PGCert Gofal Newyddenedigol Uwch

Trosolwg Cwrs

Mae'r rhaglen radd hon yn amodol ar gymeradwyaeth.

Mae’r cwrs hwn yn aros i gael ei gymeradwyo.

Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Gofal Newyddenedigol Uwch yw helpu staff i wella'u sgiliau mewn amgylchedd clinigol arbenigol sy'n hwyluso gwella gofal cleifion a chynyddu gwybodaeth a chymhwysedd staff.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

  • Unigryw i Gymru

Addysgu a Chyflogadwyedd:

  • Galluogi i ymarferwyr profiadol wella'u sgiliau clinigol.
  • Tanategu gwybodaeth ar gyfer darparu gofal cyfannol gwell i blant newydd-anedig sy'n dost neu'n gynnar.

Disgrifiad

Mae staff clinigol yn Uned Newyddenedigol Abertawe Bro Morgannwg (ABM) yn darparu rhaglen astudio fewnol, sef Rhaglen Hyfforddi Sgiliau Newyddenedigol Uwch (NEST). Mae'n cynnwys wyth niwrnod dwys o addysgu, a fydd yn rhan o ymagwedd dysgu cyfunol a ddefnyddir i ategu'r Dystysgrif Ôl-raddedig Gofal Newyddenedigol Uwch.

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig hon yn galluogi i fyfyrwyr wella'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth, yn ogystal â'u sgiliau clinigol, mewn meysydd megis pigiadau gwythiennau a dadansoddi nwy gwaed. Dangosir y damcaniaethau a'r wybodaeth sylfaenol sy'n berthnasol i ofal plant newydd-anedig drwy ddatblygu portffolio o dystiolaeth a naratif ategol.

Gofynion Mynediad

  • Rhaid bod ymgeiswyr yn gymwysedig mewn arbenigedd a bod ganddynt brofiad o ofalu am blant newydd-anedig.
  • Rhaid bod ymgeiswyr yn gweithio gyda phlant newydd-anedig ar hyn o bryd a bod ganddynt fentor clinigol addas.

Sut i Wneud Cais

Cynghorir ymgeiswyr i gysylltu ag aelod o'r Tîm Derbyn yn y lle cyntaf i drafod galwadau'r cwrs, yr oruchwyliaeth glinigol a'r broses gwneud cais.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
PGCert Rhan-amser £2,400 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

  • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
  • argraffu a llungopïo
  • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir (oddeutu £5)

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae NEST yn rhaglen glinigol wyth niwrnod ddwys a gyflwynir gan Uned Newyddenedigol ABMU. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu'r wyth niwrnod a chwblhau ymarfer dan oruchwyliaeth i gyflawni'r sgiliau clinigol diffiniedig. Bydd angen i bob myfyriwr drefnu mentor clinigol addas a all gefnogi ei ddysgu yn yr amgylchedd clinigol ac asesu'i gymhwysedd clinigol. Mae cwrs y Dystysgrif Ôl-raddedig Gofal Newyddenedigol Uwch yn cynnwys cwblhau dau fodiwl dysgu yn y gweithle 30 credyd a asesir drwy gwblhau portffolio o dystiolaeth sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, dysgu a meistroli sgiliau clinigol cysylltiedig. Enillir y Dystysgrif Ôl-raddedig drwy fynychu'r wyth niwrnod addysgu, cyflwyno dau bortffolio modiwl ac asesiad cymhwysedd mewn ymarfer clinigol  o ran y sgiliau clinigol integredig.

Modiwlau

Module Code  Module Title  Credits Status 
SHGM14  Developing Your Neonatal Clinical Practice 30

Compulsory

SHGM15 Enhancing Your Neonatal Enhanced Practice  30

Compulsory

 

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.