PGCert Presgripsiynu Anfeddygol

 1. Hyd:
  1 blynedd Rhan-amser
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Lleoliad: Prifysgol Abertawe a Pharc Dewi Sant, Caerfyrddin

Trosolwg Cwrs

Nod y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Presgripsiynu Anfeddygol yw paratoi nyrsys, fferyllwyr a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd i ymarfer yn unol â deddfwriaeth gyfredol presgripsiynu anfeddygol.

Bydd yna ddwy garfan yn cael ei dysgu bob blwyddyn (yn amodol ar y diddordeb a chymeradwyaeth y corff proffesiynol), yn dechrau ym mis Mawrth a mis Medi bob blwyddyn. Bydd carfan y Gwanwyn yn cael ei dysgu bob dydd Mercher rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd (ni fydd yna ddarlithoedd ym mis Awst) a bydd carfan yr Hydref yn cael ei dysgu bob dydd Mawrth o fis Medi tan y mis Mawrth dilynol. Cysylltwch â rheolwr y rhaglen trwy e-bostio E.D.Griffiths@swansea.ac.uk os hoffech drafod pa garfan sydd fwyaf priodol i chi.

Cymeradwyir carfan mis Medi o’r rhaglen hon gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC) a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Mae cymeradwyaeth y corff proffesiynol o garfan mis Mawrth i’w chadarnhau.

Nodweddion Allweddol

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Cysylltiadau sefydledig ag enw da â'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a sawl cwmni yn y sector preifat.
 • Cymeradwyir carfan mis Medi o’r rhaglen hon gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC) a’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Mae cymeradwyaeth y corff proffesiynol o garfan mis Mawrth i’w chadarnhau. 
 • Yr addysgu diweddaraf sy'n ymatebol i ofynion cyflogwyr.
 • Gall cwblhau'r cwrs gynyddu datblygu gyrfaol a chyfleoedd am ddyrchafiad y myfyrwyr fel ymarferwyr uwch yn eu maes arbenigedd.
 • Dengys astudiaethau fod presgripsiynu anfeddygol yn ddiogel, yn glinigol ac yn gost effeithiol.

 Cyllid

Gall fod cefnogaeth ariannol ar gael i ymgeiswyr y cwrs hwn.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM21Academic Year60Non-Medical Prescribing

PGCert 1 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM21Academic Year60Non-Medical Prescribing

Disgrifiad

Nod y cwrs hwn yw datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwysedd gofynnol er mwyn cyflawni rôl presgripsiynydd anfeddygol annibynnol ac atodol. Cynlluniwyd y cwrs ar gyfer nyrsys, fferyllwyr, ffisiotherapyddion, radiograffyddion a podiatregwyr sydd am ddatblygu eu hymarfer presgripsiynu mewn lleoliad clinigol.

Gofynion Mynediad

 • Cyllideb presgripsiynu mewn lle.
 • Bodloni gofynion mynediad penodol eu corff proffesiynol.
 • Cymeradwyaeth Arweinydd Presgripsiynu'r Ymddiriedolaeth a'r Rheolwr Clinigol.
 • Gwiriad hunaniaeth droseddol cyfredol i fodloni gofynion penodol eu corff proffesiynol.
 • Wedi pennu ymarferydd meddygol penodedig sy'n briodol gymwys.
 • Dangos gallu i astudio ar Lefel Academaidd 7.
 • Nid yw cydnabyddiaeth o ddysgu blaenorol yn gymwys i'r rhaglen hon. Nid yw achrediad rhannol o fodiwl, ni waeth beth fo'r dysgu neu'r profiad blaenorol, yn bosib.

Am wybodaeth am ofynion mynediad cyrff proffesiynol gwner yr adran ‘Sut i Wneud Cais’

Sut i Wneud Cais

Rhaid i fferyllwyr sy'n gwneud cais i gyflawni rhaglen presgripsiynu annibynnol fod:

 • Yn fferyllydd cofrestredig gyda'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol neu Gymdeithas Fferyllol Gogledd Iwerddon.
 • Ag o leiaf dwy flynedd o brofiad priodol o weithio gyda chleifion mewn ysbyty, lleoliad gofal cymunedol neu leoliad gofal sylfaenol yn y Deyrnas Unedig yn dilyn eu blwyddyn cyn-gofrestru.

Mae'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn gofyn bod nyrsys sy'n gwneud cais i gyflawni rhaglen presgripsiynu annibynnol:

 • Ag o leiaf tair blynedd o brofiad fel nyrs neu nyrs iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol, a bod y cyflogwr o'r farn eu bod yn gymwys i gyflawni'r rhaglen.
 • O'r tair blynedd hyn, rhaid bod y flwyddyn yn union cyn y rhaglen wedi'i chyflawni yn y maes clinigol y bwriedir presgripsiynu ynddo e.e. plant newydd-anedig, iechyd meddwl.
 • Rhaid bod gweithwyr rhan-amser wedi ymarfer am gyfnod digonol i gael eu hystyried yn gymwys gan y cyflogwr.

Nid yw’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) yn gofyn bod gan weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd (AHPs) gymwysterau penodol, ond dylent fod wedi magu digon o brofiad ac wedi sefydlu eu hunain yn y maes y bwriedir presgripsiynu ynddo.

I gofrestru eich diddordeb i fod yn rhan o garfan yn y dyfodol cysylltwch â’r tîm Derbyn a Chofrestru trwy e-bostio chhsadmissions@swansea.ac.uk neu ffonio 01792 518553 neu gallwch e-bostio Beth Griffiths E.D.Griffiths@swansea.ac.uk

 

 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGCert Rhan-amser £1,950 £4,750

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.       

Strwythur y Cwrs

Mae’r rhaglen yn cynnwys un modiwl 60 credyd, sef SHGM21 Presgripsiynu Anfeddygol. Bydd yn cael ei addasu i ateb gofynion y corff proffesiynol perthnasol (NMC, HCPC a GPhC).

Bydd y dysgu yn digwydd ar safle Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Rydym yn derbyn myfyrwyr unwaith bob blwyddyn, a hynny ym mis Hydref. Mae’r dysgu yn digwydd un diwrnod yr wythnos.

Pwy ddylai wneud cais?

 • Nyrsys
 • Fferyllwyr
 • Ffisiotherapyddion
 • Radiograffyddion
 • Podiatregwyr

sydd am ddatblygu eu hymarfer presgripsiynu mewn lleoliad clinigol.

Arbenigedd Staff

Y tîm addysgu:

 • Maent yn brofiadol iawn o ran cyflwyno rhaglenni presgripsiynu.
 • Mae ganddynt ystod eang o sgiliau, profiad a chymwysterau perthnasol.
 • Maent yn aelodau o ystod o grwpiau a fforymau presgripsiynu.
 • Mae ganddynt gysylltiadau hirsefydlog ag Arweinwyr Presgripsiynu Anfeddygol Ymddiriedolaethau ledled y rhanbarth.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.