Gwarantau a chymhwyso

Gwarant Llety

Gwarentir lle mewn preswylfa i bob myfyriwr israddedig amser llawn newydd sydd wedi:

  • Cael a derbyn cynnig pendant i astudio ar gwrs gradd amser llawn yn Abertawe
  • Gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin

Er mwyn gwarantu lle mewn preswylfa, felly, rhaid eich bod yn astudio ar sail amser llawn, yn bodloni telerau eich cynnig gan Abertawe ac yn gwneud cais am lety erbyn 30 Mehefin.

Ceisiwn ymestyn hyn i gynnwys Myfyrwyr Yswiriant a Myfyrwyr Clirio pan fo'n bosib.

Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl 30 Mehefin eu dyrannu yn ôl dyddiad, ochr yn ochr â Myfyrwyr Yswiriant a Myfyrwyr Clirio.

Mae rhai preswylfeydd yn boblogaidd iawn ac mae llawer iawn o fyfyrwyr yn gwneud cais amdanynt, felly nid ydym yn gwarantu lle mewn unrhyw breswylfa benodol.

Y cynnig i astudio a dderbyniwyd

Math o Gynnig

Pendant Diamod

Rydych wedi cael cynnig i astudio heb unrhyw amodau cysylltiedig.

Pendant Amodol

Mae angen i chi fodloni’r meini prawf a nodir yn eich llythyr cynnig, megis canlyniadau arholiadau.

Yswiriant

Abertawe yw eich ail ddewis.

Clirio

Rydych yn dod drwy broses glirio UCAS.

Sylfaen, Cyfnewid

Graddau nad ydynt yn rhai llawn.

Cymhwysedd

Tabl Cymhwysedd Preswylfeydd Myfyrwyr

Student Residences Eligibility 2015/16

Cymhwysedd Myfyrwyr Israddedig

Myfyrwyr israddedig newydd:

  • Cymwys am lety'r Brifysgol yn eich blwyddyn gyntaf.

Myfyrwyr Yswiriant:

  • Abertawe yw eich ail ddewis, rydych yn gymwys i wneud cais.

Myfyrwyr Clirio:

  • Anfonir manylion atoch am sut i wneud cais am lety pan fydd eich lle yn Abertawe wedi'i gadarnhau.  Yna byddwch yn gymwys i wneud cais am y llety sydd ar gael bryd hynny.

Myfyrwyr Gofal Iechyd:

  • Cymwys i wneud cais am unrhyw lety, ond efallai na fydd hyd y denantiaeth safonol yn addas. Mae gennym lety dynodedig ar eich cyfer ym Mhentref y Myfyrwyr. 

Myfyrwyr Ôl-raddedig Rhyngwladol

  • Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig rhyngwladol ar gyfer lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol.
  • Mae pob myfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol yn gymwys i wneud cais am lety'r Brifysgol.

Myfyrwyr Ôl-raddedig y Deyrnas Unedig

  • Bydd rhai ystafelloedd ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig y Deyrnas Unedig. Yn ogystal, bydd y Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS) yn cynorthwyo myfyrwyr ôl-raddedig y Deyrnas Unedig i ddod o hyd i dai yn y sector preifat. Ewch i wefan SAS am wybodaeth bellach a chymorth i ddod o hyd i lety yn Abertawe.

Gweler ein Polisi Dyrannu Llety