MSc Ffiseg Ymbelydredd Meddygol

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MSc 1Bl LlA
    MSc 2Fl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.2

Trosolwg Cwrs

Mae'r cwrs MSc Ffiseg Ymbelydredd Meddygol yn adeiladu ar y partneriaethau ymchwil llwyddiannus iawn rhwng y Coleg Peirianneg, y Coleg Meddygaeth, ac Ymddiriedolaeth GIG Abertawe, gan gynnwys y Ganolfan Nanotechnoleg Amlddisgyblaethol a'r fenter NanoIechyd, a gwaith parhaus mewn technegau modelu radiotherapi o'r radd flaenaf, cyfansoddiad y corff, a nodweddu meinwe.

Nodweddion Allweddol

Ar y cwrs hwn, cewch yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol o agweddau sylfaenol defnyddio ymbelydredd mewn meddygaeth er mwyn sicrhau'ch bod yn gyfarwydd â thermau meddygol, ffisioleg ddynol, a mecanweithiau ymbelydrol.

Darperir cysylltiad clinigol uniongyrchol trwy hyfforddiant ymarferol ar offer a ddefnyddir yn rheolaidd mewn ysbytai.  Bydd hynny'n eich paratoi at ymchwil ac ymarfer clinigol mewn maes sy'n newid yn gyflym, gan gynnwys hyfforddiant mewn modelu cyfrifiadurol, peirianneg ddynol, a'r problemau meddygol a chyfreithiol a ddaw yn sgil hynny.

Ar y cwrs, byddwch yn dysgu am swyddogaeth y ffisegydd meddygol a'r peiriannydd clinigol ym meddygaeth ddiagnostig a therapiwtig.  Byddwch hefyd yn dysgu'r wybodaeth i ymateb i anghenion ymarfer clinigol modern a newydd, gan gynnwys dysgu am broblemau deddfwriaethol, meddygol, a chyfreithiol, a pheirianneg meinwe.

Ar hyn o bryd, MSc achrededig, wedi cyfuno â rhaglen hyfforddi'r GIG neu raglen hyfforddi gyfwerth, yw'r prif lwybr i raddedigion sy'n ceisio am y cymhwyster proffesiynol, Gwyddonydd Clinigol Ffiseg Feddygol.

Mae'r cwrs hefyd yn bodloni gofynion dysgu pellach y gofynion academaidd i ddod yn Ffisegydd Siartredig.

Dyluniwyd y cwrs i gynnig hyblygrwydd i fyfyrwyr o ddiwydiant, ac yn enwedig o Ymddiriedolaethau'r GIG, gan gynnwys darparu rhaglen Meistr ddwy flynedd ran amser a chyfle i wneud rhai elfennau ymarferol penodol y cwrs yn y gweithle, mewn cydweithrediad â'r cyflogwr.

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Efelychu ar y Raddfa Nano
Ffiseg y Corff
Meddygaeth Niwclear a Radioleg Ddiagnostig
Moeseg, Diogelwch a Rheoleiddio
Diogelwch Ymbelydredd
Ffiseg Ymbelydredd
Ffiseg Radiotherapi
Delweddu Meddygol
Cyflwyniad i ymarfer Peirianwyr Clinigol
Radiotherapi Uwch
Prosiect Ymchwil MSc

Gofynion Mynediad

Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg neu'r Gwyddorau Ffisegol, Gwyddorau Radiolegol, neu ddisgyblaeth berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £6,000 £17,850
MSc Rhan-amser

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

Strwythur modiwlaidd sydd gan ein rhaglenni MSc. Rhaid i fyfyrwyr ennill 180 o gredydau i gymhwyso am y radd. Mae hyn yn cynnwys 120 o gredydau yn y rhan a addysgir (Rhan Un), a 60 credyd o brosiect (Rhan Dau) sy'n arwain at draethawd hir. Rhaid i fyfyrwyr lwyddo yn Rhan Un cyn y caniateir iddynt symud ymlaen i Ran Dau.

Cynllun Rhan-amser

Mae'r cynllun rhan-amser hwn yn fersiwn o'r cynllun MSc cyfwerth ag amser llawn, felly golyga y bydd y darlithoedd wedi'u hymestyn ar draws pob wythnos ac efallai y bydd gennych ddarlithoedd bob dydd. Oherwydd y fformat amserlennu hwn, mae'r Coleg yn cynghori y byddai'r cynllun yn addas ar gyfer unigolion sydd am ei gyfuno ag ymrwymiadau eraill (teulu/gofalu fel arfer) ac sy'n chwilio am opsiwn astudio ac eithrio amser llawn.
Mae ymgeiswyr sydd am gyfuno'r opsiwn rhan-amser â gwaith amser llawn yn annhebygol o gael amserlen addas, oni bai bod y swydd yn hynod hyblyg ac yn lleol i Gampws y Bae.
Mae amserlenni'r rhaglen fel arfer ar gael un wythnos cyn dechrau pob semester.

Asesu

Seilir y MSc ar berfformiad boddhaol mewn arholiadau, asesu parhaus, a'r traethawd hir ymchwil. Cynhelir yr arholiadau ym mis Ionawr, ac ym Mai/Mehefin, ac, os byddant yn llwyddo yn yr arholiadau, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i'r prosiect ymchwil llawn-amser yn ystod yr haf. Cyflwynir y traethawd hir ymchwil ym mis Medi, a chaiff ei arholi'n allanol.

Achrediad

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM). Y Sefydliad yw'r corff proffesiynol sy'n gweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y gwyddorau ffisegol, peirianneg, a chlinigol, boed yn y byd academaidd, ym maes gwasanaethau gofal iechyd, neu mewn diwydiant yn y DU. Mae'n cefnogi gwyddonwyr clinigol a thechnolegwyr yn eu hymarfer trwy ddarparu ac asesu addysg a hyfforddiant.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae'r ffaith bod Prifysgol Abertawe yn agos iawn at ddau o'r Ymddiriedolaethau GIG mwyaf yn y DU y tu allan i Lundain, yn ogystal ag Ymddiriedolaeth GIG Felindre (canolfan trin canser sy'n gryf yn academaidd), yn cynnig cyfleoedd am ymchwil cydweithredol trwy leoliadau myfyrwyr.

Mae staff academaidd yn y ddisgyblaeth hon wastad wedi bod â pherthynas dda gyda sefydliadau diwydiannol, a'r rheini yw cyrchfan ein graddedigion peirianneg feddygol. Mae'r mewnbwn diwydiannol yn amrywio o ymweliadau â safleoedd i seminarau a gyflwynir gan ein cysylltiadau clinigol.

Gyrfaoedd

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi at ymchwil ac ymarfer clinigol mewn maes sy'n newid yn gyflym, gan gynnwys hyfforddiant mewn modelu cyfrifiadurol, peirianneg ddynol, a'r problemau meddygol a chyfreithiol sy'n codi o hynny. Bydd yn eich galluogi i ddatblygu'r potensial i fod yn arweinydd, gan ddiffinio a dylanwadu ar arfer meddygol.

Yn achos llwybr y ffisegydd meddygol, mae'r rôl yn cynnwys cyfle i wneud gwaith labordy, ymchwil sylfaenol a chymhwysol, rheoli, ac addysgu, gan gynnig gyrfa unigryw o amrywiol. Ar ben hynny, cewch foddhad trwy gyfrannu'n uniongyrchol i driniaeth a gofal y cleifion.

Cyfleusterau

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr  ym Mhrifysgol Abertawe.