1. Hyd:
  2 flynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Lleoliad astudio: Prif gampws Prifysgol Abertawe

Trosolwg Cwrs

Nod y cwrs gradd Meistr hwn yw:
• paratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth fel gweithwyr cymdeithasol cymwysedig proffesiynol.
• gosod y sylfeini ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus y myfyrwyr.
• adlewyrchu themâu allweddol gwaith cymdeithasol cyfoes yng Nghymru.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Graddiodd tablau cynghrair Times Higher Education 2014 y radd israddedig Gwaith Cymdeithasol Abertawe yn gydradd gyntaf yn y Deyrnas Unedig, a graddiodd tabl cynghrair The Guardian y radd Gwaith Cymdeithasol yn Abertawe fel y gorau yn y Deyrnas Unedig yn 2015.
 • Mae'r rhaglen yn bodloni holl ofynion y Cyngor Gofal ac mae wedi'i chymeradwyo fel rhaglen gwaith cymdeithasol broffesiynol yn ôl diffiniad Rheolau Cymeradwyo ac Ymweld â Chyrsiau Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol (Cymru) 2012.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Cyflogir 95% o fyfyrwyr Gwaith Cymdeithasol o Brifysgol Abertawe mewn swyddi lefel raddedig o fewn chwe mis ar ôl graddio (rhaglen israddedig). Disgwylir galw tebyg am fyfyrwyr ôl-raddedig.
 • Cydnabyddir y cymhwyster proffesiynol yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â gwledydd megis Awstralia.
 • Darperir y rhaglen mewn partneriaeth â phum awdurdod lleol yn rhanbarth de-orllewin Cymru: Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.
 • Mae ystod eang o ymarferwyr o asiantaethau a thimau gwaith cymdeithasol yn addysgu ar y cwrs, yn ogystal â siaradwyr gwadd o Lywodraeth Cymru.
 • Cyflawnir isafswm o 200 niwrnod o ddysgu trwy ymarfer.
 • Mae cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi i fyfyrwyr gofrestru fel gweithwyr cymdeithasol cymwys gyda Chyngor Gofal Cymru.
 • Gallai myfyrwyr fod yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth gan Gyngor Gofal Cymru, sy'n cynnwys cyfraniad tuag at ffioedd dysgu.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SW-M01Academic Year20Theories and Perspectives for Informing Social Work
SW-M02Academic Year40Social Work Skills and Knowledge in Practice
SW-M03Academic Year20Critical Practice in Child Care and Law
SW-M04Academic Year20Ethics and Values in Social Work
SW-M05Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Undertaking & Using Social Work Research for Practice

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SW-M06Academic Year40Social Work Skills and Knowledge and Service Users' Perspectives
SW-M07Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)60Dissertation in Social Work Research and Evidence for Practice
SW-M08Academic Year20Critical Practice in Adult Care and Law

Disgrifiad

Mae gwaith cymdeithasol yn ymwneud â newid a thwf dynol drwy ddiwallu anghenion gofal cymdeithasol a lles unigolion, grwpiau a chymunedau lleol.

Mae Gwaith Cymdeithasol yn gwrs sefydledig ym Mhrifysgol Abertawe ers sawl blwyddyn, ac mae'n cyfuno ymrwymiad i ragoriaeth academaidd â dysgu ymarferol. Mae cysylltiadau cryf rhwng yr Adran a’r asiantaethau gwasanaethau cymdeithasol yn ne a gorllewin Cymru, a chyda'r awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol.

Mae'r cwrs Meistr hwn mewn Gwaith Cymdeithasol yn gosod y sylfeini ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus myfyrwyr. Mae'n adlewyrchu themâu allweddol gwaith cymdeithasol cyfoes yng Nghymru hefyd.

Bydd myfyrwyr sy'n cymhwyso:

 • Wedi’u hyfforddi i ddeall a gweithio o fewn cyd-destun proffesiwn y gall ei natur, ei gwmpas a’i ddiben fod yn destun cryn drafodaeth.
 • Yn gallu dadansoddi’n feirniadol, rheoli ac addasu i newidiadau gofynnol mewn gwaith cymdeithasol, darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol a pholisi a chyfraith gofal cymdeithasol, ac yn y pen draw, arwain y prosesau hyn.
 • Yn barod i hyrwyddo darpariaeth gwasanaethau dwyieithog yng Nghymru ac yn gallu myfyrio’n feirniadol ynghylch pwysigrwydd cyd-destun y Gymraeg fel nodwedd ddiwylliannol, gymdeithasol a hanesyddol ar gyfer ymarfer gwaith cymdeithasol.

Cydnabyddir y cymhwyster hwn gan Gynghorau Gofal yng ngwledydd eraill y Deyrnas Unedig.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.2 neu well yn y Deyrnas Unedig mewn disgyblaeth sy'n berthynol i waith cymdeithasol neu wyddor gymdeithasol, yn ogystal â TGAU Mathemateg gradd A*-C neu gyfwerth e.e. Sgiliau Allweddol lefel 2 (QCDA) Rhifedd neu 'Defnyddio Rhif'; a TGAU Cymraeg neu Saesneg Gradd A*-C neu gyfwerth e.e. Sgiliau Allweddol Lefel 2 (QCDA) Cyfathrebu.
 • Bydd yn ofynnol i'r ymgeiswyr ddangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r Côd Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Rhaid i ymgeiswyr gofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru fel myfyriwr-weithiwr cymdeithasol unwaith y'u derbynnir ar y rhaglen.
 • Profiad/cyflogaeth berthnasol – o leiaf 210 awr o brofiad o waith gofal cymdeithasol yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf. Gallai gynnwys gwaith cymdeithasol gwirfoddol neu gyflogedig gydag unigolion, grwpiau neu gymunedau.
 • Mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr rhyngwladol o leiaf sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol fynd i www.swansea.ac.uk/international/students/apply am ragor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,200 £15,200

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • copïau personol o destunau craidd (mae copïau ar gael i'w benthyg o Lyfrgell y Brifysgol)
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir
 • gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn y cwrs
 • gŵn ar gyfer seremonïau graddio

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

 • Ymgeiswyr ôl-raddedig y mae ganddynt radd dosbarth cyntaf neu gymwysterau ôl-raddedig ac ymroddiad a diddordeb mewn darpariaeth gofal cymdeithasol a lles.
 • Y sawl sydd am gymhwyso a chofrestru fel gweithiwr cymdeithasol.

Strwythur y Cwrs

Mae'r rhaglen yn academaidd ac yn seiliedig ar ymarfer, ac mae'n ofynnol i bob myfyriwr gyflawni o leiaf 200 niwrnod o ddysgu trwy ymarfer yn ystod y ddwy flynedd. Mae hanner y rhaglen wedi'i neilltuo ar gyfer ymarfer dan oruchwyliaeth mewn asiantaethau gwasanaethau cymdeithasol, lle mae myfyrwyr yn dysgu drwy arsylwi, ymarfer a pherfformio. Cynhelir y lleoliadau gwaith yn awdurdodau lleol Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Yn ystod y ddwy flynedd bydd myfyrwyr yn astudio gwaith academaidd ar Gampws Parc Singleton yn ystod Semester 1, yna'n mynd ar leoliad gwaith i ddysgu trwy ymarfer yn ystod Semester 2. Yn ystod Semester 1 gall myfyrwyr ddisgwyl bod ar y campws am o leiaf pedwar diwrnod yr wythnos. Mae dysgu ar leoliad gwaith ar sail amser llawn, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan weithio oriau'r asiantaeth. Bydd myfyrwyr yn gwneud 200 niwrnod o ddysgu trwy ymarfer yn ystod y ddwy flynedd.

Ym Mlwyddyn 1 bydd myfyrwyr yn mynd ar leoliad gwaith arsylwi am 20 niwrnod, i'w ddilyn gan leoliad 'ymarfer uniongyrchol' am 80 niwrnod. Ym Mlwyddyn Dau bydd myfyrwyr yn mynd ar leoliad 'ymarfer uniongyrchol' am 100 niwrnod. Cynhelir y lleoliadau gwaith cymdeithasol yn awdurdodau lleol Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Ym Mlwyddyn 2 disgwylir i'r myfyrwyr gwblhau prosiect 'ymchwil desg' a chwblhau traethawd hir dan oruchwyliaeth aelod o'r tîm addysgu.

Asesu: Asesir myfyrwyr trwy draethodau, cyflwyniadau llafar, ymarferion TG, sylwebaethau myfyriol a gwaith portffolio ar draws dwy flynedd yr astudiaethau. Asesir lleoliad ymarfer drwy gyfuniad o waith ysgrifenedig, ymarfer a arsylwyd arno ac asesiadau personol, gan ddefnyddio'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol. Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau traethawd ymchwil hir (oddeutu 15,000 o eiriau) a chyflwyniad poster hefyd yn eu hail flwyddyn, gyda chymorth goruchwyliwr penodol.

Arbenigedd Staff

Mae holl staff addysgu'r rhaglen yn ymchwilwyr gweithgar hefyd, ac maent yn ymwneud ag ymchwil ar lefel genedlaethol a rhyngwladol ar draws nifer o feysydd, gan gynnwys: plant sy'n derbyn gofal; rhywioldeb a lles; ymglymiad defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr mewn addysg; plant ceiswyr lloches ac ymfudo; hawliau a lles plant; a chynhwysiant cymdeithasol ac anghenion gofal pobl hŷn.

Mae ymchwil gwyddorau iechyd a chymdeithasol y Coleg mewn wyth thema eang:

 • Iechyd a Lles Plant a Phobl Ifanc
 • Economeg Iechyd
 • Ymchwil Gwasanaethau Iechyd
 • Hanes, Iechyd a Diwylliant
 • Iechyd Meddwl
 • Ymarfer Nyrsio a Gofal Iechyd
 • Athroniaeth, Moeseg a'r Gyfraith mewn Gofal Iechyd
 • Gwyddor Gymdeithasol

Rhagolygon Gyrfa

Mae sawl posibilrwydd ar gyfer cynnydd gyrfa mewn gwaith cymdeithasol ac ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig ac ôl-gymhwyster. Cydnabyddir cymwysterau gwaith cymdeithasol y Deyrnas Unedig mewn gwledydd eraill hefyd.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.