Defnyddio iFind i ddod o hyd i eitemau

null

iFind  yw catalog y llyfrgell. Bydd yn eich helpu i ddod o hyd i lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion  ac adnoddau eraill.

I ddechrau, defnyddiwch y bar chwilio i ddod o hyd i'r adnodd sydd ei angen arnoch. Yn y canllaw hwn, rydym yn chwilio am “Fundamentals of Analytical Chemistry” gan Skoog, West, Holler a Crouch.

Felly, i ddechrau, teipiwch ychydig o allweddeiriau yn y blwch. Ar gyfer y llyfr hwn, gallwch roi rywbeth fel 'analytical chemistry skoog'. Mae'r canlyniadau'n dangos bod sawl argraffiad o'r testun hwn. Cliciwch ar gweld 5 fersiwn i weld pob argraffiad o'r llyfr hwn. Mae gan bob argraffiad rif galw unigryw y gallwch ei weld mewn cromfachau o dan y teitl. Mae angen argraffiad 2014 arnom a'r rhif galw yw QD75.2 .S55 2014.

Y rhif hwn yw'r côd sydd i'w weld ar feingefn y llyfr hefyd i'ch galluogi i ddod o hyd iddo ar y silff.

I ddod o hyd i lyfr â'r rhif galw QD75.2 .S55 2014, rhaid i chi rannu'r rhif yn elfennau gwahanol, fel hyn:

1

QD

2

75

3

.2

4

S55

5

2014


Dyma sut mae'n cael ei ddangos ar feingefn y llyfr. Mae popeth yn nhrefn yr wyddor, wedyn mewn trefn rifiadol. Felly, mae'n rhaid i chi chwilio am y llyfrau â'r llythrennau QD i ddechrau. Wedyn, rhaid i chi chwilio am 75 o fewn yr adran honno. Degolyn sydd yn y trydydd blwch, felly mae .2122 yn rhif llai na .23. Efallai fod hyn yn ddryslyd i ddechrau ond byddwch yn dod i arfer â'r system! Felly, ar ôl i chi ddod o hyd i .2, rhaid i chi chwilio wedyn o fewn yr amrediad hwnnw am S55, wedyn am 2014. Os oes gennych broblemau, gallwch bob amser ofyn am gymorth gan staff y ddesg!

Bydd cynlluniau llawr y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth a Llyfrgell y Bae yn dangos ble mae gwahanol rifau galw'n cael eu cadw. Bydd iFind hefyd yn cysylltu â'r cynllun llawr priodol am y llyfr rydych chi'n chwilio amdano. Cliciwch ar Llyfrgell o dan y teitl sydd o ddiddordeb i chi a chliciwch ar Darganfod i agor y cynllun llawr.

Efallai y bydd ein tudalen Tiwtorialau Fideo o gymorth gyda'ch chwiliad.

Llyfrgell Parc Dewi Sant

Mae Llyfrgell Parc Dewi Sant yn defnyddio system wahanol, Cynllun Dosbarthiad Degol Dewey, i gatalogio llyfrau. Os yw iFind yn dweud bod y llyfr rydych yn chwilio amdano ar gael yn y llyfrgell honno, byddwch yn gweld rhif galw gwahanol yn debyg i hyn: 823.33

Mae llyfrau'n cael eu catalogio mewn trefn rifiadol yng Nghynllun Dosbarthiad Degol Dewey. Felly, i ddod o hyd i'r llyfr uchod, byddwch yn chwilio am  lyfrau sy'n dechrau ag 800 ac uwch ar y silff yn gyntaf. Ar ôl i chi ddod o hyd i lyfrau sy'n dechrau ag 800, chwiliwch am 823 o fewn yr amrediad hwnnw. Wedyn o fewn yr amrediad sy’n dechrau ag 823, chwiliwch am unrhyw lyfrau y mae eu rhifau'n dod i ben â .33. Bydd y llyfr rydych yn chwilio amdano ymysg y llyfrau hyn, yn nhrefn yr wyddor, ar sail cyfenw'r awdur.

Methu dod o hyd i'r eitem angenrheidiol?

Os yw ar iFind...

Gwiriwch iFind i sicrhau nad oes neb arall wedi'i benthyca. Mae iFind yn dangos faint o gopïau sydd gennym a sawl un sydd ar gael ar hyn o bryd. Os yw ar fenthyg, gallwch ei neilltuo (gweler ein tudalen Benthyca, Adnewyddu a Neilltuo Eitemau am wybodaeth am neilltuo eitemau).

Cyn chwilio am y llyfr, gwiriwch i weld a yw'r eitem yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth (y brif lyfrgell) neu mewn llyfrgell arall. Bydd yr wybodaeth hon yn iFind. Gwiriwch hefyd i weld a yw mewn categori arbennig e.e. ffolios (llyfrau sy'n cael eu cadw ar wahân am eu bod yn rhy fawr i'r silffoedd arferol).

Gofynnwch am gymorth wrth Ddesg y Llyfrgell. Byddwn yn edrych eto ar y silffoedd i chi ac, os nad oes modd gweld yr eitem o hyd, gallwch lenwi Slip Chwilio. Wedyn bydd staff y llyfrgell yn parhau i chwilio am yr eitem ac yn ei neilltuo i chi pan ddaw i law.

Os nad yw ar iFind...

Os na allwch weld yr eitem rydych yn chwilio amdani yng nghatalog y llyfrgell, gofynnwch am gymorth wrth Ddesg y Llyfrgell. Os nad yw'r deunydd sydd ei angen arnoch ym Mhrifysgol Abertawe, gallwch ddefnyddio'r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau, os ydych yn fyfyriwr neu'n aelod staff, i fenthyca copi o lyfr gan lyfrgell arall. Gall y gwasanaeth hwn ddarparu llungopïau o erthyglau a chopïau pdf i chi eu cadw hefyd. Codir tâl am y gwasanaeth  hwn a rhaid i geisiadau gael eu cymeradwyo gan aelod awdurdodedig o'r adran academaidd a fydd yn talu am y cais.

Os ydych yn meddwl y byddai llyfr yn ddefnyddiol i'ch cwrs neu'ch modiwl ond does dim copi gennym, gallwch lenwi ffurflen gais:

https://ifindforms.swan.ac.uk/web/services/suggest

Neu, gallwch e-bostio'ch llyfrgellydd pwnc i ofyn a oes modd prynu copi. Caiff eich awgrym ei ystyried yng ngoleuni gofynion y cwrs a chyfyngiadau cyllidebol.

Gallwch chwilio catalogau ar-lein prifysgolion eraill, ond gwiriwch yr Wybodaeth i Ymwelwyr i weld a fyddwch yn cael ymweld â nhw.