Gwasanaethau Llyfrgell Cynhwysol

Mae'r llyfrgell yn cefnogi'r brifysgol yn ei hamcanion i wireddu potensial pob myfyriwr ac aelod staff beth bynnag ei nodwedd warchodedig (oed, rhyw, hil, ailbennu rhywedd, anabledd, tueddfryd rhywiol, priod neu mewn partneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd a chred). Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu fod angen cymorth arnoch chi, cysylltwch â ni:-

  • E-bostiwch ni: library@abertawe.ac.uk

  • Ffoniwch ni: 01792 295500

  • Ymwelwch â Desg y Llyfrgell yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd campws: Campws y Bae, Parc Singleton, Llyfrgell Glowyr De Cymru neu Barc Dewi Sant (Caerfyrddin)

Gall myfyrwyr efallai y byddai derbyn cymorth ychwanegol o fudd iddynt, ddefnyddio ein gwasanaeth LibraryPlus.  Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i bob myfyriwr ond cafodd ei sefydlu, yn benodol, i ddiwallu anghenion y rhai sy'n fyfyrwyr rhan-amser, yn byw yn bell i ffwrdd, yn ddysgwyr yn y gweithle, yn fyfyrwyr ar leoliad, yn fyfyrwyr anabl neu'r rhai sydd â chyfrifoldebau gofal. Gweler ein tudalen we LibraryPlus i dderbyn gwybodaeth bellach.

 

Canllawiau i'r Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth, Campws Parc Singleton a Llyfrgell y Bae

Mewn cydweithrediad ag Ymarferwyr Cyflwr Sbectrwm Awtistig Prifysgol Abertawe, mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau wedi creu Canllaw Hygyrch i'r Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ac un ar gyfer Llyfrgell y Bae. Mae'r canllawiau wedi'u hysgrifennu ar gyfer unrhyw un sydd efallai yn poeni am ddod i'r llyfrgell. Mae hefyd yn amlygu agweddau ar yr adeiladau a allai fod yn her i fyfyrwyr ar y sbectrwm awtistig.

Mae'r canllaw Canolfan Llyfrgell a Gwybodaeth ar gael yma ar ffurf PDF.

Mae canllaw Llyfrgell y Bae ar gael yma ar ffurf PDF

 

Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil Pwnc-Benodol

Ar gael trwy drefnu apwyntiad: sesiwn hyfforddiant gan eich Llyfrgellydd Pwnc ar ddefnyddio e-adnoddau a sgiliau ymchwil ar gyfer eich pwnc. Cysylltwch â library@abertawe.ac.uk i drefnu apwyntiad. Mae canllawiau pwnc a gwybodaeth ar-lein hefyd ar gael ar libguides.abertawe.ac.uk.

Adnewyddu awtomatig a benthyca am gyfnod estynedig

Caiff y rhan fwyaf o eitemau eu hadnewyddu'n awtomatig ar eich cyfer, oni bai bod rhywun arall wedi gwneud cais amdanynt. Ewch i'n tudalen Benthyca, Adnewyddu a Chadw Eitemau am wybodaeth lawn.

Gall myfyrwyr israddedig ag anabledd cofrestredig fenthyca llyfrau arferol am bedair wythnos. Y Swyddfa Anableddau sy'n trefnu hyn, felly cysylltwch â nhw i wneud cais.

Sylwer: nid oes cyfnod estynedig ar gyfer benthyciadau tros nos ac un wythnos; codir dirwyon fel yr arfer ar gyfer pob math o fenthyciad.

E-lyfrau

Mae gennym nifer o gasgliadau e-lyfrau ar gael ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein holl e-lyfrau’n ymddangos yn iFind, catalog y llyfrgell. Mae gennym ganllaw ar gael sy’n egluro sut i ganfod a chael mynediad at yr e-lyfrau drwy iFind. Yn ogystal mae’r canllaw hefyd yn edrych ar nodweddion ein tri phrif ddarparwr e-lyfrau – Dawsonera,  EBSCO eBooks a ProQuest Ebook Central.

Mae e-lyfrau’n cynnig mynediad oddi ar y campws cyfleus i fyfyrwyr sydd ddim yn gallu ymweld â’r llyfrgell yn rheolaidd. Gellir arbed neu argraffu nifer cyfyngedig o dudalennau o bob e-lyfr (cyfyngiadau oherwydd deddfwriaeth hawlfraint). Mae ein prif lwyfannau e-lyfrau yn cynnig y gallu i chwilio o fewn testun y llyfr a gwneud nodiadau ar gyfer y dyfodol.

Papur print lliw ar gael

Efallai eich bod yn ei chael hi'n haws darllen dogfennau sydd wedi'u hargraffu ar gefndir lliw. Gofynnwch wrth y Ddesg Wybodaeth os hoffech bapur lliw i'w ddefnyddio yn y peiriannau argraffu/llungopiwyr. Mae gennym bapur lliw hufen, melyn, glas, gwyrdd a phinc ar gael. Dywedwch wrthym os oes well gennych liw arall, a byddwn yn ceisio'i gael i chi.

Casgliad Lles

Mae gennym gasgliad bibliotherapi arbennig o lyfrau a ddewiswyd gan y Gwasanaeth Lles sy'n darparu hunangymorth arbenigol ar ystod eang o faterion. Mae'r llyfrau ar gael i'r holl fyfyrwyr a staff. Mae'r casgliadau lles yn Ystafell y Cyfryngau yn Llyfrgell Parc Singleton (ar y llawr gwaelod, Lefel 3) a ger y Casgliad Cyfeirio yn Ardal Ganolog Llyfrgell y Bae. 

Yn yr un modd â gweddill ein casgliad, gellir anfon llyfrau i Lyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Glowyr De Cymru neu Lyfrgell Banwen i chi eu benthyca. Os nad yw'r llyfr ar gael yn eich llyfrgell, felly, gwnewch gais amdano. Mae rhai llyfrau ar gael fel e-lyfr hefyd. Gallwch weld y rhestr lawn o lyfrau yma. Gwiriwch eu hargaeledd (cliciwch ar ddolen y teitl) ac ewch i'r e-lyfr (cliciwch ar y ddolen Testun Llawn).

 

Gwybodaeth Bellach

Mae lleoliad cyfleusterau’r campws megis parcio, newid babanod a’r canolfannau ffydd wedi’u nodi ar gynlluniau’r campws:

Cynllun Campws y Bae

Cynllun Campws Singleton

 

Dilynwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth am gymorth a gwasanaethau’r brifysgol:

Ein Llyfrgelloedd

Cymorth TG

Sut i gael mynediad at y rhwydwaith diwifr

Technoleg Gynorthwyol - manylion am y meddalwedd arbenigol sydd ar gael ar gyfrifiaduron mynediad agored y Brifysgol

Adnoddau Academi Ddysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) ar gyfer staff academaidd sy’n cynorthwyo myfyrwyr ag anableddau, cyflyrau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu penodol

Mae Go Wales yn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i leoliadau gwaith addas a hyblyg

 

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r gwasanaethau cymorth canlynol sydd ar y campws:

Ymholiadau / cymorth ychwanegol

Cysylltwch â ni drwy e-bost (library@abertawe.ac.uk), drwy ffonio 01792 295500 neu dewch i'r Ddesg Wybodaeth yn Llyfrgell Parc Singleton neu Lyfrgell y Bae yn ystod oriau agor y Ddesg Wasanaethau.