MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol

 1. Hyd:
  2 flynedd Llawn-amser
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2
 3. Prif gampws Prifysgol Abertawe

Trosolwg Cwrs

Nod y cwrs MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol yw rhoi golwg unigryw i fyfyrwyr ar y gwahaniaethau polisi rhwng gwledydd datganoledig y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Ymagwedd ryngwladol sy'n unigryw i'r Deyrnas Unedig.
 • Cynhelir yn y ganolfan ymchwil o fri rhyngwladol, y Ganolfan Heneiddio Arloesol.
 • Hon yw'r ganolfan ymchwil gerontoleg fwyaf yng Nghymru a'r ail fwyaf yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae'r Ganolfan yn cynnal y Rhwydwaith Ymchwil a Datblygu Pobl Hŷn a Heneiddio, a Grŵp Diddordeb Ymchwil Strôc Cymru.
 • Cynnig cysylltiadau cenedlaethol a rhyngwladol cryf, yn ogystal â chysylltiadau â Rhwydwaith Ymchwil Cymru ar Ddementiâu a Chlefydau Niwroddirywiol.
 • Cysylltiadau â gwneuthurwyr polisi sy'n unigryw yn y Deyrnas Unedig.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Cyflwynir gan arweinwyr pwnc ac arbenigwyr o ledled y byd.
 • Cynlluniwyd y rhaglen i ddiwallu anghenion cyflogwyr.
 • Cyfleoedd am leoliadau gwaith gyda sefydliadau anllywodraethol (NGO) lleol.
 • Cyfle i astudio dramor yn un o sefydliadau partner y Coleg yn Alberta, Canada.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 180 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
ASPM01Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Population Ageing and Policy: an Introduction
ASPM02Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Perspectives on Ageing
ASPM07Semester 2 (Jan - Jun Taught)60Dissertation
SHGM62Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Foundations in Research
SHGM63Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health and Ageing
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Disgrifiad

Mae'r rhaglen Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol yn cydnabod bod heneiddio yn mynd law yn llaw â newidiadau biolegol, ond mae'n mabwysiadu ymagwedd gyfannol tuag at heneiddio. Mae'n symud y ffocws o fodel meddygol heneiddio i un sy'n cynnwys ystod o ddisgyblaethau, gan gynnwys seicoleg, cymdeithaseg a demograffeg, gan edrych ar heneiddio yn fwy cadarnhaol.

Mae'r rhaglen MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol yn tynnu ar ymchwil ac arbenigedd y Ganolfan Heneiddio Arloesol (CIA) yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Mae'r CIA ar flaen y gad o safbwynt gwaith rhyngddisgyblaethol ar heneiddio ac mae'n darparu isadeiledd, ffocws ac arweinyddiaeth ar gyfer ymchwil heneiddio ar draws y Brifysgol. Mae'r Ganolfan yn gartref i glwstwr unigryw o ymchwilwyr a darlithwyr sy'n cyfrannu at holl gyrsiau ôl-raddedig Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg.

Pam y cwrs hwn?

Mae MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol yn rhaglen unigryw yn y Deyrnas Unedig sy'n rhoi gradd Meistr estynedig i fyfyrwyr gan ganolfan rhagoriaeth ymchwil ac addysg gerontoleg sy'n adnabyddus yn fyd-eang.

Mae'r myfyrwyr wedi'u hymdrwytho yn namcaniaethau byd-eang gerontoleg ac yn cael cyfle i gael profiad ymarferol o gymhwyso'u hastudiaethau.

Caiff y myfyrwyr eu cynorthwyo a'u mentora gan y tîm yn Abertawe, yn y sefydliad cartref a'r sefydliad sy'n derbyn, felly mae cysondeb o ran y cymorth a roir, sy'n sicrhau bod y myfyriwr yn cael y gorau o'r profiad.

Am y'i cynhelir mewn canolfan ymchwil sy'n adnabyddus yn rhyngwladol, mae MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol yn elwa o ddarlithoedd a gyflwynir gan arweinwyr yn y pwnc, o gartref a ledled y byd. Mae darlithwyr rhyngwladol blaenorol yn cynnwys:

 • Dr Hannah Marston – Yr Almaen
 • Dr Natalie Leland – Califfornia, UDA
 • Dr Caroline Gallogly – Efrog Newydd, UDA
 • Yr Athro Norah Keating – Alberta, Canada

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i ddiwallu anghenion cyflogwyr ac i baratoi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r profiad sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio gyda phobl hŷn; llunio polisïau; rheoli a darparu gwasanaethau; a gweithgynhyrchu cynhyrchion i boblogaeth sy'n heneiddio.

Gofynion Mynediad

 • Gradd 2.2 yn y Deyrnas Unedig neu gyfwerth.
 • Tystiolaeth o astudio academaidd diweddar.
 • Efallai yr ystyrir ymgeiswyr sydd â chymwysterau proffesiynol neu brofiad gwaith perthnasol. Mae hyn yn cynnwys o leiaf dwy flynedd o brofiad ag awdurdodau lleol, iechyd, sefydliadau preifat, sefydliadau gwirfoddol a diwydiant.
 • Anogir ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol. Mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr o leiaf sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen. Mae'r Brifysgol yn darparu hyfforddiant Iaith Saesneg i baratoi myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer astudio.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol fynd i www.swansea.ac.uk/international/students/apply am ragor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £4,100 £9,550

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir (oddeutu £5)

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Cyflwynir y cwrs hwn dros gyfnod o 18 mis, gyda'r myfyriwr yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe am un flwyddyn academaidd, ac yna ym Mhrifysgol Alberta, Canada, am oddeutu tri mis yn yr ail flwyddyn.

Mae pob modiwl yn rhoi cyfle i archwilio dadleuon a materion arlesol ynghylch heneiddio mewn cyd-destun byd-eang.

Asesu

Asesir pob rhaglen drwy asesiad ysgrifenedig wedi'i gefnogi gan gyflwyniad.

Rhagolygon Gyrfa

Mae graddedigion yn gweithio mewn ystod amrywiol o sectorau, gan gynnwys:

 • llywodraeth leol
 • gweithiwr cymdeithasol/gwasanaethau cymdeithasol
 • ymchwil polisi ac academaidd
 • gwasanaethau ariannol ac yswiriant
 • pensaernïaeth a chynllunio trefol

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cynnig hyfforddiant llawn mewn methodoleg ymchwil yn ogystal ag addysg gradd gerontoleg sy'n dysgu sgiliau ymchwil a dadansoddi sy'n gwbl drosglwyddadwy ac yn hynod ddymunol i gyflogwyr.

 

Lleoliadau gwaith

Er na asesir yr elfen hon, rhoir cyfle i fyfyrwyr gyflawni lleoliadau gwirfoddol gyda sefydliad anllywodraethol (NGO) lleol. Mae hyn yn gwella opsiynau cyflogaeth y myfyrwyr ac yn ehangu eu profiad ym maes ymarferol gerontoleg. Bydd myfyrwyr sy'n cyflawni'r lleoliad yn cael tystysgrif gan y NGO yn manylu nifer yr oriau yn ystod y lleoliad i weithredu fel cofnod at ddibenion cyflogaeth a datblygu.

Arbenigedd Staff

Mae ymchwil aelodau'r CIA mewn saith thema eang:

 • Hawliau, Cydraddoldeb a Chynhwysiad
 • Amgylchoedd heneiddio
 • Peryglon amgylcheddol - Syrthio, gofod a rennir
 • Cymuned, integreiddio a pherthnasoedd teuluol
 • Technoleg a'i defnyddio
 • Dyfodol heneiddio
 • Gofal cymdeithasol - Iechyd a lles

Caiff traethodau ymchwil MSc a rhaglenni ymchwil PhD dilynol eu hannog a'u cefnogi ym mhob un o'r themâu hyn.

Darllenwch Bortffolio Ymchwil Gerontoleg a Heneiddio y Ganolfan Heneiddio Arloesol.

Mae gan staff sy'n addysgu MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol arbenigedd mewn o leiaf un o themâu ymchwil y ganolfan. Trwy gydol y cwrs caiff staff eu symud o gwmpas i wneud yn siŵr bod darlithoedd yn cael eu rhoi gan y person sydd â'r wybodaeth a'r profiad helaethaf yn y maes hwnnw.

Mae'r staff addysgu allweddol yn cynnwys:

 • Yr Athro Vanessa Burholt (Cyfarwyddwr y Ganolfan) – Teipoleg rhwydweithiau cymorth, heneiddio rhyngwladol, ymfudo, gwledigrwydd
 • Yr Athro Judith Phillips (Dirprwy i'r Dirprwy Is-ganghellor) – Tai, technoleg, gofod a lle, gofal cymdeithasol
 • Dr Paul Nash (Rheolwr y Rhaglen ac Arweinydd Modiwl) – Agweddau a rhagfarn, heneiddio rhyngwladol, tai a darpariaeth gofal, gweithredu gwybyddol
 • Jodie Croxall (Arweinydd Modiwl) – Cymorth cymdeithasol, profedigaeth, polisi cymdeithasol cyfoes, allgáu cymdeithasol
 • Andrew Dunning (Arweinydd Modiwl) – Cam-drin pobl hŷn, eiriolaeth, perthnasoedd rhwng y cenedlaethau, dinasyddiaeth
 • Dr Michelle Edwards (Arweinydd y Modiwl) – Llythrennedd iechyd, addysg iechyd, defnyddio gofal iechyd
 • Dr John Gammon (Arweinydd Modiwl) – Methodolegau ymchwil
 • Dr Sarah Hillcoat-Nalletamby (Arweinydd Modiwl) – Tai, perthnasoedd rhwng y cenedlaethau, poblogaeth sy'n heneiddio
 • Ruth Hopkins (Arweinydd Modiwl) – Iechyd amgylcheddol, iechyd a heneiddio, polisi cyhoeddus
 • Dr Charles Musselwhite (Arweinydd Modiwl) – traffig a chludiant, technoleg, polisi cyhoeddus

Rhestrir detholiad o gyhoeddiadau gan aelodau o'r ganolfan yn cyhoeddiadau perthnasol MSc Astudiaethau Heneiddio.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.