei ddefnyddio yn sefyllfaoedd arweinyddiaeth a rheoli ymarferol eich hun, pobl eraill a sefydliadau. Mae ein hymagwedd astudiaeth achos yn unigryw, lle ystyriwn bob agwedd ar weithgareddau gweithwyr iechyd proffesiynol o safbwynt arweinyddiaeth a rheoli. Gallwch gofrestru ar gyfer y cwrs Meistr llawn, PGDip neu PGCert, neu ar gyfer modiwlau unigol fel Myfyriwr Cyswllt.

Mae'r cwrs yn cynnig y modiwlau canlynol:

Lefel Tystysgrif

 • PML700 Arweinyddiaeth yn Ymarferol (15 Credyd)
 • PML701 Deall Sefydliadau, Systemau a Gwasanaethau (15 Credyd)
 • PML702 Datblygu'ch Hun fel Arweinydd a Rheoli Perfformiad (30 Credyd)

Lefel Diploma

 • PML703 Y Sefydliadau, Timau a Grwpiau Dysgu (15 Credyd)
 • PML704 Datblygu Arweinyddiaeth, Arloesedd a Newid (30 Credyd)
 • PM707 Datblygiad Proffesiynol yn Ymarferol (15 Credyd)

Lefel Gradd Meistr

 • PML705 Traethawd Hir (adroddiad ar ymchwil sylfaenol neu adolygiad beirniadol o lenyddiaeth) neu fodiwl Portffolio Myfyrio ynghylch Gwaith (60 Credyd)

Gofynion Mynediad

Y maen prawf arferol ar gyfer y cwrs hwn yw gradd anrhydedd ail ddosbarth is neu well yn y Deyrnas Unedig, neu gymhwyster cyfwerth i ymgeiswyr tramor.

Rhaid i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu o leiaf un o'r cymwysterau canlynol:

 • IELTS Academaidd: 6.5 (o leiaf 6.0 ym mhob rhan)
 • TOEFL iBT: 93 (20 ym mhob rhan)
 • Prawf Saesneg Academaidd Pearson: 62 (51 am sgiliau cyfathrebu)
 • Prawf Rhuglder Saesneg Caergrawnt: Gradd C
 • Sijil Pelajaran Maleisia: Gradd 6 neu well

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc - Distance Learning (UK) Rhan-amser £2,200 N/A
MSc - Distance Learning (Int) Rhan-amser N/A £4,200
PGDip - Distance Learning (UK) Rhan-amser £2,200 N/A
PGDip - Distance Learning (Int) Rhan-amser N/A £4,200
PGCert - Blended Learning (UK) Rhan-amser £2,200 N/A
PGCert - Distance Learning (Int) Rhan-amser N/A £4,200

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.