Beth mae angen i mi ei wneud?

 

Beth mae angen i mi ei wneud i gydymffurfio â pholisi mynediad agored y brifysgol / CCAUC?

Pan gaiff un o'ch erthyglau neu'ch papurau cynhadledd ei dderbyn i'w gyhoeddi, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gyflwyno i'r system gwybodaeth ymchwil ar unwaith. Mae'n rhaid cyflwyno'r fersiwn a adolygwyd gan gymheiriaid, gyda'r testun mwy neu lai fel y bydd yn ymddangos yn y cyfnodolyn ond heb y fformatau cyhoeddi (oni bai eich bod wedi talu tâl prosesu erthygl i'r cyhoeddwr).

Bydd angen i chi gadarnhau bod eich cyhoeddwr yn caniatáu i chi wneud hyn a holi a yw'n gofyn am gyfnod embargo. Mae Sherpa Romeo yn caniatáu i chi wneud hyn.

Mwy o fanylion yma: Cydymffurfio â Mynediad Agored ac  REF ar gyfer Ymchwilwyr Prifysgol Abertawe (PDF) neu Hanfodion Mynediad Agored.

Gofynion Arianwyr eraill ynghylch Mynediad Agored

Mae llawer o arianwyr yn dechrau gofyn am ryw fath o fynediad agored - cadwch lygad am bolisïau a ffynonellau cyllid posib wrth wneud ceisiadau am grantiau. Gall manylion eu gofynion fod yn wahanol i bolisi HEFCE.

Horizon 2020

Cynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig

Ymddiriedolaeth Wellcome

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd

Mae Sherpa Juliet yn cynnwys manylion llawer o'r rhain, gan gynnwys nifer sylweddol o elusennau meddygol. 

Cwestiynau Cyffredin am Fynediad Agored

Pa fath o ddeunydd y mae gofynion y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf yn berthnasol iddynt?

Mae'r polisi yn berthnasol i erthyglau mewn cyfnodolion a phapurau cynhadledd mewn cyhoeddiadau sydd ag ISSN. Nid yw'n berthnasol i unrhyw fath arall o ddeunydd, ond mae CCAUC yn awyddus i brifysgolion gynnig cymaint o ddeunydd â phosib ar sail mynediad agored a chaiff prifysgolion eu gwobrwyo am ragori ar y gofynion.

Fydd rhaid i mi dalu i gyhoeddi fy ngwaith ar sail mynediad agored?

Ni fydd angen talu fel arfer. Mae'r rhan fwyaf o gyhoeddwyr yn caniatáu i ymchwilwyr gyflwyno llawysgrif sydd wedi'i derbyn neu fersiwn Postscript i storfa sefydliad, gyda chyfnod embargo yn aml. Mewn rhai achosion, lle rydych wedi derbyn cyllid, gallwch dalu'r cyhoeddwr i wneud eich papur ar gael am ddim ar unwaith (mynediad agored aur). Yn Abertawe, mae cyllid ar gael yn ganolog os yw'ch ymchwil wedi'i ariannu gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig a gallwch wneud cais ar ein tudalen Taliadau Prosesu Erthygl.

Ydy'r gofyniad am fynediad agored yn golygu y bydd angen i mi newid ble rwy'n cyhoeddi?

Yn y rhan fwyaf o achosion, dylech chi allu defnyddio'ch cyfnodolion arferol. Mae CCAUC/HEFCE yn dweud nad yw'n fwriad ganddynt ddweud wrth bobl lle gallant gyhoeddi a cheir rhai achosion lle caniateir eithriadau i’r polisi mynediad agored  (adran 37 o’r polisi mynediad agored).

Ceir rhagor o gwestiynau cyffredin penodol ar bolisi CCAUC yma:

 Fodd bynnag, dylech sicrhau eich bod yn ymwybodol o bolisïau cyhoeddwr cyn dewis cyfnodolyn. Mewn nifer bach o achosion, efallai y byddai'n well newid.

Beth yw trwyddedau Creative Commons?

Mae'r rhain yn amlinellu sut gellir defnyddio darn o waith. Mae gwahanol fathau i'w cael sy'n caniatáu ailddefnyddio, addasu, defnydd masnachol etc. Os hoffech gysylltu un â'ch ymchwil, gall ech osgoi'r angen i bobl gysylltu â chi er mwyn gofyn am ganiatâd i ddefnyddio'ch gwaith. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Creative Commons.

Sut alla i ddarganfod a oes gan fy nghyllidwr bolisi mynediad agored?


Mae Sherpa Juliet yn cynnwys manylion liawer o'r prif gyllidwry. Nid yw pob polisi'n cynnwys yr un telerau â’r polisi REF, felly mae'n bwysig cadarnhau beth y mae'n rhaid i chi ei wneud.


Ydy'n debygol y cyhoeddir llyfrau academaidd ar sail mynediad agored?

Mae modelau cyhoeddi llyfrau yn gymhleth ac, ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ofyniad i gyhoeddi llyfrau ar sail mynediad agored. Serch hynny, mae llawer o arloesi'n dechrau yn y maes hwn. Gallwch ddarllen rhagor yn y post hwn ar ein blog. Os hoffech roi mynediad agored i bennod o'ch llyfr, mae croeso i chi ei rhoi yn RIS/Cronfa os yw'ch cyhoeddwr yn caniatáu hyn.

Mae rhagor o Gwestiynau Cyffredin, ar bolisi CCAUC yn benodol, ar gael yn:

http://www.hefce.ac.uk/rsrch/oa/FAQ/