PGCert Trallwyso Cydrannau Gwaed

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  PGCert 1Bl LlA
  PGCert 1Bl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Trallwyso Cydrannau Gwaed yn galluogi ymarferwyr gofal iechyd anfeddygol profiadol wneud penderfyniadau clinigol a darparu cyfarwyddyd ysgrifenedig ar gyfer trallwyso cydrannau gwaed i gleifion o fewn eu harbenigedd clinigol eu hunain, ac o fewn eu meysydd cymhwysedd ac arbenigedd.

Nodweddion Allweddol

 •  Rhaglen Cymru Gyfan ac elfen hanfodol o baratoi staff anfeddygol ar gyfer rôl awdurdodi trallwyso cydrannau gwaed.
 • Tanategu Polisi Cymru Gyfan ar gyfer awdurdodiad anfeddygol trallwyso cydrannau gwaed.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Datblygwyd ar y cyd â Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.
 • Rhaid bod y myfyrwyr yn gweithio mewn maes clinigol perthnasol wrth gwblhau'r rhaglen.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHHM32Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Principles of Safe Practice in Clinical Transfusion Management
Modiwlau Opsiynol
PGCert Core - Optionals 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students are required to select one from the following two modules. Once selected this module then becomes core for the students and must be passed by the student in order to successfully complete the programme.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHGM07Academic Year30Developing Autonomous Practice
SHGM96Semester 1 and 2 (Sep-Jun Taught)30Advancing Your Own Practice

Disgrifiad

Mae’r cwrs arloesol hwn yn paratoi ymarferwyr gofal iechyd anfeddygol profiadol i gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau i drallwyso a darparu cyfarwyddyd ysgrifenedig ar gyfer trallwyso cydrannau gwaed i gleifion, a thrwy hynny:

 • symleiddio llwybr y claf;
 • darparu ymagwedd gyfannol;
 • diogelu'r claf, y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a'r cyflogwr.

Achredir y rhaglen arloesol hon gan Brifysgol Abertawe ac fe'i cyflwynir ar y cyd â Thîm Trallwyso Gwaed Gwell Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Gofynion Mynediad

Croesewir ceisiadau gan ymarferwyr sydd:

 • Â chymhwyster proffesiynol perthnasol.
 • Yn gweithio mewn maes ag angen clinigol cydnabyddedig.
 • Ag o leiaf tair blynedd o brofiad ôl-gofrestru yn eu maes clinigol arbenigol, gan ymwneud â thrallwyso cydrannau gwaed yn aml.
 • Efallai'n gweithio fel ymarferydd uwch fel rhan o rota anfeddygol ac wedi adnabod bwlch mewn ymarfer neu yn y gwasanaeth.
 • Ar gael i fynychu deuddeg niwrnod astudio.

Cyn enwebu ymarferwyr i gyflawni'r rhaglen, rhaid i'r Byrddau Iechyd sicrhau bod angen yn y gwasanaeth. Rhaid bod mentor meddygol penodol yn gyfrifol am gynorthwyo'r myfyriwr drwy gydol y dysgu yn y gweithle a'r asesiadau. Rhaid bod gan ymgeiswyr gefnogaeth eu rheolwr llinell hefyd.

 

Sut i Wneud Cais

Anogir i ddarpar ymgeiswyr gysylltu â Thîm Derbyn y Coleg drwy e-bostio chhsadmissions@abertawe.ac.uk i ofyn am ffurflen gais.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGCert Llawn-amser £1,950 N/A
PGCert Rhan-amser £1,950 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Bydd y rhaglen yn rhedeg am un flwyddyn academaidd, bydd yn cynnwys un modiwl damcaniaethol ac un modiwl dysgu yn y gweithle, ac fe'i cyflwynir ar y cyd gan dîm addysgu clinigol a darlithwyr Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Asesir y cyfranogwyr drwy arholiad amlddewis, arsylwi ar ymarfer clinigol ag asesiad ffurfiol, a phortffolio o dystiolaeth.

Modiwlau

Module Code Module Title  Credits  Core/compulsory
SHHM32

Principles of safe practice in clinical transfusion management

30 Core 

SHGM96

OR

SHGM07

Advancing your practice

Developing autonomous practice

30

 

30

Core/Optional

Core/Optional

 

Mae hi'n ofynnol i holl fyfyrwyr gymryd y modiwl SHHM32.

Gall myfyrwyr ddewis naill ai SHGM96 neu SHGM07. Unwaith mae'r modiwl wedi ei ddewis, fe ddaw yn fodiwl craidd a bydd yn rhaid i'r myfyriwr lwyddo ynddo er mwyn cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Arbenigedd Staff

Mae gan dîm craidd Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gefndiroedd proffesiynol mewn hematoleg a/neu ddysgu yn y gweithle.

Pwy ddylai wneud cais?

Nid yw rôl ehangach awdurdodi anfeddygol trallwyso gwaed yn addas ar gyfer pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, a dylid ymgymryd â hi o fewn strwythurau llywodraethu cytunedig y Bwrdd Iechyd unigol yn unig, ar ôl ystyried anghenion y gwasanaeth a'r anghenion clinigol yn ofalus.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.