Benthyca

Mae’r cerdyn myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe yn gallu cael ei defnyddio i fenthyg llyfrau ac eitemau arall o ein llyfrgelloedd. Gall aelodau’r cyhoedd benthyg llyfrau gan ddefnyddio’r cynllun External Borrower Libraries Together/ Llyfrgelloedd Ynghyd. Mae’r hawliau benthyca am ein llyfrgelloedd yn y tabl oddi tanodd.

Benthycwyr

Faint of Defnydd

Benthyciad normal

Cais Cyfredol

Myfyrwyr israddedig

30 (dross pob llyfrgell)

(15 eitem o Parc Dewi Sant)

4 wythnos

15

Myfyrwyr ol-raddedig/staff

30 (dros pob llyfrgell)

4 wythnos

15

External borrowers

5(dros pob llyfrgell, heb law am Parc Dewi Sant)

4 wythnos

N/A

 

Categorïau benthyca arbennig

 

 • Mae rhai eitemau wedi cael ei gosod fel benthyciad dros nos neu fenthyciad byr.
 • Dydych chi ddim yn gallu benthyg y rhifyn diweddaraf o gyfnodol rhifyn diweddaraf o gyfnodol
 • Stôr y Llyfrgell – mae rhai eitemau henach yn enwedig cyfnodau hen, yn cael ei chadw yn y Stôr Fforestfach. Gallech wneud cais am yr eitem, a llungopïau o gylchgronau trwy iFind (mae'n rhaid mewngofnodi i’ch cyfrif i weld yr opsiynau cais), neu gan orffen ffurflen cais am y Stôr. Gallech ddarganfod y ffurflen cais at y ddesg yn y llyfrgell.
 • Dydi benthyciad dros nos neu fenthyciad byr ar gael i fenthyg gan aelodau’r cyhoedd o dan y cynllun External Borrowers.
 • Gall eithriadau eraill gallu cael ei chynnig. Mae’r defnyddwyr i lyfrgelloedd yn gyfrifol am wirio ei chyfrif yn gyson am ddyddiadau dyledus ac adalwed. Gwelwch fan hyn (insert link to fines page) am wybodaeth am ddirwyon a ffioedd.

Adnewyddu, Cais ac Dychwelyd

Adnewyddu

Adnewyddu awtomatig

 • Bydd eitemau ar fenthyg gan y llyfrgell yn adnewyddu yn awtomatig oni bai y gofynnir amdanynt. Felly mae'n hanfodol bod ceisiadau'n cael eu rhoi ar unrhyw eitemau yr hoffech eu benthyca sydd ar fenthyg i ddefnyddwyr eraill y llyfrgell ar hyn o bryd.
 • Os na ofynnir am eitemau yna byddant yn parhau i adnewyddu yn awtomatig ar gyfer y cyfnodau benthyciad uchaf posibl

Israddedigion - am 1 flwyddyn o'r dyddiad benthyca gwreiddiol (neu hyd nes i'r cyfrif ddod i ben, p'un bynnag sydd gynt).

Ôl-raddedigion / Staff - am 3 blynedd o'r dyddiad benthyca gwreiddiol (neu hyd nes i'r cyfrif ddod i ben, p'un bynnag sydd gynt).

Allanol - Ni chaniateir adnewyddiadau. Caniateir benthyca am gyfnod benthyciad 4 wythnos (neu hyd nes i'r cyfrif ddod i ben, p'un bynnag sydd gynt)

 • Ar ddiwedd y cyfnod benthyciad uchaf, bydd angen i chi ddod â'r eitem yn ôl i'r Llyfrgell i brofi nad ydych wedi colli neu ddifrodi'r eitem. Os nad oes neb arall wedi gofyn am yr eitem y gallwch ei fenthyca eto os oes angen.
 •  Byddwch yn derbyn rhybudd e-bost pan fydd benthyciwr arall yn gofyn am eitemau. Rhaid dychwelyd yr holl eitemau y gofynnir amdanynt o fewn wythnos neu erbyn y dyddiad a nodir yn yr e-bost y cais (pa un bynnag sydd gynt).
 • Os na chaiff eitem gofynnol ei ddychwelyd erbyn y dyddiad dyledus, bydd eich cyfrif yn cael ei rewi ac ni chaniateir unrhyw fenthyciadau neu adnewyddiadau pellach. Bydd dirwyon yn cael ei ychwanegu i’r holl eitemau sy'n cael eu dychwelid yn hwyr o ganlyniad i eitemau y gofynnir amdanynt dim yn cael eu ddychwelyd. Cyfrifoldeb y benthyciwr yw darllen eu negeseuon e-bost a chyfrif Ifind yn rheolaidd i sicrhau bod eitemau'n cael eu dychwelyd ar amser.
 • Mae benthyciad byr, eitemau benthyciad 24 awr a thesau wedi'u heithrio ac ni chaiff eu hadnewyddu'n awtomatig.
 • Bydd adnewyddiadau awtomatig yn parhau trwy gydol cyfnodau gwyliau. Gellir parhau â cheisiadau a rhaid eu dychwelyd trwy gyfnodau gwyliau a / neu pan fo myfyrwyr ar leoliadau.
 • Ar-lein. Ewch i http://ifind.swan.ac.uk a dewiswch Sign in mewn ar y dde ar y dop y sgrin. Mewngofnodwch gan ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair arferol Prifysgol Abertawe. Dewiswch Loans a byddwch yn gweld yr opsiwn i adnewyddu eich llyfrau. Ar ôl adnewyddu'r eitemau, edrychwch ar y dyddiad dyledus newydd ac argraffwch y dudalen i'w chyfeirio rhag ofn unrhyw broblem.
 • Os bydd angen i chi gysylltu ag aelod o staff i drafod eich benthyciadau, gwnewch hynny yma.

 Ni fydd y system yn caniatáu ichi adnewyddu llyfrau y gofynnir amdanynt gan fenthycwyr eraill

 

 

Cais

Os bydd pob copi or eitem wedi cael ei fenthyg, bydd angen rhoi cais am copy. Gallech rhoi cais am eitem try eich cyfrif iFind

Os bydd pob copi o eitem ar fenthyg, bydd neges ar iFind yn nodi " No copies available – Check item details for options ". Os hoffech ofyn am eitem, bydd angen i chi fewngofnodi i iFind i weld yr opsiynau cais. Bydd botwm "cais" yn ymddangos o dan yr eitem ar y tab llyfrgell. Cliciwch y botwm cais i gadarnhau'ch cais.

Yna bydd gofyn i'r benthyciwr presennol ddychwelyd y llyfr o fewn 7 diwrnod ond ni allwn warantu'r dyddiad y bydd y llyfr ar gael i chi. Pan ddychwelir y llyfr i'r llyfrgell, anfonir e-bost atoch a bydd y llyfr yn cael ei gadw ar silff yn y Ddesg Wybodaeth am y cyfnodau canlynol:

Llyfrgelloedd Parc Singleton a Y Bae - 3 diwrnod

Llyfrgell Parc Dewi Sant - 3 diwrnod

Llyfrgell y Glowyr, Llyfrgell Banwen - 7 diwrnod

 • Ni all Defnyddwyr y  Llyfrgell ofyn am fenthyg ail gopi o eitem sydd ganddynt eisoes ar fenthyg.
 • Ar gyfer myfyrwyr a staff cyfredol gellir gosod uchafswm o 15 cais ar un adeg.
 • Mae defnyddwyr y llyfrgell sy'n cymryd eitemau ar leoliad neu y tu allan i'r DU yn dal i fod yn ddarostyngedig i ddirwyon os caiff eitem wedi'i adfer ei ddychwelyd yn hwyr. Dylai defnyddwyr sicrhau bod ganddynt brawf postio wedi'i stampio ar ddyddiad, os yw eitemau yn dod  nôl yn y post.
 • Anfonir hysbysiadau cwrteisi trwy e-bost pan ofynnwyd am eitem i ddychwelyd i'r llyfrgell. Mae'r hysbysiadau hyn yn atgoffa defnyddiol ond cyfrifoldeb y benthyciwr yw gwybod beth yw eu dyddiadau dyledus a'u hysbysiadau sy'n gysylltiedig â darllen. Gellir gwirio'ch cyfrif ar unrhyw adeg yn http://ifind.swan.ac.uk Ni chaiff y ffiniau eu hepgor os na fydd hysbysiad cwrteisi yn ei hanfon.
 • Os byddwch yn dychwelyd eitemau ar ôl y dyddiad dyledus byddwch yn cael dirwy. Mae taliadau hwyr yn berthnasol i BOB categori benthyciwr, gan gynnwys staff academaidd. 

Dychwelyd

Gellir dychwelyd eitemau yn unrhyw un o'r Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe canlynol, waeth pa un o'r pedwar llyfrgell a fenthycwyd ganddynt oddi wrthynt:

 • Llyfrgell Parc Singleton
 • Llyfrgell y Bae
 • Llyfrgell Glowyr De Cymru
 • Llyfrgell Banwen

Cofiwch na ellir dychwelyd unrhyw eitemau a fenthycir o'r llyfrgelloedd uchod i Lyfrgell Parc Dewi Sant. Yn ogystal, rhaid dychwelyd unrhyw eitemau a fenthycir o Lyfrgell Parc Dewi Sant yno.

Mae terfynellau hunan-ddychwelyd ar gael yn Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell y Bae, Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgell Parc Dewi Sant. Fel arall, gallwch ddychwelyd eitemau i aelod o staff yn y Ddesg Wybodaeth yn y Llyfrgell yn ystod oriau staff.

Ni ellir dychwelyd yr eitemau canlynol trwy'r terfynellau hunan-ddychwelyd:

 • Gliniaduron ac offer TG neu gyfryngau eraill
 • Disgiau meddalwedd
 • Allweddi Ystafell
 • Eitemau Benthyciad Byr
 • Benthyciadau Rhyng-lyfrgell
 • DVDs aml-ddisg
 • Llyfrau gyda disgiau cysylltiedig

Dirwyon

Bydd dirwyon yn cael ei codi am yr eitemau yma:

 • Llyfrau llyfrgell neu eitemau sydd wedi’i archebu ond yn cael eu ddychwelyd yn hwyr - Oherwydd adnewyddiadau awtomatig, dim ond ar lyfrau / cylchgronau / ffoliosau benthyciadau safonol y dynnir dirwyon os na chaiff eitem a gofnodwyd ei ddychwelyd erbyn y dyddiad y gofynnwyd amdani. Os na chaiff eitem gofynnol ei ddychwelyd erbyn y dyddiad dyledus, bydd eich cyfrif yn cael ei rewi ac ni chaniateir unrhyw fenthyciadau neu adnewyddiadau pellach. Felly bydd dirwyon yn cael eu talu ar bob eitem sy'n dod yn hwyr o ganlyniad i beidio â dychwelyd eitem a ofynnir amdano. Bydd tal o £2.00 yr eitem (hyd at £20.00 yr eitem), yn cael ei chreu ar yr eitem sydd wedi cael cais sydd heb ddychwelyd i'r llyfrgell gan y benthycwyr o fewn yr wythnos o'r cais ar yr eitem.

Os caiff llyfrau llyfrgell neu eitemau eraill eu golli, eu difrodi neu eu difetha y tu hwnt i'w atgyweiriadau, codir cost lawn amnewid at y benthyciwr ynghyd â ffi weinyddol £ 5 na ellir ei ad-dalu. Sylwer, y gall cost ailosod rhai eitemau fod yn fwy na y chost prynu gwreiddiol.

 • Eitemau benthyciad byr dros - bydd eitemau â chyfnodau benthyciad o 24 awr neu lai yn codi ffioedd hwyr o £ 2 yr eitem bob dydd (hyd at derfyn o £ 20 yr eitem).
 • Gliniaduron benthyg - Codir ffi o £ 10 y dydd (hyd at uchafswm o £ 100) ar fenthyciadau gliniadur dros dro. Dywedwch wrthych, oherwydd bod cynnydd sylweddol yn nifer y gliniaduron (a'r offer cysylltiedig) sy'n cael eu difrodi / yn ddiffygiol, bydd nifer o wiriadau yn cael eu cynnal bob tro y bydd gliniadur yn cael ei fenthyg ac eto pan ddychwelir hi. Bydd gwiriadau pellach hefyd yn digwydd pan fydd y gliniadur yn cael ei ail-ysbrydoli (hy wedi'i fformatio ar gyfer y benthyciwr nesaf). Os byddwn ni'n dod o hyd i unrhyw faterion pellach a'r pwynt hwn, byddwn yn cysylltu â chi gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost swansea.ac.uk gyda rhagor o wybodaeth. Cofiwch eich bod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir tra bydd y gliniadur yn cael ei archebu i chi. Gall taliadau amrywio'n sylweddol a byddwch yn cael eich bilio yn unol â hynny. Gall hyn effeithio ar eich hawliau benthyca ar gyfer eitemau eraill.
 • Offer AV - Os bydd unrhyw gyfryngau neu offer TG arall yn cael ei golli neu ei ddifrodi, bydd yn ofynnol i'r benthyciwr dalu'r gost atgyweirio lawn neu gost lawn newydd os na ellir atgyweirio.
 • Ni chodir unrhyw ddirwyon am eitemau hwye yn  Llyfrgell Glowyr a Llyfrgell Banwen.
 • Noder: Bydd eich hawliau benthyca yn cael eu hatal os oes gennych werth £10 neu fwy o ddirwyon sy'n ddyledus ar eich cyfrif. Bydd talu rhywfaint neu'r cyfan o'r ddirwy hwn yn ail-adfywio eich cyfrif.