MA/PGDip/PGCert Astudiaethau Plentyndod

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MA 1Bl LlA
  MA 2Fl RhA
  PGDip 1Bl LlA
  PGCert 1Bl LlA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Prif gampws Prifysgol Abertawe

Trosolwg Cwrs

Mae’r cwrs MA Astudiaethau Plentyndod unigryw a chyffrous hwn sy’n enwog yn rhyngwladol yn gwrs Meistr amlddisgyblaeth ysgogol ac arloesol. Mae'r cwrs yn apelio i bob myfyriwr sy'n dymuno datblygu eu gyrfaoedd o gwmpas gweithio gyda phlant o enedigaeth hyd at ddeunaw oed. Rydym yn cwmpasu ystod eang o faterion ac yn annog myfyrwyr i fyfyrio'n feirniadol ac i ymgymryd â theori ac ymchwil perthnasol sy’n benodol i’w diddordebau eu hunain.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Cysylltiadau cryf ag ystod eang o rwydweithiau rhyngwladol ac adrannau prifysgol tebyg yn Ewrop a ledled y byd.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Profiad dysgu ardderchog a barnau trawsddiwylliannol oherwydd y carfanau o fyfyrwyr rhyngwladol.
 • Cyfle i barhau ag astudiaethau i ddilyn PhD dan oruchwyliaeth aelod tra gymwys o'r tîm
 • Cyfle i gymryd rhan mewn gwaith maes lleol

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MA 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 180 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Researching Childhood
EYXM07Semester 1 (Sep-Jan Taught)60Dissertation
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM14Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Child Health
EYXM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Children's Rights and Safeguarding Children and Young People
Modiwlau Opsiynol

PGDip 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EYXM01Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Researching Childhood
EYXM12Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Understanding and Observing Child Development
EYXM14Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Child Health
EYXM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Children's Rights and Safeguarding Children and Young People
Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Cynlluniwyd y cwrs Astudiaethau Plentyndod ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant.

Ymdrinnir ag ystod eang o bynciau ac anogir myfyrwyr i fyfyrio'n feirniadol ynghylch eu hymarfer ac i ymdrin â damcaniaethau ac ymchwil sy'n berthnasol i'w diddordebau eu hunain.

Bydd y cwrs yn:

 • Myfyrio ynghylch natur plentyndod fel cysyniad a'r ffordd y daw i gael ei ddehongli fel y mae.
 • Ystyried datblygiad cyfannol plant mewn cymdeithas gyfoes.
 • Myfyrio ynghylch polisi teuluol a phlentyndod mewn amrywiaeth o gyd-destunau.
 • Ystyried rolau proffesiynol (rôl yr unigolyn a rolau eraill) mewn perthynas â gwasanaethau ar gyfer plant a'u teuluoedd.
 • Annog dadansoddi ymchwil mewn perthynas â phlentyndod yn feirniadol.
 • Annog ymarfer proffesiynol myfyriol.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.2 (neu well) yn y Deyrnas Unedig mewn disgyblaeth berthynol (e.e. astudiaethau plentyndod, addysg, seicoleg, cymdeithaseg, iechyd meddwl), neu gyfwerth.
 • Ystyrir ceisiadau gan ymgeiswyr â phrofiad gwaith perthnasol sylweddol.
 • Bydd gofyn i ymgeiswyr gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (y Swyddfa Cofnodion Troseddol, neu CRB, gynt).
 • Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ddod i gyfweliad.

Ymgeiswyr rhyngwladol:

 • Yr isafswm ar gyfer gofynion Iaith Saesneg yw sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen.
 • Gwiriad DBS neu gyfwerth a gydnabyddir gan y Brifysgol.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Gall myfyrwyr rhyngwladol gael rhagor o wybodaeth yn www.swansea.ac.uk/international/students/apply.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MA Llawn-amser £5,950 £13,700
MA Rhan-amser £1,950 £4,600
PGDip Llawn-amser £3,900 £9,150
PGCert Llawn-amser £1,950 £4,600

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau nifer o fodiwlau gorfodol. Gellir dewis dau fodiwl arall.

Asesu

Asesir myfyrwyr drwy gydol eu gwaith cwrs (e.e. aseiniadau ysgrifenedig, megis prosiectau ymchwil, arsylwadau plant, traethodau a chyflwyniadau mewn seminar) a thraethawd hir oddeutu 20,000 o eiriau.

Arbenigedd Staff

Mae aelodau'r tîm yn ymchwilwyr gweithgar a chaiff eu gwaith ei gyhoeddi'n helaeth.

Anogir i fyfyrwyr gyhoeddi'u hymchwil eu hunain, gan ddangos ansawdd uchel eu gwaith.

Mae aelodau'r tîm yn cynnwys:
Amy Brown – arbenigwr iechyd plant
Jill John – arbenigwr diogelu plant a hawliau plant
Pete King – arbenigwr datblygiad plant a chwarae plant ar draws gwasanaethau plant
Justine Howard – arbenigwr datblygiad plant a chwarae plant ar draws gwasanaethau plant
Zac Maunder – arbenigwr iechyd emosiynol plant

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.