Y Broses Neilltuo Llety

Y Broses Neilltuo Llety

Sut ydym yn neilltuo ystafelloedd

Cliciwch yma i weld ein i weld ein Polisi Dyrannu.

Cliciwch yma i ddarllen ein Gwarant Llety.

Sut byddaf yn derbyn fy nghynnig llety?

 • Mae'n bwysig iawn bod gennym gyfeiriad e-bost cywir amdanoch, gan ein bod yn anfon yr holl ohebiaeth trwy e-bost.
 • Dim ond 7 diwrnod fydd gennych i dderbyn eich cynnig ar ôl i ni ei anfon atoch.
 • Cewch wirio cynnydd eich cais ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi i'ch cyfrif llety.
 • Cliciwch yma am gyfarwyddyd gam wrth gam i'r Broses Ymgeisio.
 • Cofiwch fod llofnodi contract a thalu'r blaendal yn ymrwymiad cyfreithiol i'r Brifysgol y byddwch yn aros yn yr ystafell am y cyfnodau a nodwyd ar eich contract. Darllenwch y contract yn ofalus, os gwelwch yn dda, fel eich bod yn gwybod i beth yr ydych chi'n cytuno.  Os bydd unrhyw gwestiwn gennych, neu os bydd unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall, gofynnwch i ni cyn llofnodi'r contract, os gwelwch yn dda.

Trefnu Neilltuo Ystafelloedd - yn seiliedig ar fath eich cynnig i astudio yn y Brifysgol

Blaenoriaethir ceisiadau yn y drefn ganlynol: 

Cynnig Astudio

 Cod  

Esboniad

Cynnig Pendant Diamod

UF

Wedi cael cynnig lle astudio

Cynnig Pendant Amodol +

CF+

Wedi bodloni neu ragori ar delerau'r cynnig

Cynnig Pendant Amodol -

CF-

Heb fodloni telerau'r cynnig, ond wedi cael eich derbyn

Myfyriwr Yswiriant

INS  

Abertawe yw'ch ail ddewis

Myfyriwr Clirio

CL

Yn ymgeisio trwy system Clirio UCAS

Nid Gradd Llawn Amser

 

Diploma Cenedlaethol Uwch, 1 neu 2 Semester, a Rhan amser

Trefn Neilltuo Ystafelloedd - Yn Seiliedig ar Feini Prawf

O fewn pob categori, rydym yn cynnig llety ar sail y meini prawf canlynol:

 • Anabledd / blaenoriaeth feddygol / anghenion penodol*
 • Trefn dyddiad y cais
 • Dyddiad derbyn y myfyriwr ar gwrs / rhaglen
 • Dewis llety

*Rhaid i chi ddarparu gwybodaeth feddygol neu gefnogol pan fyddwch yn cyflwyno cais.  Cynigir ystafelloedd yn gyflym iawn, ac nid yw bob amser yn bosibl i ail-ddyrannu ystafelloedd ar ôl i gynigion gael eu derbyn.

Dull Neilltuo - Yn Seiliedig ar y Dewisiadau ar eich Ffurflen Gais

Rydym yn neilltuo ystafell i chi ar sail eich dewisiadau a'r wybodaeth a ddarparwyd.

 • Meddyliwch yn ofalus am eich dewisiadau, gan nad yw hi'n bosibl bob amser i'w newid ar ôl i ystafell gael ei neilltuo ar eich cyfer.
 • Yn yr adran 'gwybodaeth ychwanegol', rhowch gymaint â phosibl o wybodaeth i ddweud wrthym ble'r ydych am fyw, a chyda phwy os oes angen.
 • Rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion penodol a allai effeithio ar y math o lety y byddwn yn ei neilltuo ar eich cyfer. 

Myfyrwyr

Cynigion Yswiriant

 • Os oes gennych gynnig Yswiriant, cyflwynwch eich cais yn syth ar ôl derbyn eich rhif myfyriwr.
 • Os byddwch yn llwyddiannus ac yn derbyn lle yn Abertawe, byddwn yn anfon cynnig llety atoch ar ôl i'ch lle astudio gael ei gadarnhau. 

Myfyrwyr Clirio

 • Ar ôl i chi dderbyn lle trwy Glirio, ac ar ôl i chi gael eich rhif myfyriwr, cewch gyflwyno cais.
 • Bydd nifer yr ystafelloedd yn gyfyngedig - gweler ein tudalennu Clirio, sy'n cael eu diweddaru bob diwrnod yn ystod y broses Clirio.
 • Os na ellwch deithio o'ch cartref, ac os nad oes ystafell ar gael yn ein preswylfeydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i rywle i fyw.
 • Os ydych o fewn pellter cymudo, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi barhau i fyw gartref am yr ychydig wythnosau cyntaf, tan fod lle ar gael. 

Myfyrwyr Diploma Cenedlaethol Uwch

 • Cewch gyflwyno cais am lety, a byddwn yn neilltuo llety ar eich cyfer yn unol â'r broses uchod, os bydd lle ar gael. 

Myfyrwyr Lleol

 • Os ydych yn byw o fewn pellter cymudo, ystyriwch yn ofalus iawn a ydych am aros mewn llety am y flwyddyn academaidd gyfan - bydd yr ymrwymiad ariannol yn sefyll.
 • Bob blwyddyn, rydym yn derbyn ceisiadau odd wrth fyfyrwyr i gael eu rhyddhau cyn diwedd eu contract.  Yn aml iawn, nid yw hynny'n bosibl.
 • Cewch eich rhyddhau o'r contract os oes modd dod o hyd i fyfyriwr addas arall i gymryd yr ystafell; ond yn aml iawn, ar ôl ychydig wythnosau cyntaf y tymor, ni fydd hynny'n bosibl, a bydd yr holl ffioedd, ar gyfer hyd lawn y contract, yn parhau i fod yn ddyledus gennych.
 • Os dewch i'r Brifysgol trwy gynnig Yswiriant neu trwy Glirio, ac yr ydych yn byw yn ardal Abertawe a'r cyffiniau, mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i chi barhau i fyw gartref am yr ychydig wythnosau cyntaf, os oes galw mawr am lefydd yn y preswylfeydd.