Croeso i’r Archifau

Mae’r Archifau yn agored i bawb a gofynnwn i ymwelwyr wneud apwyntiad.

Gwelwch isod wybodaeth i’ch helpu i drefnu eich ymweliad, ond cofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni os dymunwch drefnu apwyntiad neu drafod eich gwaith ymchwil.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Oriau Agor

Mae’r Archifau ar agor i bawb. Rhaid gwneud apwyntiad i ymweld. Ar gyfer apwyntiad nos Fawrth, rhaid gwneud yr apwyntiad erbyn 13:00 ar y dydd Gwener blaenorol.

Llun 9:15-13:00, 14:00-16:45
Mawrth 9:15-13:00, 14:00-16:45
  17:30-19:30 (yn ystod y tymor)
Mercher 9:15-13:00, 14:00-16:45
Iau 9:15-13:00, 14:00-16:45
Gwener

9:15-13:00, 14:00-16:45

Tocynnau Darllenwyr

Rydym yn rhan o gynllun tocynnau darllenwyr Archifau Cymru a bydd angen i ymwelwyr gofrestru ar eu hymweliad cyntaf, oni bai eu bod eisoes yn meddu ar gerdyn a roddwyd gan swyddfa gofnodion arall neu wasanaeth archifau arall sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Yn rhan o’r broses gofrestru bydd darllenwyr yn cytuno i gadw at y rheolau sydd mewn grym yn Archifau Richard Burton.

Am ragor o wybodaeth am y tocynnau i ddarllenwyr neu am y rheolau cysylltwch â ni. 

Ein Lleoliad

Lleolir yr Archifau ar lefel 1 adain orllewinol y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe (adeilad 7 ar gynllun y campws).

Am fanylion ynghylch sut i gyrraedd y Brifysgol gweler y prif dudalennau ar gludiant a chyfarwyddiadau.

Hygyrchedd

Mae mynedfa awtomatig i’r Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth ar lefel 3. Mae ardaloedd cyhoeddus o fewn y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth, gan gynnwys yr Archifau, yn hygyrch i gadeiriau olwyn.

Ceir dewis o gadeiriau gyda breichiau a heb freichiau yn yr Archifau, yn ogystal â byrddau y mae modd addasu eu huchder.

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol, cysylltwch â ni. 

Cysylltwch â Ni

Ymholiadau

Mae’r Archifau’n falch o dderbyn ymholiadau dros y ffôn, drwy e-bost neu mewn llythyr ynghylch y casgliadau sydd gennym. Gan nad ydym yn codi am ein gwasanaeth ymholiadau, nid oes modd i ni ymgymryd ag ymholiadau hir, ond byddwn yn ceisio cynorthwyo lle bynnag y bo’n bosibl. Gwerthfawrogwn pe gallech ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib (megis enwau, amser a lleoliad).

Cysylltwch â Ni

Archifau Richard Burton
Llyfrgell Parc Singleton
Prifysgol Abertawe: Campws Parc Singleton
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

01792 295021

archives@abertawe.ac.uk

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Cyfleusterau

Ceir Costa Coffee yn y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth ar lefel 3, yn agos i’r prif fynedfa. Mae lluniaeth hefyd ar gael o fannau arlwyo amrywiol ar draws y campws.

Ceir tai bach, gan gynnwys tŷ bach hygyrch, yn y llyfrgell, a cheir cyfleusterau tŷ bach hygyrch a lleoedd newid babanod mewn adeiladau eraill ar y campws.

Llungopïo a Reprograffig

Mae staff Archifau’n ymgymryd â llungopïo neu fathau eraill o reprograffeg.

Y pris cyfredol ar gyfer ffotocopïo i ddibenion anfasnachol / astudio preifat yw £0.35 y ddalen (A4/A3), a TAW.

Cysylltwch â ni am fanylion am y pris ar gyfer ffurfiau eraill o gopïo a cheisiadau masnachol / astudio sydd ddim yn breifat.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau’n ymwneud â reprograffeg neu os hoffech ofyn am gopïau o ddogfennau, cysylltwch â ni.