Gwasanaethau i fyfyrwyr gydag anableddau, cyflwr meddygol neu unrhyw anghenion e

Ein nod yw sicrhau bod ein gwasanaethau llyfrgell yn gynhwysol i bawb, ond sylweddolwn fod rhai myfyrwyr yn elwa o gyfleusterau penodol y gallwn eu cynnig yn ôl yr angen. Gellir cynnig y gwasanaethau a’r cyfleusterau a fanylir arnynt isod i fyfyrwyr sydd ag anghenion neilltuol a adnabuwyd yn dilyn asesiad gan Disability@CampusLife. Gadewch i ni wybod os credwch y gallech chi elwa o un o’r opsiynau isod, neu os allwn ni helpu mewn unrhyw ffordd arall. Gallwch e-bostio customerservice@swansea.ac.uk, ffonio 01792 29550 neu fynd i unrhyw un o’n Desgiau Gwybodaeth yn y llyfrgell yn bersonol.

Fformatau gwahanol

Os oes gennych anabledd print (gwybyddol neu gorfforol), efallai bod gennych hawl i gael mynediad at lyfrau, nodiadau darlithoedd a deunyddiau eraill mewn fformat gwahanol. Er enghraifft, efallai y rhoir copi PDF o lyfr i chi os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag trin copi print, neu os oes gennych anhawster dysgu penodol sy'n golygu y byddech yn elwa o allu ddefnyddio meddalwedd darllen sgrin gyda'r testun. Darperir fformatau gwahanol gan y Ganolfan Drawsgrifio, ond y Swyddfa Anableddau sy'n awdurdodi'r gwasanaeth. Cysylltwch â'r Swyddfa Anableddau os credwch y byddech yn elwa o'r gwasanaeth hwn.

Am ateb hunanwasanaeth cyflym sydd ar gael i bawb, gall RoboBraille drosi ystod o fathau o ddogfennau i fformat arall o'ch dewis. Mae RoboBraille yn wasanaeth allanol nad yw'r Brifysgol yn ei gynnal, ond gallai fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr nad oes ganddynt hawl i gefnogaeth gan y Ganolfan Drawsgrifio.

Gweler ein gwybodaeth am dechnoleg gynorthwyol am fanylion meddalwedd darllen yn uchel ac offer defnyddiol eraill sydd ar gael i bawb ar gyfrifiaduron mynediad agored ar y campws.

Cyfarpar arbenigol i'w benthyca

Mae'r cyfarpar canlynol ar gael i'w benthyca o'r Ddesg Wybodaeth:

  • Gliniaduron
  • Recordwyr Llais Digidol
  • Llygod Trackball
  • Dolenni clyw is-goch
  • Camerâu fflip

Bydd angen eich cerdyn llyfrgell a ffurflen wedi'i chwblhau gan y Swyddfa Anableddau er mwyn benthyca gliniadur neu Recordydd Llais Digidol am gyfnod estynedig, a bydd angen i chi gwblhau Cytundeb Benthyca Offer. Os nad yw'r cyfarpar y mae eu hangen arnoch ar gael yn y llyfrgell ar eich campws, gall staff drefnu i'w trosglwyddo i chi.

Defnyddio ystafelloedd adnoddau nam ar y golwg

Mae man astudio benodedig ar gael ar Lefel 2 Llyfrgell Parc Singleton lle gall myfyrwyr a'u cynorthwywyr weithio. Rhaid bod cerdyn y myfyrwyr wedi'i raglennu i alluogi mynediad i'r ystafell. Ewch i'r Ddesg Wybodaeth yn y Llyfrgell i raglennu'ch cerdyn.

Yn Llyfrgell y Bae, mae man astudio benodedig ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg yn yr Ystafell Astudio Ôl-raddedig yn Adain y De. Rhaid bod cerdyn y myfyrwyr wedi'i raglennu i alluogi mynediad i'r ystafell. Ewch i Ddesg Wybodaeth Llyfrgell y Bae i wneud hyn.

Loceri

Mae loceri ar gael i fyfyrwyr sydd wedi nodi angen yn eu hasesiad. Mae loceri yn Ystafell Astudio Llyfrgell Parc Singleton a ger y fynedfa i Adain y Gogledd yn Llyfrgell y Bae. Ewch i'r Ddesg Wybodaeth yn Llyfrgell Parc Singleton neu Lyfrgell y Bae gyda'r ffurflen o'r Swyddfa Anableddau er mwyn neilltuo locer ar eich cyfer.

Aelodaeth o'r Llyfrgell i gynorthwywyr

Gall cynorthwywyr gael cyfleusterau benthyca eu hunain yn y Llyfrgell. Ewch i'r Ddesg Wybodaeth yn Llyfrgell Parc Singleton neu Lyfrgell y Bae i drefnu hyn.