MSc/PGDip Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 1Bl LlA
  PGDip 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1
 3. Addysgir ar:
  Prif gampws Prifysgol Abertawe

Trosolwg Cwrs

Nod y rhaglen hon yw:

• Galluogi i fyfyrwyr ddysgu gwybodaeth ddamcaniaethol mewn perthynas â iechyd cyhoeddus a hybu iechyd, ymchwil a chraffu ar ymarfer.
• Mae cwblhau MSc yn galluogi i fyfyrwyr gwblhau astudiaeth ymchwil sylfaenol sy'n berthnasol i iechyd cyhoeddus a hybu iechyd.

Mae'r cwrs yn dilyn Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol y Fframwaith Gyrfa ym maes Iechyd y Cyhoedd ac mae'n cyfrannu at statws ymarferydd a/neu arbenigwr iechyd cyhoeddus (UKPHR).

Nodweddion Allweddol

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Galluogi i fyfyrwyr werthuso safbwyntiau damcaniaethol ac athronyddol yn feirniadol sy'n tanategu iechyd cyhoeddus a hybu iechyd.
 • Datblygu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr o ran dulliau ymchwil, defnyddio tystiolaeth a dosbarthu canfyddiadau ymchwil i gyfeirio arferion iechyd cyhoeddus a hybu iechyd.
 •  Mae manteision unigryw'r rhaglen hon yn cynnwys ei chymhwysiad i ymarfer ac arsylwi ar ymarfer.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM17Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Health Evidence and Epidemiology
SHGM37Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management and Leadership for Public Health Practice
SHGM38Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Foundations in Research
SHGM45Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundations in Health Promotion
SHGM52Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Developing Programmes and Evaluation
SHGM54Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public Health Practice
SHGM57Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation (MSc Public Health and Health Promotion)
SHGM89Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)15Health Protection
SHHM05Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Health Ethics

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM17Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Health Evidence and Epidemiology
SHGM45Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundations in Health Promotion
SHGM52Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Developing Programmes and Evaluation
SHHM05Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Health Ethics

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM37Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management and Leadership for Public Health Practice
SHGM38Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Foundations in Research
SHGM54Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public Health Practice
SHGM89Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)15Health Protection

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM57Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation (MSc Public Health and Health Promotion)

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM17Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Health Evidence and Epidemiology
SHGM45Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Foundations in Health Promotion
SHGM52Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)15Developing Programmes and Evaluation
SHHM05Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Public Health Ethics

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHGM37Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management and Leadership for Public Health Practice
SHGM38Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Foundations in Research
SHGM54Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public Health Practice
SHGM89Stage 1 (Sep-Mar Professional Development)15Health Protection

Disgrifiad

Mae'r rhaglen hon yn canolbwyntio ar iechyd cyhoeddus a hybu iechyd, fe'i harweinir gan ymchwil ac fe'i gyrrir gan ymarfer.

Mae'r cwrs yn datblygu sgiliau myfyrwyr i roi gwybodaeth berthnasol am iechyd a sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr er mwyn sicrhau newid a dylanwadu ar bolisïau iechyd cyhoeddus ar bob lefel.

Mae'r rhaglen yn cynnwys cefndir hanesyddol, datblygiadau cyfredol a chyfeiriadau posib yn y dyfodol sy'n berthnasol i iechyd ac arloesi ymarfer iechyd cyhoeddus a hybu iechyd.

Un o gryfderau'r cwrs yw'r modiwl byr arsylwi ar ymarfer, sy'n galluogi i fyfyrwyr gael profiad o faes ymarfer o ddiddordeb fel rhan o'u datblygiad.

Mae myfyrwyr yn cynnal astudiaeth ymchwil sylfaenol hefyd, sy'n ofynnol ar gyfer cwblhau cymhwyster MSc.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.1 neu well mewn pwnc perthnasol.
 • Cymhwyster cydnabyddedig cyfwerth a/neu ddwy flynedd o gyflogaeth berthnasol gyda thystiolaeth o gyflawniadau proffesiynol/addysgol.
 • Yr isafswm ar gyfer gofynion Iaith Saesneg i fyfyrwyr rhyngwladol yw sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol fynd i www.swansea.ac.uk/international/students/apply am ragor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,200 £15,200
MSc Rhan-amser £3,600 £7,650
MSc Rhan-amser £2,400 £5,100
PGDip Llawn-amser £4,800 £10,100
PGDip Rhan-amser £2,400 £5,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir
 • teithio i leoliad gwaith ac oddi yno, a chostau cynhaliaeth

Nid oes costau ychwanegol gorfodol eraill wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r rhaglen hon yn canolbwyntio ar iechyd cyhoeddus a hybu iechyd, fe'i harweinir gan ymchwil ac fe'i gyrrir gan ymarfer.

Mae'r cwrs yn datblygu sgiliau myfyrwyr i roi gwybodaeth berthnasol am iechyd a sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr er mwyn sicrhau newid a dylanwadu ar bolisïau iechyd cyhoeddus ar bob lefel.

Mae'r rhaglen yn cynnwys cefndir hanesyddol, datblygiadau cyfredol a chyfeiriadau posib yn y dyfodol sy'n berthnasol i iechyd ac arloesi ymarfer iechyd cyhoeddus a hybu iechyd.

Un o gryfderau'r cwrs yw'r modiwl byr arsylwi ar ymarfer, sy'n galluogi i fyfyrwyr gael profiad o faes ymarfer o ddiddordeb fel rhan o'u datblygiad.

Mae myfyrwyr yn cynnal astudiaeth ymchwil sylfaenol hefyd, sy'n ofynnol ar gyfer cwblhau cymhwyster MSc.

Strwythur y Cwrs

Bydd myfyrwyr amser llawn yn astudio dau ddiwrnod yr wythnos (dydd Mercher a dydd Gwener) o fis Hydref tan fis Ebrill, gan gyflwyno eu traethawd hir ym mis Medi'r un flwyddyn. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn astudio un diwrnod yr wythnos (dydd Mercher yn y flwyddyn gyntaf, a dydd Gwener yn yr ail flwyddyn) am ddwy flynedd, gan gyflwyno eu traethawd hir ym mis Medi'r drydedd flwyddyn. Mae pob modiwl yn fodiwl craidd, felly rhaid llwyddo ym mhob un. Nid oes modiwlau dewisol yn y rhaglen hon.

 

Asesu

Nod dull asesu'r rhaglen yw hybu cyflogadwyedd, a defnyddia strategaethau gwahanol yn fwriadol er mwyn mynd i'r afael ag amrywiaeth gofynion cyflogadwyedd ar gyfer ymarfer iechyd cyhoeddus a hybu iechyd.

Asesir yr wyth modiwl yn Rhan Un yn unigol dros un flwyddyn neu ddwy flynedd, a'r marc llwyddo yw 50%. Caiff myfyrwyr sy'n gadael ar ddiwedd Rhan Un, ac sydd wedi llwyddo yn y strategaeth asesu, dderbyn Diploma Ôl-raddedig (120 o gredydau).

Gellir rhoi Tystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd) i fyfyrwyr sy'n bodloni'r meini prawf ond nad ydynt yn gymwys i dderbyn y Diploma.

Rhaid i'r myfyrwyr lwyddo ym mhob asesiad er mwyn symud ymlaen i Ran Dau, sef y traethawd hir (60 credyd). Bydd y rhai sy'n cyflwyno traethawd hir llwyddiannus yn derbyn MSc Pasio, Teilyngdod neu Ragoriaeth, yn dibynnu ar y marciau.

Modiwlau

Module Code  Module Title  Credits  Core/Compulsory
SHGM52 Developing Programmes and Evaluation 15

Core

SHGM89 Health Protection 15

Core

SHGM45 Foundations in Health Promotion 15

Core

SHGM38 Foundations in Research 15

Core

SHGM54 Public Health Practice 15

Core

SHGM17 Public Health and Epidemiology 15

Core

SHGM37 Management and Leadership for Public Health Practice 15

Core

SHHM05 Public Health Ethics 15

Core

 

Arbenigedd Staff

Mae aelodau staff Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd yn addysgu'r modiwlau hyn, ac fe'i hystyrir cyfranogwyr sylweddol ac arbenigwyr yn eu meysydd. Maent yn cynnwys:

 • Rachel Hopkins, Uwch-ddarlithydd
 • Yr Athro Jane Thomas
 • Yr Athro Deb Fitzsimmons
 • Tony Duffy, Uwch-ddarlithydd
 • Michael Davies
 • Dr Pete King
 • Dr Ruth Hopkins
 • Dr Alison Hann
 • Yr Athro Joy Merrell

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.