Visiting & Exchange Students

Myfyrwyr y Coleg Meddygaeth a Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Myfyrwyr Gwyddor Iechyd

Os ydych yn astudio ar gwrs meddygol, boed drwy'r Coleg Meddygaeth neu'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd, mae'n bosib y bydd hyd eich cwrs yn ansafonol:

  • Y tu allan i'r flwyddyn academaidd safonol. Rydym yn darparu llety i fyfyrwyr ar gyrsiau ansafonol fyw gyda'i gilydd, fel na fyddant yn byw ar eu pennau eu hunain yn y llety ar ddechrau ac ar ddiwedd y cwrs.
  • Gall y cyrsiau hyn gynnwys lleoliadau gwaith hefyd, gan gynnwys gwaith sifft ac oriau anghymdeithasol.
  • Dyddiadau dechrau cynnar a dyddiadau gorffen hwyrach na’r cyrsiau israddedig safonol.
  • Gall myfyrwyr barcio ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan (does dim lleoedd parcio i fyfyrwyr ar Gampws Parc Singleton).
  • Byddwch yn byw gyda myfyrwyr sydd â’r un fath o fywyd myfyriwr â chi, sy’n cynnwys diwrnodau hir a gweithio sifftiau.

Mae'r dewis o lety'n fwy cyfyngedig am y rhesymau uchod. Fodd bynnag, mae'r canlynol ar gael gennym:

Llety ar gael ar gyfer cyrsiau 46, 47 a 48 wythnos.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Mae myfyrwyr yn byw gyda'i gilydd mewn fflatiau o saith. Mae'r holl ystafelloedd yn rhai safonol, gyda chyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi cymunedol. Gall myfyrwyr barcio am ddim ym Mhentref y Myfyrwyr.

Campws Parc Singleton

Mae myfyrwyr yn byw gyda'i gilydd mewn dau fath o lety. Mae'r ddau fath yn agos at Ysbyty Singleton. Yn anffodus, nid oes lleoedd parcio i fyfyrwyr ar Gampws Parc Singleton. Cliciwch yma i weld y lleoliad.

Cefn Bryn - Er mai ystafelloedd safonol sydd ar gael yma, mae gan bob ystafell ei basn ymolchi ei hun a bydd rhaid i chi rannu ystafell ymolchi gydag un person arall yn unig. Mae 18 ystafell a 9 ystafell ymolchi* mewn fflat. *Amcangyfrif yn unig o nifer yr ystafelloedd ymolchi.

Langland neu Oxwich - Llety en suite - mae gennym nifer bach o ystafelloedd wedi'u neilltuo naill ai yn Langland neu Oxwich, ond rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr â chyflyrau meddygol ac ymgeiswyr cynnar. Mae'r ystafelloedd hyn mewn fflatiau â chyfleusterau cegin cymunedol.

Mae llety ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig hefyd - cliciwch yma.

 

Mwy na 40 o wythnosau astudio?

Eich cais am lety

Ar ôl i chi dderbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Abertawe, gallwch wneud cais am lety cyn gynted ag y derbyniwch eich rhif myfyriwr 6 digid.  

Pan fyddwch yn gwneud cais ar-lein, bydd angen i chi wneud y dewisiadau canlynol:

  • O dan 'Categori Myfyriwr', dewiswch CWRS GWYDDOR IECHYD (Nyrs, Bydwraig ayb)
  • O dan 'Hyd Tenantiaeth', dewiswch 42  - 49 Wythnos

Eich cynnig llety

Byddwch yn cael cynnig llety pan fydd eich lle ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i gadarnhau, a phan fydd yr holl wiriadau perthnasol wedi'u cwblhau, er enghraifft, gwiriad gan y Bwrdd Datgelu a Gwahardd a gwiriad meddygol ayb.

Dyddiadau Tenantiaeth Ansafonol

Mae hyd a chyfnodau tenantiaethau ar gyfer y cyrsiau isod yn wahanol i'r rhan fwyaf o gyrsiau gradd yn y Brifysgol. Am y rheswm hwn, darperir llety i fyfyrwyr meddygol yn yr un man er mwyn cyd-fynd â hyd contractau.

Cwrs

Dechrau

Diwedd

MB BCh Meddygaeth i Raddedigion

 

 

BSc Geneteg Feddygol

 

 

BSc Biocemeg Feddygol

 

 

BSc Geneteg

 

 

BSc Biocemeg a Geneteg

 

 

BSc Biocemeg

 

 

Clywedeg

 

 

Cardioleg

 

 

Meddygaeth Niwclear

 

 

Radiotherapi

 

 

Gwyddor Anadlu

 

 

Nyrsio (Oedolion, Plant  Iechyd Meddwl)

 

 

Bydwreigiaeth

 

 

Gwyddor Barafeddygol

 

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 

Polisi Cymdeithasol

 

 

Gwaith Cymdeithasol

 

 

Os hoffech fyw mewn llety ar wahân i'r myfyrwyr meddygol, bydd angen i chi ddod o hyd i lety amgen cyn y prif gyfnod cyrraedd.

Mae tenantiaethau'n dechrau ac yn gorffen ar ddydd Gwener. Os hoffech newid y dyddiadau uchod, e-bostiwch accommodation@abertawe.ac.uk gan ddarparu dyddiadau diwygiedig. Os yw llety wedi'i neilltuo i chi eisoes ac mae'r dyddiadau'n newid, efallai y caiff ystafell wahanol ei neilltuo i chi. Mae hyn i sicrhau y byddwch yn dechrau ar yr un pryd â myfyrwyr eraill ar gyrsiau sy'n cyd-fynd â'ch dyddiadau chi. Os yw eich cwrs yn dilyn dyddiadau safonol, cewch wneud cais i fyw mewn unrhyw lety.

Angen Llety Teulu?

I fyfyrwyr Gofal Iechyd y mae angen llety i deulu arnynt, gweler: Tŷ Beck 

Wrth wneud eich cais, ar gyfer Gategori Myfyriwr, dewiswch: ANGEN LLETY TEULU