MSc Gwyddoniaeth Glinigol (Ffiseg Feddygol)

Trosolwg Cwrs

Mae ffiseg feddygol yn arbenigedd penodol o fewn y diwydiant iechyd. Mae'r rôl yn cynnwys cyfleoedd i wneud gwaith labordy, ymchwil sylfaenol a chymhwysol, rheoli, ac addysgu, ac felly mae'n cynnig llwybr gyrfa unigryw o amrywiol. Ar ben hynny, cewch foddhad trwy gyfrannu'n uniongyrchol i driniaeth a gofal y cleifion. Mae'r rhaglen Meistr tair blynedd hon, a reolir gan y Coleg Peirianneg a'r Coleg Meddygaeth, yn adeiladu ar gydweithredu cyfredol gyda'r GIG i ddarparu'r prif lwybr tuag at gymhwyster proffesiynol Gwyddonydd Ffiseg Feddygol Clinigol.

Nodweddion Allweddol

Mae'r MSc Gwyddoniaeth Glinigol (Ffiseg Feddygol) yn darparu cydran academaidd y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr ar gyfer hyfforddeion ffiseg feddygol, o fewn y fframwaith Moderneiddio Gyrfaoedd Gwyddonol a ddiffinnir gan Adran Iechyd y DU. Astudir y radd ar sail rhan amser, ac fe'i dyluniwyd i gefnogi hyfforddi ffisegwyr meddygol.

Mae'r rhaglen yn cynnwys elfennau generig, gan gynnwys sgiliau dadansoddol ac ymchwil sy'n berthnasol i wyddor glinigol a ffiseg feddygol, ac elfennau arbenigol ar ôl blwyddyn gyntaf yr astudio. Gall y myfyriwr arbenigo mewn un o ddau faes arbenigol; ffiseg radiotherapi a diogelwch ymbelydredd. 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMPM04Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Medical Imaging
PMPM08Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology
PMPM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Radiation Protection
PMPM10Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Radiotherapy Physics
PMRM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to the practice of Medical Physicists & Clinical Engineers in Health Care

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 30 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMPM02Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Research Methods in Medical Physics and Clinical Engineering
Modiwlau Opsiynol
Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Please select one module from the list below.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PMPM11Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Radiotherapy
PMPM19Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Radiation Safety

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:                                

Modiwlau Generig

Rhagarweiniad i Wyddor Glinigol
Delweddu Meddygol
Meddygaeth Niwclear a Delweddu Diagnostig
Diogelwch Ymbelydredd
Ffiseg Radiotherapi
Dulliau Ymchwil

Modiwlau Arbenigol (Dewis o)

  1. Radiotherapi Uwch
    Radiotherapi Arbenigol
  2. Diogelwch Ymbelydredd Uwch
    Diogelwch Ymbelydredd Arbenigol

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn peirianneg neu'r gwyddorau ffisegol. 

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn peirianneg neu'r gwyddorau ffisegol. 
 
Nid yw'r radd Meistr hon ond yn addas ar gyfer hyfforddeion a noddir gan y GIG neu gan ddarparwr gofal iechyd cyfwerth. 

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Rhan-amser £6,150 £18,750

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil.

Achrediad

Achredir y rhaglen gan yr Adran Iechyd. 

Cysylltiadau â diwydiant

Mae'r berthynas waith agos rhwng Prifysgol Abertawe a'r GIG yng Nghymru, trwy'r Consortiwm Hyfforddi Cymru Gyfan ar gyfer Ffiseg Feddygol a Pheirianneg Glinigol, yn creu sefyllfa ddelfrydol i gynnal addysgu ac ymchwil ar y cyd. Cydnabyddir y Consortiwm gan Lywodraeth Cymru. Cyflwynir cyfran sylweddol o'r addysgu gan Wyddonwyr Clinigol y GIG a staff meddygol eraill.

Gyrfaoedd

Y MSc yw'r prif lwybr tuag at gymhwyster Gwyddonydd Ffiseg Feddygol Clinigol.

Ar ben hynny, mae'r gyfraith yn gofyn bod arbenigedd penodol ar gael o ran defnyddio ymbelydredd meddygol. Mae Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) 2000 yn diffinio rôl yr Arbenigwr Ffiseg Feddygol y mae angen iddo fod yn bresennol ym mhob cyd-destun clinigol lle defnyddir ymbelydredd ar glaf, boed at ddibenion diagnostig neu ddibenion therapiwtig.

Cyfleusterau

Mae agosrwydd Prifysgol Abertawe at Ysbyty Singleton, sy'n eiddo i un o ddarparwyr gofal iechyd mwyaf Cymru, sef Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yn ogystal ag Ymddiriedolaeth GIG Felindre, canolfan academaidd iawn sy'n trin canser, yn creu mynediad at offer modern ac addysgu ac ymchwil o'r safon uchaf. 
 
Cwblhawyd Ystafelloedd Delweddu Clinigol y Sefydliad Gwyddor Bywyd yn ddiweddar, ac maent yn gorgyffwrdd campws Ysbyty Singleton a champws Prifysgol Abertawe. Mae ganddo ddelweddu 3T MRI a CT cydraniad uchel ar y cyd. Un o brif amcanion y Sefydliad yw cynnal ymchwil o bwys cymdeithasol trwy ei gysylltiadau â'r GIG ac â phartneriaid diwydiannol. 
 
Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig amgylchedd byrlymog o ran ymchwil meddygol. Mae gan y Colegau Peirianneg a Meddygaeth gysylltiadau ymchwil cryf â'r GIG, a arweinir gan nifer o ddatblygiadau diweddar gwerth miliynau o bunnoedd, gan gynnwys y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd.

Ymchwil

Mae'r Brifysgol yn darparu cymorth o safon uchel i brosiectau ymchwil myfyrwyr MSc. Mae'r myfyrwyr, yn eu tro, yn gwneud cynnydd gwerthfawr yn eu prosiectau, sydd wedi arwain at gyhoeddi eu gwaith yn y llenyddiaeth ryngwladol, neu at ymchwil pellach, gan gynnwys parhad yr ymchwil ar lefel doethuriaeth.
 
Mae'r Coleg Meddygaeth yn rhoi pwyslais ar ymchwil clinigol, ac mae gennym brofiad o ryngweithio gydag academyddion meddygol a diwydiant, er mwyn lleoli'n myfyrwyr mewn ystod eang o brosiectau ymchwil. 
 
Mae academyddion meddygol wedi cychwyn prosiectau sy'n archwilio a datblygu offer cynllunio bio-effaith ar gyfer radiotherapi arddwysedd addasedig, therapi proton, a theclynnau i wella diogelwch radiotherapi. Mae partneriaid diwydiannol wedi defnyddio myfyrwyr i werthuso diogelwch teclynnau cynorthwyo'r fentrigl, epilatwyr golau-pwls-dwys, ac i ddatblygu dulliau sbectrosgopeg MRI arloesol.  Mae myfyrwyr yn ymuno â thimoedd sy'n datrys problemau ymchwil ar ben blaen gwyddoniaeth feddygol.