Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC)

Llun o Y Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC)

Mae Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC) yn darparu fformatau amgen (braille, print bras, testun electronig a diagramau cyffyrddol) i fyfyrwyr ag anabledd print ym Mhrifysgol Abertawe a phrifysgolion a cholegau eraill. Mae'r Ganolfan yn Adeilad Amy Dillwyn ar Gampws Parc Singleton (rhif 15 ar fap y campws, gweler hefyd Google Maps ar waelod y dudalen hon), gyferbyn â Thŷ Undeb a drws nesaf i'r Ganolfan Asesu a Hyfforddi.

Mae ar agor o 9:00am tan 4:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener drwy gydol y flwyddyn, gan gau'n achlysurol yn ystod cyfnodau gwyliau.

Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe: Canllaw Hygyrch

 

Manylion Cyswllt

Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe
Adeilad Amy Dillwyn
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe SA2 8PP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 01792 295912
Ffacs: 01792 295901

E-bost: braille@abertawe.ac.uk

Tîm Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe:

Martina Webber, Rheolwr

Angharad Brown, Cydlynydd Trawsgrifio

Alison Sandy, Cydlynydd Trawsgrifio

Naomi Steele, Cydlynydd Trawsgrifio

Gwasanaethau y Ganolfan

Defnyddwyr Gwasanaethau

Gall Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe ddarparu gwasanaeth trawsgrifio i fyfyrwyr sydd ag anabledd print (gwybyddol neu gorfforol) sydd wedi'i gydnabod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

Mae’r Ganolfan hefyd yn darparu gwasanaeth trawsgrifio i fyfyrwyr ag anabledd print mewn sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach eraill.

Nodau'r Gwasanaeth

Nod y Ganolfan yw darparu trawsgrifio cywir mewn amser i fodloni dyddiadau cau pob myfyriwr. Mae Cydlynwyr Trawsgrifio'n cysylltu'n agos â'r Swyddfa Anableddau, y Llyfrgellydd Anableddau, darlithwyr a chynullwyr modiwl i ddarparu gwasanaeth effeithlon a chyflawn. Mae'r Ganolfan yn cynnal arolwg bodlonrwydd myfyrwyr blynyddol ac yn gweithredu ar yr adborth a dderbynnir.

Fformatau Hygyrch

Mae’r Ganolfan yn darparu llawlyfrau modiwl, deunydd cwrs, cyflwyniadau PowerPoint, erthyglau cyfnodolion, detholiadau a llyfrau cyflawn mewn print bras, braille a ffeiliau PDF hygyrch. Nid yw’r Ganolfan fel arfer yn darparu llyfrau cyflawn mewn braille, ond gellir eu sganio a’u darparu’n electronig. Gall y Ganolfan hefyd ddarparu diagramau cyffyrddol.

Mae’r Ganolfan yn cysylltu gyda RNIB Bookshare (gweler y ddolen isod) a chyhoeddwyr ar ran myfyrwyr i dderbyn llyfrau a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar ffurf ffeiliau PDF. Os nad yw ffeiliau PDF yn addas, gellir trosi'r ffeiliau i MS Word a'u darparu'n electronig neu fel copi caled print bras.

Trawsgrifio Sain

Mae’r Ganolfan yn darparu recordiadau DAISY (Digital Accessible Information System) ar gryno ddisg sy'n bodloni safonau RNIB (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion). Mae recordiadau o lyfrau cyfan wedi'u harchifo yn llyfrgell genedlaethol RNIB, ac maent ar gael i ddefnyddwyr ledled y wlad.

Gall darllenwyr gwirfoddol roi un awr yr wythnos i recordio testunau. Ble bynnag y bo'n bosib, mae’r Ganolfan yn recriwtio gwirfoddolwyr ag arbenigedd mewn meysydd pwnc myfyrwyr, ac mae darllenwyr ieithoedd tramor fel arfer yn siaradwyr brodorol.

Cefnogi pobl sy'n colli eu clyw

Mae’r Ganolfan yn darparu trawsgrifiadau print o recordiadau sain e.e. cyfweliadau a recordiwyd a phodlediadau sain i fyfyrwyr â nam ar eu clyw.

 

Arweiniad i Staff Addysgu

Gall y Ganolfan roi cyngor i ddarlithwyr ar wneud deunydd eu cwrs yn hygyrch i fyfyrwyr ag anableddau. Mae'r Ganolfan yn cysylltu'n agos â staff addysgu i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn eu trawsgrifiadau mewn pryd ar gyfer darlithoedd a dyddiad cyflwyno aseiniadau. Mae cydweithredu a threfniadau sain yn sicrhau nad yw myfyrwyr ag anabledd print dan anfantais.

Am ragor o wybodaeth, gweler y canlynol:

Arweiniad SUTC i ddarlithwyr

Canllawiau Cyffredinol ar Wybodaeth Hygyrch i Bawb

 

Rydym ni yma


View Larger Map