MSc Ffiseg Ymbelydredd Meddygol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer meddygon, nyrsys, staff academaidd a gweithwyr proffesiynol eraill ar wahanol adegau o'u gyrfaoedd (gan gynnwys gweithwyr dan hyfforddiant) sydd mewn swydd arweinyddiaeth neu reoli neu sy'n ceisio am swydd o’r fath.

Gellir astudio'r rhaglen fodiwlaidd hon fel Tystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig ar wahân neu fel cymhwyster llawn lefel Meistr. Mae wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur, gan gyfuno diwrnodau cyswllt wyneb i wyneb wedi'u hategu gan ddysgu ar-lein a chymorth gan diwtoriaid, mentoriaid a chymheiriaid. Cyflwynir y cwrs campws yn Abertawe ac yng Nghaerlŷr.

Nodweddion Allweddol

Cynlluniwyd y rhaglen datblygu arweinyddiaeth ryngbroffesiynol ac aml-lefel unigryw hon yn bennaf ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio mewn gofal iechyd, addysg, ymchwil neu reoli. Bydd yn eich galluogi i:

 • Datblygu dealltwriaeth fanwl o ddamcaniaeth arweinyddiaeth a rheoli ar sail polisi, strategaeth ac ymarfer, ynghyd â sgiliau craidd dadansoddi beirniadol, gwerthuso, meddwl creadigol a myfyriol, ac ysgrifennu.
 • Ymchwilio a gwerthuso'ch arfer arweinyddiaeth eich hun.
 • Hyrwyddo cydweithio rhyngbroffesiynol a dealltwriaeth o arweinyddiaeth a rheoli ar draws ystod o broffesiynau iechyd.
 • Datblygu effeithiolrwydd personol cynyddol; gweithio'n fwy effeithiol gyda thimau a grwpiau; arwain a rheoli newid; a deall sefydliadau a systemau.
 • Diwallu anghenion byrddau iechyd a sefydliadau eraill wrth ddatblygu arweinwyr heddiw a'r dyfodol.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PMPM04Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Medical Imaging
PMPM08Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology
PMPM09Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Radiation Protection
PMPM10Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Radiotherapy Physics
PMRM00Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to the practice of Medical Physicists & Clinical Engineers in Health Care

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EGNM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Nanoscale Simulation
PMPM02Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Research Methods in Medical Physics and Clinical Engineering
PMPM11Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Radiotherapy
PMPM19Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Radiation Safety

Disgrifiad

Cynlluniwyd y rhaglen fodiwlaidd hon, a gyflwynir ar y cyd â Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, yn bennaf ar gyfer gweithwyr proffesiynol prysur, gan gyfuno diwrnodau cyswllt wyneb i wyneb wedi'u hategu gan ddysgu ar-lein a chymorth gan diwtoriaid a chymheiriaid.

Gellir ei hastudio fel Tystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig ar wahân neu fel cymhwyster llawn lefel Meistr.

Bydd y rhaglen yn darparu hyfforddiant arweinyddiaeth i fyfyrwyr gyda modiwlau sy'n archwilio:

 • PMLM10 Materion Cyfoes Arweinyddiaeth yn y Proffesiynau Iechyd (15 Credyd)
 • PMLM11 Deall Sefydliadau, Systemau a Gwasanaethau (15 Credyd)
 • PMLM12 Datblygu'ch Hun fel Arweinydd a Rheoli Perfformiad (30 Credyd)
 • PMLM13 Y Sefydliadau, Timau a Grwpiau Dysgu (15 Credyd)
 • SHQM40 Cyd-destun Cymdeithasol, Diwylliannol ac Economaidd Iechyd (15 Credyd)
 • PMLM14 Datblygu Arweinyddiaeth, Arloesedd a Newid (30 Credyd)

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn gallu dewis cwblhau traethawd hir ymchwil neu bortffolio sy'n myfyrio ynghylch gwaith.

Gofynion Mynediad

Bydd angen gradd anrhydedd ail ddosbarth is neu well (neu gyfwerth) mewn pwnc priodol. Mae darpariaeth hefyd ar gyfer derbyn myfyrwyr sy'n ystyried profiad gwaith os oes gennych radd israddedig is na 2:2.

Os nad oes gennych radd israddedig, rhaid bod gennych brofiad gwaith (neu brofiad arall) perthnasol, y pennwyd ei fod yn briodol gan y Detholwyr Derbyn.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd angen i chi ddangos gwybodaeth o'r iaith Saesneg drwy ennill sgôr IELTS cyffredinol o 6.5 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe.

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £6,300 £18,750
MSc Rhan-amser £3,150 £9,400
MSc Rhan-amser £2,100 £6,250

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Cynllun Rhan-amser

Mae'r cynllun rhan-amser hwn yn fersiwn o'r cynllun MSc cyfwerth ag amser llawn, felly golyga y bydd y darlithoedd wedi'u hymestyn ar draws pob wythnos ac efallai y bydd gennych ddarlithoedd bob dydd. Oherwydd y fformat amserlennu hwn, mae'r Coleg yn cynghori y byddai'r cynllun yn addas ar gyfer unigolion sydd am ei gyfuno ag ymrwymiadau eraill (teulu/gofalu fel arfer) ac sy'n chwilio am opsiwn astudio ac eithrio amser llawn.
Mae ymgeiswyr sydd am gyfuno'r opsiwn rhan-amser â gwaith amser llawn yn annhebygol o gael amserlen addas, oni bai bod y swydd yn hynod hyblyg ac yn lleol i Gampws y Bae.
Mae amserlenni'r rhaglen fel arfer ar gael un wythnos cyn dechrau pob semester.

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil. Cynhelir yr arholiadau ym mis Ionawr, ac ym Mai/Mehefin, ac, os byddant yn llwyddo yn yr arholiadau, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil llawn-amser yn ystod yr haf. Cyflwynir y traethawd hir ymchwil ym mis Medi, a chaiff ei arholi'n allanol.

Achrediad

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM). Y Sefydliad yw'r corff proffesiynol sy'n gweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y gwyddorau ffisegol, peirianneg, a chlinigol, boed yn y byd academaidd, ym maes gwasanaethau gofal iechyd, neu mewn diwydiant yn y DU. Mae'n cefnogi gwyddonwyr clinigol a thechnolegwyr yn eu hymarfer trwy ddarparu ac asesu addysg a hyfforddiant.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae'r ffaith bod Prifysgol Abertawe yn agos iawn at ddau o'r Ymddiriedolaethau GIG mwyaf yn y DU y tu allan i Lundain, yn ogystal ag Ymddiriedolaeth GIG Felindre (canolfan trin canser sy'n gryf yn academaidd), yn cynnig cyfleoedd am ymchwil cydweithredol trwy leoliadau myfyrwyr.

Mae staff academaidd yn y ddisgyblaeth hon wastad wedi bod â pherthynas dda gyda sefydliadau diwydiannol, a'r rheini yw cyrchfan ein graddedigion peirianneg feddygol. Mae'r mewnbwn diwydiannol yn amrywio o ymweliadau â safleoedd i seminarau a gyflwynir gan ein cysylltiadau clinigol.

Gyrfaoedd

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi at ymchwil ac ymarfer clinigol mewn maes sy'n newid yn gyflym, gan gynnwys hyfforddiant mewn modelu cyfrifiadurol, peirianneg ddynol, a'r problemau meddygol a chyfreithiol sy'n codi o hynny. Bydd yn eich galluogi i ddatblygu'r potensial i fod yn arweinydd, gan ddiffinio a dylanwadu ar arfer meddygol.

Yn achos llwybr y ffisegydd meddygol, mae'r rôl yn cynnwys cyfle i wneud gwaith labordy, ymchwil sylfaenol a chymhwysol, rheoli, ac addysgu, gan gynnig gyrfa unigryw o amrywiol. Ar ben hynny, cewch foddhad trwy gyfrannu'n uniongyrchol i driniaeth a gofal y cleifion.

Cyfleusterau

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr  ym Mhrifysgol Abertawe.