Amcanion a Chanolbwynt

Amcanion a Chanolbwynt

Mae cyfrifiaduron a meddalwedd wedi trawsffurfio sawl agwedd ar wyddoniaeth, y gymdeithas, diwylliant a bywydau personol ers y 1940au.  Yn ystod pob degawd a aeth heibio, mae dylanwad cyfrifiaduron wedi cynyddu ac nid oes arwydd fod hynny’n mynd i arafu.  Mae’r trawsffurfiad hwn yn syfrdanol ac yn anodd ei ddirnad.  Felly, mae gwir angen astudio’r technolegau hyn, eu datblygiad, a’u heffaith o safbwyntiau gwahanol.  Nid yw’r trawsffurfiad wedi cael ei ddogfennu’n dda ac nid yw wedi cael sylw haeddiannol yn ein hanes cyfoes o bell ffordd.  Mae rhaid i ni achub hanes cyfrifiadura a meddalwedd er mwyn i’n cyfoeswyr a chenedlaethau’r dyfodol gael myfyrio arno.

Amcanion: Amcan y Casgliad Hanes Cyfrifiadura (CHC) yw:

 • Achub, casglu, diogelu a  dogfennu defnyddiau sy’n mapio hanes cyfrifiadura gan gynnwys caledwedd, meddalwedd, llawlyfrau, llyfrau, papurau, effemera, delweddau a fideos, a hefyd sicrhau eu bod ar gael i’w defnyddio.
 • Gweithio mewn partneriaeth ag amgueddfeydd, archifau a chymdeithasau dysgedig i hysbysu ac addysgu ysgolheigion a myfyrwyr o natur a hanes cyfrifiadura.
 • Cadw casgliad a allai fod yn ddefnyddiol mewn cysylltiad â hen systemau a chyfryngau digidol darfodedig.
 • Hyrwyddo gwaith ymchwil ar hanes cyfrifiadura yn lleol, ac yng Nghymru yn benodol.
 • Denu diddordeb y cyhoedd.

Bydd y Casgliad yn canolbwyntio ar:

 • Datblygiadau mewn caledwedd.
 • Datblygiadau mewn meddalwedd.
 • Datblygiadau mewn rhaglennu a datblygu meddalwedd.
 • Datblygiadau mewn dealltwriaeth ddamcaniaethol o gyfrifiant.
 • Hen systemau a chyfryngau darfodedig.
 • Effaith cyfrifiadura ar Wyddoniaeth, Diwydiant, Busnes, y Gymdeithas, Diwylliant a Bywyd Personol.
 • Dylanwad cyfrifiadura ar Gymru, ac yn benodol ei ddylanwad ar dde Cymru.

Bydd y rhai sy’n defnyddio’r casgliad yn cynnwys ysgolheigion proffesiynol ac amatur, haneswyr, technolegwyr a myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Pobl CHC

Mae’r Casgliad Hanes Cyfrifiadura yn bartneriaeth rhwng yr Adran Cyfrifiadureg yn y Coleg Gwyddoniaeth a Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau'r Brifysgol.

Mae gan y Casgliad Hanes Cyfrifiadura bwyllgor rheoli:

 • Yr Athro John V Tucker, Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol Gwyddoniaeth a Pheirianneg [Cadair]
 • Steve Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau
 • Yr Athro Peter Townsend

Cysylltu รข CHC

Mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith:

Yr Athro John Tucker

Steve Williams