Y Gwasanaeth Sganio

Digideiddio deunydd darllen cyrsiau gan ddefnyddio Trwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA)

Gwybodaeth am Wasanaeth Sganio ISS

Hoffech chi sganio erthyglau mewn cyfnodolion neu ddarnau o ddeunydd cyhoeddedig ar gyfer modiwlau Blackboard? Mae'r Llyfrgell yn cynnig gwasanaeth digideiddio i staff academaidd o dan Drwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint. Does dim tâl am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn pan fyddwch yn ailddefnyddio darnau cyfyngedig o erthyglau neu benodau llyfrau sy'n eiddo i'r Brifysgol.

CAM 1: Oes gennym danysgrifiad i fersiwn electronig o'r eitem? Os oes, fel rheol bydd modd i chi greu dolen ati yn Blackboard neu iFindReading. Os yw dogfen ar gael eisoes mewn fformat electronig ac os yw'r llyfrgell yn tanysgrifio i'r gwasanaeth sy'n ei darparu, gallwch greu dolen barhaol i'r eitem ar wefan y cyhoeddwr.

CAM 2: Oes gennych ganiatâd perchennog yr hawlfraint i ailddefnyddio'r deunydd? Os oes, caniateir i chi sganio a lanlwytho'r eitem eich hun fel arfer. Ydy'r hawlfraint wedi dod i ben? Ydych chi'n berchen ar yr hawlfraint? Os ydych, gallwch ddewis rhannu'r gwaith. Os na yw'r ateb i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, ni chaniateir i chi sganio'r eitem eich hun. Mae'n rhaid i chi ddefnyddio Gwasanaeth Sganio ISS.

CAM 3: Cyflwyno cais sganio. Byddwn yn gwirio bod eich cais yn cydymffurfio â thrwydded y CLA, yn sganio'r eitem a'i lanlwytho i'r modiwl astudio penodol neu i'r rhestr ar iFindReading i chi. Llenwch un ffurflen ar gyfer pob eitem gan roi cyfeirnod llyfryddiaethol llawn, rhif ac enw'r modiwl, nifer y myfyrwyr, a hyd y modiwl. Anfonwch y ffurflen wedi'i chwblhau, ynghyd â chopi papur o'r darn i'w sganio, i'r swyddfa  Cyflenwi Dogfennau. Caiff deunydd ei ychwanegu o fewn 1-7 niwrnod, a byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau mewn e-bost ynghylch sut i gael mynediad i'r ddogfen wedi'i sganio yn Blackboard. Os yw'ch cais am ddeunydd gan gyhoeddwr eithriedig, neu ar gyfer lleoliadau y tu allan i'r tiriogaethau sganio presennol ac ni chaniateir i ni greu sgan, mae'n bosib y gallwn ychwanegu llungopi at gasgliad y llyfrgell o ddarnau wedi'u llungopïo.

Trwydded yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA)

Deunydd sydd wedi'i gynnwys gan Drwydded y CLA

Mae Trwydded Addysg Uwch y CLA yn caniatáu ailddefnyddio darnau cyfyngedig o'r rhan fwyaf o lyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig a gyhoeddwyd yn y DU, ynghyd â llawer o gyhoeddiadau tramor.

Copïau Papur: llungopïau lluosog o ddeunydd mewn llyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig. Copïau wedi'u hargraffu o ddeunydd digidol, megis e-lyfrau ac e-gyfnodolion, ynghyd â deunydd o rai gwefannau.

Copïau Digidol: a gynhyrchir drwy sganio llyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig neu sy'n deillio o ddeunydd digidol, megis e-lyfrau, e-gyfnodolion a deunydd o rai gwefannau y gellir eu storio, eu darllen a'u lawrlwytho.

Darperir pob eitem gan gyfeirio at gwrs astudio penodol.
Mae'r Drwydded yn amodol ar gytundebau rhwng cyhoeddwyr unigol a'r CLA.

Pwy sy'n cael gwneud copïau?

Mae Trwydded Addysg Uwch y CLA yn caniatáu ailddefnyddio darnau cyfyngedig o'r rhan fwyaf o lyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig a gyhoeddwyd yn y DU, ynghyd â llawer o gyhoeddiadau tramor.

Copïau Papur: llungopïau lluosog o ddeunydd mewn llyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig. Copïau wedi'u hargraffu o ddeunydd digidol, megis e-lyfrau ac e-gyfnodolion, ynghyd â deunydd o rai gwefannau.

Copïau Digidol: a gynhyrchir drwy sganio llyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig neu sy'n deillio o ddeunydd digidol, megis e-lyfrau, e-gyfnodolion a deunydd o rai gwefannau y gellir eu storio, eu darllen a'u lawrlwytho.

Darperir pob eitem gan gyfeirio at gwrs astudio penodol.
Mae'r Drwydded yn amodol ar gytundebau rhwng cyhoeddwyr unigol a'r CLA.

Defnyddiwch y teclyn caniatadau gwirio.

Hyd a chyfyngiadau

  • I'w darparu ar gyfer cwrs astudio penodol, ni ddylai darnau fod yn fwy na 10% neu bennod unigol o'r un ffynhonnell (pa un bynnag sy'n fwy); erthygl unigol mewn rhifyn cyfnodolyn neu set o drafodion cynhadledd; achos unigol o adroddiad cyhoeddedig neu drafodion barnwrol; golygfa unigol o ddrama, neu un stori fer neu un gerdd neu un ddrama nad yw'n hwy na 10 tudalen o hyd a gynhwysir mewn antholeg.
  • Dylid cyfyngu'r hawl i ddefnyddio'r holl ddeunydd wedi'i sganio a gynhyrchir yn unol â thelerau trwydded y CLA i fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y cwrs.
  • Rhaid bod copi gwreiddiol y llyfr, y cyfnodolyn neu'r cylchgrawn yn eiddo i Brifysgol Abertawe neu mae'n rhaid bod y copi wedi'i dderbyn gan y Llyfrgell Brydeinig a’r ffi hawlfraint wedi'i thalu. Codir tâl am brynu deunydd y talwyd ffi hawlfraint amdano.
  • Mae'r cyfyngiadau hyn o ran hyd yn berthnasol i bob cwrs astudio (modiwl). Caniateir i ni gopïo un bennod o lyfr ar gyfer un cwrs astudio, a phennod arall o'r un llyfr ar gyfer cwrs astudio gwahanol.

Rheoli deunydd wedi'i sganio

  • Os mai copi digidol yn unig o waith sydd gennym, rydym yn disgwyl i chi greu dolen i'r eitem drwy'r cofnod yn iFind, catalog y llyfrgell.
  • Sylwer, ni chaniateir i ni gadw copïau a gynhyrchwyd o'ch casgliad personol, copïau archwilio na chopïau a dderbyniwyd drwy fenthyciad rhwng llyfrgelloedd at eich defnydd personol.
  • Ni ddylid defnyddio atgynhyrchiadau drwy'r gwasanaeth sganio yn lle llyfrau testun, a dylech barhau i argymell testunau hanfodol i'w prynu gan fyfyrwyr.
  • Dylid dileu deunydd wedi'i ddigideiddio ar ddiwedd y cwrs, oni bai fod angen ei ddefnyddio yn ystod y flwyddyn academaidd ddilynol. Bydd staff Gwasanaeth Sganio ISS yn cysylltu ag addysgwyr modiwlau bob mis Gorffennaf i ofyn iddynt a oes angen adnewyddu sgan ar gyfer y cyfnod adrodd nesaf. Mae'n ofyniad trwydded y CLA ein bod yn cynnwys manylion am adnewyddu eitemau wedi'u sganio ar ddatganiad data'r CLA.

Arall

Copïo o Bapurau Newydd

Trwyddedu Papurau Newydd

Mae trwydded sylfaenol y Brifysgol gan yr Asiantaeth Trwyddedu Papurau Newydd yn caniatáu copïo o bapurau cenedlaethol y DU ac o 5 teitl rhanbarthol at ddibenion dysgu ac addysgu. Nid yw'n cynnwys papurau newydd rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth am y drwydded ar gyfer sefydliadau addysgol, ewch i wefan Media Access NLA.

Darparu Copïau Hygyrch

Nam ar y Golwg, Dyslecsia ac Anableddau eraill

Cysylltwch â Chanolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe i gael gwybodaeth am ddarparu copïau hygyrch.