Gwasanaethau Llyfrgell Cynhwysol

null

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r llyfrgell yn cefnogi'r brifysgol yn ei hamcanion i wireddu potensial pob myfyriwr ac aelod staff beth bynnag ei nodwedd warchodedig (oed, rhyw, hil, ailbennu rhywedd, anabledd, tueddfryd rhywiol, priod neu mewn partneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd a chred). Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu fod angen cymorth arnoch chi, cysylltwch â ni:-

  • E-bostiwch ni: library@abertawe.ac.uk

  • Ffoniwch ni: 01792 295697

  • Ymwelwch â Desg y Llyfrgell yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd campws: Campws y Bae, Parc Singleton, Llyfrgell Glowyr De Cymru neu Barc Dewi Sant (Caerfyrddin)

Gall myfyrwyr efallai y byddai derbyn cymorth ychwanegol o fudd iddynt, ddefnyddio ein gwasanaeth LibraryPlus.  Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i bob myfyriwr ond cafodd ei sefydlu, yn benodol, i ddiwallu anghenion y rhai sy'n fyfyrwyr rhan-amser, yn byw yn bell i ffwrdd, yn ddysgwyr yn y gweithle, yn fyfyrwyr ar leoliad, yn fyfyrwyr anabl neu'r rhai sydd â chyfrifoldebau gofal. Gweler ein tudalen we LibraryPlus i dderbyn gwybodaeth bellach.

 

Canllawiau i'r Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth, Campws Parc Singleton a Llyfrgell y Bae

Mewn cydweithrediad ag Ymarferwyr Cyflwr Sbectrwm Awtistig Prifysgol Abertawe, mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau wedi creu Canllaw Hygyrch i'r Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ac un ar gyfer Llyfrgell y Bae. Mae'r canllawiau wedi'u hysgrifennu ar gyfer unrhyw un sydd efallai yn poeni am ddod i'r llyfrgell. Mae hefyd yn amlygu agweddau ar yr adeiladau a allai fod yn her i fyfyrwyr ar y sbectrwm awtistig.

Mae'r canllaw Canolfan Llyfrgell a Gwybodaeth ar gael yma ar ffurf PDF.

Mae canllaw Llyfrgell y Bae ar gael yma ar ffurf PDF

 

Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil Pwnc-Benodol

Ar gael trwy drefnu apwyntiad: sesiwn hyfforddiant gan eich Llyfrgellydd Pwnc ar ddefnyddio e-adnoddau a sgiliau ymchwil ar gyfer eich pwnc. Cysylltwch â library@abertawe.ac.uk i drefnu apwyntiad. Mae canllawiau pwnc a gwybodaeth ar-lein hefyd ar gael ar libguides.abertawe.ac.uk.

Adnewyddu awtomatig a benthyca am gyfnod estynedig

Caiff y rhan fwyaf o eitemau eu hadnewyddu'n awtomatig ar eich cyfer, oni bai bod rhywun arall wedi gwneud cais amdanynt. Ewch i'n tudalen Benthyca, Adnewyddu a Chadw Eitemau am wybodaeth lawn.

Gall myfyrwyr israddedig ag anabledd cofrestredig fenthyca llyfrau arferol am bedair wythnos. Y Swyddfa Anableddau sy'n trefnu hyn, felly cysylltwch â nhw i wneud cais.

Sylwer: nid oes cyfnod estynedig ar gyfer benthyciadau tros nos ac un wythnos; codir dirwyon fel yr arfer ar gyfer pob math o fenthyciad.

E-lyfrau

Mae gennym nifer o gasgliadau e-lyfrau ar gael ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein holl e-lyfrau’n ymddangos yn iFind, catalog y llyfrgell. Mae gennym ganllaw ar gael sy’n egluro sut i ganfod a chael mynediad at yr e-lyfrau drwy iFind. Yn ogystal mae’r canllaw hefyd yn edrych ar nodweddion ein tri phrif ddarparwr e-lyfrau – Dawsonera,  EBSCO eBooks a ProQuest Ebook Central.

Mae e-lyfrau’n cynnig mynediad oddi ar y campws cyfleus i fyfyrwyr sydd ddim yn gallu ymweld â’r llyfrgell yn rheolaidd. Gellir arbed neu argraffu nifer cyfyngedig o dudalennau o bob e-lyfr (cyfyngiadau oherwydd deddfwriaeth hawlfraint). Mae ein prif lwyfannau e-lyfrau yn cynnig y gallu i chwilio o fewn testun y llyfr a gwneud nodiadau ar gyfer y dyfodol.

Papur print lliw ar gael

Efallai eich bod yn ei chael hi'n haws darllen dogfennau sydd wedi'u hargraffu ar gefndir lliw. Gofynnwch wrth y Ddesg Wybodaeth os hoffech bapur lliw i'w ddefnyddio yn y peiriannau argraffu/llungopiwyr. Mae gennym bapur lliw hufen, melyn, glas, gwyrdd a phinc ar gael. Dywedwch wrthym os oes well gennych liw arall, a byddwn yn ceisio'i gael i chi.

Casgliad Lles

Mae gennym gasgliad bibliotherapi arbennig o lyfrau a ddewiswyd gan y Gwasanaeth Lles sy'n darparu hunangymorth arbenigol ar ystod eang o faterion. Mae'r llyfrau ar gael i'r holl fyfyrwyr a staff. Mae'r casgliadau lles yn Ystafell y Cyfryngau yn Llyfrgell Parc Singleton (ar y llawr gwaelod, Lefel 3) a ger y Casgliad Cyfeirio yn Ardal Ganolog Llyfrgell y Bae. 

Yn yr un modd â gweddill ein casgliad, gellir anfon llyfrau i Lyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Glowyr De Cymru neu Lyfrgell Banwen i chi eu benthyca. Os nad yw'r llyfr ar gael yn eich llyfrgell, felly, gwnewch gais amdano. Mae rhai llyfrau ar gael fel e-lyfr hefyd. Gallwch weld y rhestr lawn o lyfrau yma. Gwiriwch eu hargaeledd (cliciwch ar ddolen y teitl) ac ewch i'r e-lyfr (cliciwch ar y ddolen Testun Llawn).

 

Gwybodaeth Bellach

Oriau agor y llyfrgell ac oriau agor ein desgiau gwasanaeth

Cymorth TG

Sut i gael mynediad at y rhwydwaith diwifr

Technoleg Gynorthwyol - manylion am y meddalwedd arbenigol sydd ar gael ar gyfrifiaduron mynediad agored y Brifysgol

Adnoddau Academi Ddysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) ar gyfer staff academaidd sy’n cynorthwyo myfyrwyr ag anableddau, cyflyrau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu penodol

 

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r gwasanaethau cymorth canlynol sydd ar y campws:

Ymholiadau / cymorth ychwanegol

Cysylltwch â ni drwy e-bost (library@abertawe.ac.uk), drwy ffonio 01792 29569 neu dewch i'r Ddesg Wybodaeth yn Llyfrgell Parc Singleton neu Lyfrgell y Bae yn ystod oriau agor y Ddesg Wasanaethau.